Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. julija 2010

3. avgust 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. julija 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno. Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,5 milijarde EUR na 191,7 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,8 milijarde EUR na 296,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,1 milijarde EUR na 820,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,1 milijarde EUR na 110,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 52,8 milijarde EUR na 451 milijard EUR. V sredo, 28. julija 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 201,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 190 milijard EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 60 milijard EUR, zbrane pa so bile nove z zapadlostjo en teden v višini 60,5 milijarde EUR. V četrtek, 29. julija 2010, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 4,8 milijarde EUR, poravnana pa je bila nova v višini 23,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,4 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 120,9 milijarde EUR (v primerjavi z 61,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 81 milijonov EUR na 121,5 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 49,5 milijarde EUR na 195,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 351.969 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 236.347 779
2.1 Terjatve do MDS 74.103 137
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 162.245 642
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 29.473 −367
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.945 −121
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.945 −121
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 632.499 7.300
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 189.986 −11.300
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 442.042 18.320
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 366 363
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 104 −83
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 42.934 −1.448
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 417.768 −747
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 121.454 81
7.2 Drugi vrednostni papirji 296.315 −829
8 Dolg širše države v EUR 35.041 0
9 Druga sredstva 237.684 2.652
Skupaj sredstva 2.001.660 8.048
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 820.583 3.058
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 377.258 10.662
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 195.798 −49.457
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 120.894 59.569
2.3 Vezane vloge 60.500 500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 66 49
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.784 391
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 118.125 −6.698
5.1 Širša država 110.800 −6.117
5.2 Druge obveznosti 7.326 −582
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 42.232 51
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.342 436
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.096 −537
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.096 −537
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.711 0
10 Druge obveznosti 160.520 685
11 Računi prevrednotenja 328.818 0
12 Kapital in rezerve 78.190 0
Skupaj obveznosti 2.001.660 8.048
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije