European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2010 r.

6 stycznia 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 1 stycznia 2010 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 28,8 mld euro wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 3,3 mld euro do poziomu 162,7 mld euro. Wzrost ten wynikał z kwartalnej aktualizacji wyceny oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,2 mld euro do poziomu 299,9 mld euro, głównie w wyniku korekt na koniec kwartału. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,7 mld euro do poziomu 806,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 5,2 mld euro do poziomu 120,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 23,3 mld euro do poziomu 587,8 mld euro. W środę 30 grudnia 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 58,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 78,6 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,3 mld euro (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 162,1 mld euro (wobec 164,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 1 stycznia 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 28,8 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 28,9 mld euro do poziomu 233,5 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik netto z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 1 stycznia 2010 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 766,347 EUR za 1 uncję czystego złota

USD: 1,4406 za 1 EUR

JPY: 133,16 za 1 EUR

SDR (MFW): 1,0886 EUR za 1 XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 266.919 0 28.771
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 195.480 1.641 1.930
2.1 Należności od MFW 62.799 1.056 389
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 132.680 585 1.541
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.151 −261 704
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.198 −514 16
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 15.198 −514 16
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 749.906 21.322 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 79.293 20.072 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 669.297 1 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.289 1.249 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 26.281 516 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 328.652 109 −1.003
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 28.782 307 −29
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 299.870 −198 −974
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.161 −2 −25
9 Pozostałe aktywa 254.188 1.023 −1.755
Aktywa razem 1.904.935 23.835 28.637
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 806.522 −669 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 395.614 26.930 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 233.490 28.897 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 162.117 −1.971 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 5 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 340 11 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 129.749 −4.011 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 120.495 −5.198 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 9.253 1.187 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 46.759 300 0
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.032 269 60
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.616 −95 143
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.616 −95 143
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 51.249 0 343
10 Pozostałe pasywa 167.840 1.066 127
11 Różnice z wyceny 220.212 0 27.958
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 73.001 32 5
Pasywa razem 1.904.935 23.835 28.637
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami