Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 30. jūlijā

2010. gada 3. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 30. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās. Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 191.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 296.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.1 mljrd. euro (līdz 820.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.1 mljrd. euro (līdz 110.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 52.8 mljrd. euro (līdz 451 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 28. jūlijā galvenajai refinansēšanas operācijai 201.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 190 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā pienāca termiņš termiņnoguldījumiem 60 mljrd. euro apmērā un tika piesaistīti jauni noguldījumi 60.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2010. gada 29. jūlijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 4.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 23.2 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 120.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 61.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 81 milj. euro (līdz 121.5 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 49.5 mljrd. euro (līdz 195.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 351,969 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 236,347 779
2.1 SVF debitoru parādi 74,103 137
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 162,245 642
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29,473 −367
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,945 −121
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,945 −121
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 632,499 7,300
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 189,986 −11,300
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 442,042 18,320
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 366 363
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 104 −83
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 42,934 −1,448
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 417,768 −747
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 121,454 81
7.2 Pārējie vērtspapīri 296,315 −829
8 Valdības parāds euro 35,041 0
9 Pārējie aktīvi 237,684 2,652
Kopā aktīvi 2,001,660 8,048
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 820,583 3,058
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 377,258 10,662
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 195,798 −49,457
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 120,894 59,569
2.3 Termiņnoguldījumi 60,500 500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 66 49
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,784 391
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 118,125 −6,698
5.1 Saistības pret valdību 110,800 −6,117
5.2 Pārējās saistības 7,326 −582
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 42,232 51
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,342 436
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,096 −537
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,096 −537
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,711 0
10 Pārējās saistības 160,520 685
11 Pārvērtēšanas konti 328,818 0
12 Kapitāls un rezerves 78,190 0
Kopā pasīvi 2,001,660 8,048