European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 1 januari 2010

6 januari 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 1 januari 2010 motsvarade ökningen på 28,8 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 3,3 miljarder EUR till 162,7 miljarder EUR. Detta berodde på kvartalsomvärderingar och kund- och portföljtransaktioner utförda av centralbanker i Eurosystemet.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 299,9 miljarder EUR huvudsakligen på grund av kvartalsomvärderingar. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 806,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 5,2 miljarder EUR till 120,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 23,3 miljarder EUR till 587,8 miljarder EUR. Onsdagen den 30 december 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 58,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 78,6 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1,3 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 162,1 miljarder EUR (jämfört med 164,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 28,8 miljarder EUR för den vecka som slutade den 1 januari 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 28,9 miljarder EUR till 233,5 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med de harmoniserade redovisningsprinciperna för Eurosystemet omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 1 januari 2010 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 766,347 EUR per fine oz.

USD: 1,4406 per EUR

JPY: 133,16 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,0886 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 266.919 0 28.771
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 195.480 1.641 1.930
2.1 Fordringar på IMF 62.799 1.056 389
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 132.680 585 1.541
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.151 −261 704
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.198 −514 16
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.198 −514 16
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 749.906 21.322 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 79.293 20.072 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 669.297 1 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.289 1.249 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 27 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 26.281 516 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 328.652 109 −1.003
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 28.782 307 −29
7.2 Andra värdepapper 299.870 −198 −974
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.161 −2 −25
9 Övriga tillgångar 254.188 1.023 −1.755
Summa tillgångar 1.904.935 23.835 28.637
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 806.522 −669 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 395.614 26.930 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 233.490 28.897 0
2.2 Inlåningsfacilitet 162.117 −1.971 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 6 5 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 340 11 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 129.749 −4.011 0
5.1 Offentliga sektorn 120.495 −5.198 0
5.2 Övriga skulder 9.253 1.187 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 46.759 300 0
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.032 269 60
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.616 −95 143
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.616 −95 143
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 51.249 0 343
10 Övriga skulder 167.840 1.066 127
11 Värderegleringskonton 220.212 0 27.958
12 Eget kapital 73.001 32 5
Summa skulder 1.904.935 23.835 28.637
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media