Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

EBC ogłasza środki polityki pieniężnej mające poprawić działanie mechanizmu transmisji tej polityki

5 czerwca 2014

W dążeniu do utrzymania stabilności cen Rada Prezesów EBC zapowiedziała dziś środki, które mają poprawić działanie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej przez wsparcie akcji kredytowej dla sfery realnej gospodarki. Rada Prezesów postanowiła w szczególności:

  1. Przeprowadzić serię ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO), które mają przez dwa lata wzmacniać napływ kredytów do niefinansowego sektora prywatnego strefy euro [1] (oprócz kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych).
  2. Zintensyfikować przygotowania do bezwarunkowych zakupów papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS).

Sposób prowadzenia operacji TLTRO

Kontrahentom będzie przysługiwać wstępna pożyczka w ramach operacji TLTRO, wynosząca 7% skumulowanej kwoty kredytów udzielonych na rzecz niefinansowego sektora prywatnego strefy euro (oprócz kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych), według salda na dzień 30 kwietnia 2014 r. W dwóch operacjach TLTRO, które zostaną przeprowadzone kolejno we wrześniu i w grudniu 2014 r., kontrahenci będą mogli pożyczyć kwotę nieprzekraczającą łącznie wysokości wstępnej pożyczki.

W okresie od marca 2015 r. do czerwca 2016 r. wszyscy kontrahenci będą mogli uzyskać dodatkowe pożyczki w serii kwartalnych operacji TLTRO. Skumulowana wysokość tych pożyczek może sięgnąć trzykrotności kwoty netto kredytów [2] dla niefinansowego sektora prywatnego strefy euro (oprócz kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych) udzielonych przez danego kontrahenta między 30 kwietnia 2014 r. a referencyjną datą rozliczenia danej operacji [3] powyżej określonej wartości odniesienia (benchmark). Benchmark ten zostanie wyznaczony na podstawie wartości netto kredytów udzielonych przez poszczególnych kontrahentów na rzecz niefinansowego sektora prywatnego strefy euro (oprócz kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych) w ciągu 12 miesięcy do 30 kwietnia 2014 r.

Termin zapadalności wszystkich operacji TLTRO przypada we wrześniu 2018 r.

Oprocentowanie operacji TLTRO będzie przez czas trwania każdej operacji stałe i równe stopie podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu obowiązującej w momencie przystąpienia do operacji plus stały spread w wysokości 10 punktów bazowych. Odsetki będą płatne z dołu przy spłacie pożyczki.

Po upływie 24 miesięcy od każdej operacji TLTRO kontrahenci będą mieć możliwość spłacania co sześć miesięcy dowolnej części pożyczki uzyskanej w danej operacji.

Kontrahent, który zaciągnie pożyczkę w ramach operacji TLTRO, ale kwota netto kredytów dla niefinansowego sektora prywatnego strefy euro (oprócz kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych) udzielonych przez niego między 1 maja 2014 r. a 30 kwietnia 2016 r. okaże się niższa od benchmarku, będzie musiał spłacić tę pożyczkę we wrześniu 2016 r.

Dalsze szczegóły techniczne i dokładny kalendarz operacji zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Intensyfikacja przygotowań do bezwarunkowych zakupów papierów ABS

Rada Prezesów postanowiła zintensyfikować przygotowania do bezwarunkowych zakupów na rynku ABS. Z uwagi na rolę tego rynku w zapewnianiu dopływu nowych kredytów do gospodarki ma to poprawić działanie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. W ramach tej inicjatywy Eurosystem rozważy możliwość zakupu prostych i przejrzystych papierów ABS zabezpieczonych należnościami od niefinansowego sektora prywatnego strefy euro. Uwzględni przy tym pożądane zmiany w otoczeniu regulacyjnym i będzie współpracować w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami.

Eurosystem opracuje zasady realizacji tego środka polityki, w tym główne wymogi warunkujące dopuszczenie papierów ABS do zakupu. Dalsze szczegóły tej inicjatywy zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Kontakt z mediami: Michael Steen, tel. +49 69 1344 7457, oraz Stefan Ruhkamp, tel. +49 69 1344 5057.

  1. [1]Niefinansowy sektor prywatny strefy euro to gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa z tej strefy.

  2. [2]Kwota netto kredytów będzie określana według podejścia transakcyjnego w statystyce BSI, tj. jako kredyty nowo udzielone minus spłaty, z korektą o sprzedaż i sekurytyzację kredytów.

  3. [3]Referencyjna data rozliczenia to ostatni miesiąc, za który będą dostępne dane o kwocie netto kredytów dla każdej rozliczanej operacji TLTRO.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami