Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 30. červenci 2010

3. srpna 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 30. července 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny. Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,5 mld. EUR na 191,7 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,8 mld. EUR na 296,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,1 mld. EUR na 820,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 6,1 mld. EUR na 110,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 52,8 mld. EUR na 451 mld. EUR. Ve středu 28. července 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 201,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 190 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 60 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 60,5 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 29. července 2010 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 4,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 23,2 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,4 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 120,9 mld. EUR (oproti 61,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 81 mil. EUR na 121,5 mld. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 49,5 mld. EUR na 195,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 351 969 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 236 347 779
2.1 Pohledávky za MMF 74 103 137
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 162 245 642
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 29 473 −367
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 945 −121
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 945 −121
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 632 499 7 300
5.1 Hlavní refinanční operace 189 986 −11 300
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 442 042 18 320
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 366 363
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 104 −83
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 42 934 −1 448
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 417 768 −747
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 121 454 81
7.2 Ostatní cenné papíry 296 315 −829
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 041 0
9 Ostatní aktiva 237 684 2 652
Aktiva celkem 2 001 660 8 048
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 820 583 3 058
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 377 258 10 662
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 195 798 −49 457
2.2 Vkladová facilita 120 894 59 569
2.3 Termínované vklady 60 500 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 66 49
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 784 391
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 118 125 −6 698
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 110 800 −6 117
5.2 Ostatní závazky 7 326 −582
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 42 232 51
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 342 436
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 096 −537
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 096 −537
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 711 0
10 Ostatní pasiva 160 520 685
11 Účty přecenění 328 818 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 190 0
Pasiva celkem 2 001 660 8 048