European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 1. janvārī

2010. gada 6. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 1. janvārī, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) pieaugums bija 28.8 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 3.3 mljrd. euro (līdz 162.7 mljrd. euro). Tas skaidrojams ar ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijām, kā arī Eurosistēmas centrālo banku veiktajiem klientu un portfeļu darījumiem.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 299.9 mljrd. euro) galvenokārt ceturkšņa beigu korekciju rezultātā. Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 806.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.2 mljrd. euro (līdz 120.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 23.3 mljrd. euro (līdz 587.8 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 30. decembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 58.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 78.6 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 162.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 164.1 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 1. janvārī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 28.8 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 28.9 mljrd. euro (līdz 233.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2010. gada 1. janvārī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 766.347 EUR par Trojas unci

1.4406 USD par 1 EUR

133.16 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.0886 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 266,919 0 28,771
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 195,480 1,641 1,930
2.1 SVF debitoru parādi 62,799 1,056 389
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 132,680 585 1,541
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32,151 −261 704
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,198 −514 16
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,198 −514 16
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 749,906 21,322 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 79,293 20,072 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 669,297 1 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,289 1,249 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 27 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 26,281 516 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 328,652 109 −1,003
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 28,782 307 −29
7.2 Pārējie vērtspapīri 299,870 −198 −974
8 Valdības parāds euro 36,161 −2 −25
9 Pārējie aktīvi 254,188 1,023 −1,755
Kopā aktīvi 1,904,935 23,835 28,637
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 806,522 −669 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 395,614 26,930 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 233,490 28,897 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 162,117 −1,971 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 6 5 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 340 11 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 129,749 −4,011 0
5.1 Saistības pret valdību 120,495 −5,198 0
5.2 Pārējās saistības 9,253 1,187 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 46,759 300 0
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,032 269 60
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,616 −95 143
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,616 −95 143
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 51,249 0 343
10 Pārējās saistības 167,840 1,066 127
11 Pārvērtēšanas konti 220,212 0 27,958
12 Kapitāls un rezerves 73,001 32 5
Kopā pasīvi 1,904,935 23,835 28,637
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem