European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2010

6. januar 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 1. januarja 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 28,8 milijarde EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 3,3 milijarde EUR na 162,7 milijarde EUR. To je rezultat četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev ter transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih izvedle centralne banke Eurosistema.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 299,9 milijarde EUR, in sicer predvsem zaradi prilagoditve ob koncu četrtletja. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 806,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 5,2 milijarde EUR na 120,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 23,3 milijarde EUR na 587,8 milijarde EUR. V sredo, 30. decembra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 58,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 78,6 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,3 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 162,1 milijarde EUR (v primerjavi s 164,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 1. januarja 2010, povečala za 0,3 milijarde EUR na 28,8 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 28,9 milijarde EUR na 233,5 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 1. januarja 2010 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 766,347 EUR za unčo

USD: 1,4406 za EUR

JPY: 133,16 za EUR

posebne pravice črpanja (PPČ): 1,0886 EUR za PPČ.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 266.919 0 28.771
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 195.480 1.641 1.930
2.1 Terjatve do MDS 62.799 1.056 389
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 132.680 585 1.541
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 32.151 −261 704
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.198 −514 16
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.198 −514 16
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 749.906 21.322 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 79.293 20.072 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 669.297 1 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.289 1.249 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 27 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 26.281 516 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 328.652 109 −1.003
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 28.782 307 −29
7.2 Drugi vrednostni papirji 299.870 −198 −974
8 Dolg širše države v EUR 36.161 −2 −25
9 Druga sredstva 254.188 1.023 −1.755
Skupaj sredstva 1.904.935 23.835 28.637
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 806.522 −669 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 395.614 26.930 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 233.490 28.897 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 162.117 −1.971 0
2.3 Vezane vloge 0 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 6 5 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 340 11 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 129.749 −4.011 0
5.1 Širša država 120.495 −5.198 0
5.2 Druge obveznosti 9.253 1.187 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 46.759 300 0
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.032 269 60
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.616 −95 143
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.616 −95 143
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 51.249 0 343
10 Druge obveznosti 167.840 1.066 127
11 Računi prevrednotenja 220.212 0 27.958
12 Kapital in rezerve 73.001 32 5
Skupaj obveznosti 1.904.935 23.835 28.637
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije