Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ оповестява мерки по паричната политика за подобряване на функционирането на трансмисионния механизъм на паричната политика

5 юни 2014 г.

В изпълнение на своя мандат по отношение на ценовата стабилност днес Управителният съвет на ЕЦБ оповести мерки, предназначени да подобрят функционирането на трансмисионния механизъм на паричната политика, подпомагайки кредитирането на реалната икономика. По-специално, Управителният съвет взе решение:

  1. в период от две години да проведе поредица от целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР), чиято цел е да подобрят банковото кредитиране за нефинансовия частен сектор в еврозоната [1], с изключение на жилищни кредити за домакинствата;
  2. да ускори подготвителната работа, свързана с окончателни покупки на обезпечени с активи ценни книжа (ОАЦК).

Параметри на поредицата ЦОДР

Контрагентите ще имат право на първоначален кредитен дял за ЦОДР (първоначален дял) в размер на 7 % от непогасената към 30 април 2014 г. обща сума на кредитите, които са отпуснали на нефинансовия частен сектор в еврозоната (без жилищни кредити за домакинствата). В две последователни целеви операции по дългосрочно рефинансиране през септември и декември 2014 г. контрагентите ще могат да заемат суми, чийто съвкупен размер не надхвърля този първоначален дял.

През периода от март 2015 г. до юни 2016 г. всички контрагенти ще могат да заемат допълнителни средства в поредица от ЦОДР, провеждани на всеки три месеца. Тези допълнителни средства могат да достигнат съвкупно до трикратния размер на нетното кредитиране [2] на всеки контрагент за нефинансовия частен сектор в еврозоната (без жилищни кредити за домакинствата), предоставено в периода от 30 април 2014 г. до съответната референтна дата за разпределението [3], над определен референтен размер. Референтният размер ще се определя, като се вземе предвид нетното кредитиране на всеки контрагент за нефинансовия частен сектор в еврозоната (без жилищни кредити за домакинствата), отчетено през 12-месечния период до 30 април 2014 г.

Падежът на всички ЦОДР ще бъде през септември 2018 г.

Лихвеният процент по ЦОДР ще бъде фиксиран за целия срок на всяка операция на равнището на лихвения процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране (ООР) в момента на отпускането на средствата плюс фиксиран спред от 10 базисни пункта. Лихвата ще се изплаща впоследствие, при погасяването на кредита.

След като изминат 24 месеца от дадена ЦОДР, контрагентите ще имат възможност да изплащат каквато пожелаят част от разпределените им в тази операция средства на всеки шест месеца.

Контрагенти, които са заели средства по ЦОДР и чието нетно кредитиране за нефинансовия частен сектор в еврозоната (без жилищни кредити за домакинствата) в периода от 1 май 2014 г. до 30 април 2016 г. е под референтния размер, ще бъдат задължени да изплатят заетите средства през септември 2016 г.

Допълнителни технически подробности и точен календар на операциите ще бъдат оповестени своевременно.

Ускоряване на подготвителната работа, свързана с окончателни покупки на ОАЦК

Управителният съвет взе решение да ускори подготвителната работа, свързана с окончателни покупки на пазара на ОАЦК, с цел да подобри функционирането на трансмисионния механизъм на паричната политика, като се има предвид ролята на този пазар за способстване на притока на нови кредити към икономиката. В рамките на тази инициатива Евросистемата ще обмисли закупуването на прости и прозрачни ОАЦК, чиито базови активи са вземания от нефинансовия частен сектор в еврозоната, като вземе предвид желателните промени в регулаторната среда, и ще работи в тази посока с другите компетентни институции.

Евросистемата ще уточни подходящите параметри за тази мярка на политиката, включително основните изисквания за допустимост, на които трябва да отговарят ОАЦК. Своевременно ще бъдат оповестени повече подробности за тази инициатива.

Медиите могат да се обръщат за информация към Майкъл Стийн на телефон +49 69 1344 7457 или към Щефан Рукамп на телефон +49 69 1344 5057.

  1. [1]По дефиниция нефинансовият частен сектор в еврозоната се състои от домакинствата и нефинансовите предприятия в еврозоната.

  2. [2]Нетното кредитиране се измерва въз основа на дефиницията в статистиката на балансовите показатели, т.е. нови кредити минус погашения по кредити, коригирани с влиянието на продажбата и секюритизацията на кредити.

  3. [3]Референтната дата за разпределението се дефинира като последния месец, за който са налице данни за нетното кредитиране, при всяко разпределение по ЦОДР.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите