European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2010

6 januari 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 1 januari 2010 was de stijging van EUR 28,8 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 3,3 miljard naar EUR 162,7 miljard. Dit was het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen en de door de centrale banken van het Eurosysteem verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,2 miljard naar EUR 299,9 miljard, voornamelijk ten gevolge van kwartaaleinde-aanpassingen. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,7 miljard naar EUR 806,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 5,2 miljard naar EUR 120,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 23,3 miljard naar EUR 587,8 miljard. Op woensdag 30 december 2009 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 58,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 78,6 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,3 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 162,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 164,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 1 januari 2010 met EUR 0,3 miljard naar EUR 28,8 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 28,9 miljard naar EUR 233,5 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 1 januari 2010 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 766,347 per fine ounce

USD: 1,4406 per EUR

JPY: 133,16 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,0886 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 266.919 0 28.771
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 195.480 1.641 1.930
2.1 Vorderingen op het IMF 62.799 1.056 389
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 132.680 585 1.541
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.151 −261 704
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.198 −514 16
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.198 −514 16
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 749.906 21.322 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 79.293 20.072 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 669.297 1 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.289 1.249 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 27 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 26.281 516 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 328.652 109 −1.003
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 28.782 307 −29
7.2 Overige waardepapieren 299.870 −198 −974
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.161 −2 −25
9 Overige activa 254.188 1.023 −1.755
Totaal activa 1.904.935 23.835 28.637
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 806.522 −669 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 395.614 26.930 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 233.490 28.897 0
2.2 Depositofaciliteit 162.117 −1.971 0
2.3 Termijndeposito's 0 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 6 5 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 340 11 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 129.749 −4.011 0
5.1 Overheid 120.495 −5.198 0
5.2 Overige verplichtingen 9.253 1.187 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 46.759 300 0
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.032 269 60
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.616 −95 143
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.616 −95 143
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 51.249 0 343
10 Overige passiva 167.840 1.066 127
11 Herwaarderingsrekeningen 220.212 0 27.958
12 Kapitaal en reserves 73.001 32 5
Totaal passiva 1.904.935 23.835 28.637
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media