European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2010 г.

6 януари 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 28,8 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 1 януари 2010 г., отразява корекциите вследствие на извършените през тримесечието преоценки.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 3,3 млрд. евро до 162,7 млрд. евро. То се дължи на тримесечните корекции вследствие на преоценки, както и на транзакциите с клиенти и портфейлните транзакции, извършени от централни банки от Евросистемата.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,2 млрд. евро до 299,9 млрд. евро, главно в резултат от тримесечните преоценки. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,7 млрд. евро до 806,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 5,2 млрд. евро до 120,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 23,3 млрд. евро до 587,8 млрд. евро. На 30 декември 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 58,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 78,6 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,3 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 162,1 млрд. евро (при 164,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 0,3 млрд. евро до 28,8 млрд. евро през седмицата, която приключва на 1 януари 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 28,9 млрд. евро до 233,5 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката за всяка статия от баланса към 1 януари 2010 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 766,347 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,4406 за 1 евро

Японска йена ― 133,16 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,0886 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 266 919 0 28 771
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 195 480 1 641 1 930
2.1 Вземания от МВФ 62 799 1 056 389
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 132 680 585 1 541
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 151 −261 704
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 198 −514 16
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 198 −514 16
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 749 906 21 322 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 79 293 20 072 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 669 297 1 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 289 1 249 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 26 281 516 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 328 652 109 −1 003
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 28 782 307 −29
7.2 Други ценни книжа 299 870 −198 −974
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 161 −2 −25
9 Други активи 254 188 1 023 −1 755
Общо активи 1 904 935 23 835 28 637
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 806 522 −669 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 395 614 26 930 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 233 490 28 897 0
2.2 Депозитно улеснение 162 117 −1 971 0
2.3 Срочни депозити 0 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 5 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 340 11 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 129 749 −4 011 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 120 495 −5 198 0
5.2 Други задължения 9 253 1 187 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 46 759 300 0
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 032 269 60
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 616 −95 143
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 616 −95 143
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 51 249 0 343
10 Други задължения 167 840 1 066 127
11 Сметки за преоценка 220 212 0 27 958
12 Капитал и резерви 73 001 32 5
Общо пасиви 1 904 935 23 835 28 637
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите