Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ ανακοινώνει μέτρα νομισματικής πολιτικής για την ενίσχυση της λειτουργίας του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής

5 Ιουνίου 2014

Στο πλαίσιο της επιδίωξης της αποστολής του να διατηρεί τη σταθερότητα των τιμών, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε σήμερα μέτρα για την ενίσχυση της λειτουργίας του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, στηρίζοντας τις χορηγήσεις προς την πραγματική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

  1. τη διενέργεια σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ), με σκοπό να ενισχυθούν οι τραπεζικές χορηγήσεις προς τον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα της ζώνης του ευρώ [1] (με εξαίρεση τα δάνεια προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας), με χρονικό ορίζοντα δύο ετών.
  2. την εντατικοποίηση των προπαρασκευαστικών εργασιών που σχετίζονται με τις οριστικές πράξεις αγοράς προϊόντων τιτλοποίησης (asset-backed securities - ABS).

Οι όροι των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Οι αντισυμβαλλόμενοι θα δικαιούνται αρχικό ποσό δανεισμού στο πλαίσιο των ΣΠΠΜΑ (αρχικό ποσό δανεισμού) ίσο με το 7% του συνολικού ποσού των δανείων που χορηγούν προς τον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα της ζώνης του ευρώ (με εξαίρεση τα δάνεια προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας), τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα έως τις 30 Απριλίου 2014. Στο πλαίσιο δύο διαδοχικών ΣΠΠΜΑ που θα διενεργηθούν τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2014, οι αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν ποσό το οποίο, σωρευτικά, δεν θα υπερβαίνει το αρχικό ποσό δανεισμού.

Στη διάρκεια της περιόδου από τον Μάρτιο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2016, όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν επιπρόσθετα ποσά στο πλαίσιο σειράς ΣΠΠΜΑ που θα διενεργούνται κάθε τρίμηνο. Αυτά τα επιπρόσθετα ποσά θα μπορούν, σωρευτικά, να ανέλθουν σε ποσό το πολύ τριπλάσιο του ποσού των καθαρών δανείων [2] κάθε αντισυμβαλλομένου προς τον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα (με εξαίρεση τα δάνεια προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας) τα οποία έχουν χορηγηθεί μεταξύ της 30ής Απριλίου 2014 και της ημερομηνίας αναφοράς της εκάστοτε κατανομής [3] και υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο αναφοράς. Το όριο αναφοράς καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη των καθαρών δανείων κάθε αντισυμβαλλομένου προς τον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα της ζώνης του ευρώ (με εξαίρεση τα δάνεια προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας), όπως καταγράφονται στη διάρκεια δωδεκάμηνης περιόδου έως τις 30 Απριλίου 2014.

Όλες οι ΣΠΠΜΑ θα λήξουν τον Σεπτέμβριο του 2018.

Το επιτόκιο των ΣΠΠΜΑ θα είναι για όλη τη διάρκεια κάθε πράξης ίσο με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΑ) του Ευρωσυστήματος που ισχύει τη στιγμή λήψης του δανεισμού, προσαυξημένο κατά σταθερή διαφορά 10 μονάδων βάσης. Τόκοι υπερημερίας θα καταβάλλονται όταν θα αποπληρώνεται το ποσό του δανεισμού.

Μετά την πάροδο 24 μηνών από κάθε ΣΠΠΜΑ, οι αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν την επιλογή να αποπληρώσουν οποιοδήποτε μέρος των ποσών που τους κατανεμήθηκαν στο πλαίσιο συγκεκριμένης ΣΠΠΜΑ σε εξαμηνιαία συχνότητα.

Οι αντισυμβαλλόμενοι οι οποίοι έχουν λάβει δανεισμό στο πλαίσιο των ΣΠΠΜΑ και των οποίων τα καθαρά δάνεια προς τον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα της ζώνης του ευρώ (με εξαίρεση τα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας), κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου 2014 έως τις 30 Απριλίου 2016, βρίσκονται κάτω από το όριο αναφοράς θα υποχρεούνται να αποπληρώσουν το ποσό του δανεισμού τον Σεπτέμβριο του 2016.

Οι περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες και το ακριβές χρονοδιάγραμμα των πράξεων θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.

2. Εντατικοποίηση των προπαρασκευαστικών εργασιών που σχετίζονται με τις οριστικές πράξεις αγοράς προϊόντων τιτλοποίησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εντατικοποιήσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες που αφορούν τη διενέργεια οριστικών αγορών στην αγορά προϊόντων τιτλοποίησης, προκειμένου να ενισχύσει τη λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, με δεδομένο τον ρόλο που διαδραματίζει η συγκεκριμένη αγορά ως προς τη διευκόλυνση νέων ροών πιστώσεων προς την οικονομία. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, το Ευρωσύστημα θα εξετάσει το ενδεχόμενο αγοράς απλών και διαφανών προϊόντων τιτλοποίησης των οποίων τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία θα αποτελούνται από απαιτήσεις έναντι του μη χρηματοπιστωτικού ιδιωτικού τομέα της ζώνης του ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμητές αλλαγές που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο ρυθμιστικό περιβάλλον, και θα συνεργαστεί με άλλους αρμόδιους φορείς προς τον σκοπό αυτό.

Το Ευρωσύστημα θα επεξεργαστεί τους κατάλληλους όρους για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των βασικών απαιτήσεων που θα πρέπει να πληρούν τα προϊόντα τιτλοποίησης προκειμένου να κρίνονται αποδεκτά. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την πρωτοβουλία θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Michael Steen, τηλ.: +49 69 1344 7457 ή στον κ. Stefan Ruhkamp, τηλ.: +49 69 1344 5057.

  1. [1]Ως μη χρηματοπιστωτικός ιδιωτικός τομέας της ζώνης του ευρώ θεωρούνται τα νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ και οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

  2. [2]Τα καθαρά δάνεια θα υπολογίζονται βάσει της έννοιας των συναλλαγών που χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία λογιστικών καταστάσεων, δηλ. νέα δάνεια μείον εξοφλήσεις δανείων, διορθωμένα ως προς την επίδραση των πωλήσεων και τιτλοποιήσεων δανείων.

  3. [3]Ως ημερομηνία αναφοράς της κατανομής θεωρείται ο πιο πρόσφατος μήνας για τον οποίο θα διατίθενται στοιχεία των καθαρών δανείων για την εκάστοτε κατανομή στο πλαίσιο ΣΠΠΜΑ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου