European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 1. januar 2010

6. januar 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 1. januar 2010, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 28,8 mia. euro. Stigningen afspejler kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 3,3 mia. euro til 162,7 mia. euro. Dette skyldtes kvartalsvise revalueringer samt kunde- og porteføljetransaktioner foretaget af centralbanker i Eurosystemet.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,2 mia. euro til 299,9 mia. euro. Faldet skyldtes hovedsagelig justeringer ultimo kvartalet. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,7 mia. euro til 806,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 5,2 mia. euro til 120,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 23,3 mia. euro til 587,8 mia. euro. Onsdag den 30. december 2009 udløb en primær markedsoperation på 58,6 mia. euro, og en ny på 78,6 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,3 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 162,1 mia. euro (mod 164,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,3 mia. euro til 28,8 mia. euro i ugen, der sluttede den 1. januar 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 28,9 mia. euro til 233,5 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på de enkelte balanceposter pr. 1. januar 2010 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 766.347 pr. fine oz.

USD: 1,4406 pr. EUR

JPY: 133,16 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,0886 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 266.919 0 28.771
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 195.480 1.641 1.930
2.1 Tilgodehavender hos IMF 62.799 1.056 389
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 132.680 585 1.541
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.151 −261 704
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.198 −514 16
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.198 −514 16
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 749.906 21.322 0
5.1 Primære markedsoperationer 79.293 20.072 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 669.297 1 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.289 1.249 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 27 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 26.281 516 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 328.652 109 −1.003
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 28.782 307 −29
7.2 Andre værdipapirer 299.870 −198 −974
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.161 −2 −25
9 Andre aktiver 254.188 1.023 −1.755
Aktiver i alt 1.904.935 23.835 28.637
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 806.522 −669 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 395.614 26.930 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 233.490 28.897 0
2.2 Indlånsfacilitet 162.117 −1.971 0
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 6 5 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 340 11 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 129.749 −4.011 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 120.495 −5.198 0
5.2 Andre forpligtelser 9.253 1.187 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 46.759 300 0
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.032 269 60
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.616 −95 143
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.616 −95 143
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 51.249 0 343
10 Andre forpligtelser 167.840 1.066 127
11 Revalueringskonti 220.212 0 27.958
12 Kapital og reserver 73.001 32 5
Passiver i alt 1.904.935 23.835 28.637
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt