European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2010

6. januára 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 1. januára 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 28,8 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku štvrťročného precenenia, ako aj klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených centrálnymi bankami Eurosystému zvýšila o 3,3 mld. EUR na 162,7 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa najmä v dôsledku štvrťročného precenenia znížil o 1,2 mld. EUR na 299,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,7 mld. EUR na 806,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 5,2 mld. EUR na 120,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 23,3 mld. EUR na 587,8 mld. EUR. V stredu 30. decembra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 58,6 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 78,6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,3 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 162,1 mld. EUR (v porovnaní so 164,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 1. januára 2010 zvýšil o 0,3 mld. EUR na 28,8 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 28,9 mld. EUR na 233,5 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 1. januáru 2010 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a výmenné kurzy:

Zlato: 766,347 EUR za uncu čistého zlata

1,4406 USD/EUR

133,16 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,0886 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 266 919 0 28 771
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 195 480 1 641 1 930
2.1 Pohľadávky voči MMF 62 799 1 056 389
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 132 680 585 1 541
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 151 −261 704
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 198 −514 16
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 198 −514 16
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 749 906 21 322 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 79 293 20 072 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 669 297 1 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 289 1 249 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 27 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 281 516 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 328 652 109 −1 003
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 28 782 307 −29
7.2 Ostatné cenné papiere 299 870 −198 −974
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 161 −2 −25
9 Ostatné aktíva 254 188 1 023 −1 755
Úhrn aktív 1 904 935 23 835 28 637
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 806 522 −669 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 395 614 26 930 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 233 490 28 897 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 162 117 −1 971 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 6 5 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 340 11 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 129 749 −4 011 0
5.1 Verejná správa 120 495 −5 198 0
5.2 Ostatné záväzky 9 253 1 187 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 46 759 300 0
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 032 269 60
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 616 −95 143
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 616 −95 143
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 51 249 0 343
10 Ostatné pasíva 167 840 1 066 127
11 Účty precenenia 220 212 0 27 958
12 Kapitál a rezervy 73 001 32 5
Úhrn pasív 1 904 935 23 835 28 637
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá