European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 1. lednu 2010

6. ledna 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 1. ledna 2010 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 28,8 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 3,3 mld. EUR na 162,7 mld. EUR. Tato změna je důsledkem čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a portfoliových transakcí prováděných centrálními bankami Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 1,2 mld. EUR na 299,9 mld. EUR, a to především v důsledku přecenění na konci čtvrtletí. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) se snížila o 0,7 mld. EUR na 806,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 5,2 mld. EUR na 120,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 23,3 mld. EUR na 587,8 mld. EUR. Ve středu 30. prosince 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 58,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 78,6 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,3 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne zůstala prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 162,1 mld. EUR (oproti 164,1 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 1. ledna 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 0,3 mld. EUR na 28,8 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 28,9 mld. EUR na 233,5 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních cen a kurzů. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 1. lednu 2010 je uveden v přidaném sloupečku nazvaném Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě úprav na konci čtvrtletí. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 766,347 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,4406 USD/EUR

JPY: 133,16 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,0886 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 266 919 0 28 771
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 195 480 1 641 1 930
2.1 Pohledávky za MMF 62 799 1 056 389
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 132 680 585 1 541
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 151 −261 704
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 198 −514 16
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 198 −514 16
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 749 906 21 322 0
5.1 Hlavní refinanční operace 79 293 20 072 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 669 297 1 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 289 1 249 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 27 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 26 281 516 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 328 652 109 −1 003
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 28 782 307 −29
7.2 Ostatní cenné papíry 299 870 −198 −974
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 161 −2 −25
9 Ostatní aktiva 254 188 1 023 −1 755
Aktiva celkem 1 904 935 23 835 28 637
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 806 522 −669 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 395 614 26 930 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 233 490 28 897 0
2.2 Vkladová facilita 162 117 −1 971 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 6 5 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 340 11 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 129 749 −4 011 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 120 495 −5 198 0
5.2 Ostatní závazky 9 253 1 187 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 46 759 300 0
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 032 269 60
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 616 −95 143
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 616 −95 143
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 51 249 0 343
10 Ostatní pasiva 167 840 1 066 127
11 Účty přecenění 220 212 0 27 958
12 Kapitál a rezervní fondy 73 001 32 5
Pasiva celkem 1 904 935 23 835 28 637
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média