Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

ECB maakt monetairbeleidsmaatregelen bekend om de werking van het transmissiemechanisme van het monetair beleid te versterken

5 juni 2014

In het kader van de uitvoering van haar prijsstabiliteitsmandaat heeft de Raad van Bestuur van de ECB vandaag maatregelen bekendgemaakt die erop zijn gericht de werking van het transmissiemechanisme van het monetair beleid te versterken door de kredietverlening aan de reële economie te ondersteunen. De Raad van Bestuur heeft in het bijzonder besloten:

  1. een reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties ( targeted longer-term refinancing operations ofwel TLTRO’s) uit te voeren die zijn bedoeld om de bancaire kredietverlening aan de niet-financiële particuliere sector [1] van het eurogebied, met uitzondering van leningen aan huishoudens voor woningaankoop, gedurende een periode van twee jaar te verbeteren.
  2. de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot rechtstreekse aankopen van effecten op onderpand van activa ( asset-backed securities ofwel ABS) te intensiveren.

Modaliteiten van de reeks TLTRO’s

Tegenpartijen zullen aanspraak kunnen maken op een eerste TLTRO-krediettoekenning (eerste toekenning) die gelijk is aan 7% van het totale bedrag van hun op 30 april 2014 uitstaande leningen aan de niet-financiële particuliere sector van het eurogebied, met uitzondering van leningen aan huishoudens voor woningaankoop. In twee opeenvolgende TLTRO’s die zullen worden uitgevoerd in september en december 2014, zullen tegenpartijen een bedrag kunnen lenen dat cumulatief deze eerste toekenning niet overschrijdt.

Gedurende de periode van maart 2015 tot juni 2016 zullen alle tegenpartijen aanvullende bedragen kunnen lenen in een op kwartaalbasis uit te voeren reeks TLTRO’s. Deze aanvullende bedragen kunnen cumulatief oplopen tot drie maal de netto kredietverlening [2] van elke tegenpartij aan de niet-financiële particuliere sector van het eurogebied, met uitzondering van leningen aan huishoudens voor woningaankoop, die tussen 30 april 2014 en de desbetreffende toewijzingsreferentiedatum [3] boven een gespecificeerde benchmark is verstrekt. Deze benchmark zal worden bepaald door rekening te houden met de netto kredietverlening van elke tegenpartij aan de niet-financiële particuliere sector van het eurogebied, met uitzondering van leningen aan huishoudens voor woningaankoop, die in de twaalfmaands periode tot en met 30 april 2014 is geregistreerd.

Alle TLTRO’s zullen in september 2018 verlopen.

Het rentetarief bij de TLTRO’s zal over de looptijd van elke transactie worden vastgesteld op het rentetarief van de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem op het moment van de opneming, plus een vaste spread van 10 basispunten. De rente zal achteraf worden betaald wanneer de kredietopneming wordt terugbetaald.

Vanaf 24 maanden na elke TLTRO hebben tegenpartijen de mogelijkheid welk deel dan ook van de bedragen die hen bij die TLTRO zijn toegewezen, met zesmaands frequentie terug te betalen.

Van tegenpartijen die in het kader van de TLTRO’s krediet hebben opgenomen en wier netto kredietverstrekking aan de niet-financiële particuliere sector van het eurogebied, met uitzondering van leningen aan huishoudens voor woningaankoop, in de periode van 1 mei 2014 tot en met 30 april 2016 onder de benchmark ligt, zal worden vereist dat zij in september 2016 de kredietopnemingen terugbetalen.

Verdere technische details en een exacte kalender van de transacties zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt.

Intensivering van de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot rechtstreekse aankopen van effecten op onderpand van activa (ABS)

De Raad van Bestuur heeft besloten de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot rechtstreekse aankopen in de markt voor ABS te intensiveren om de werking van het transmissiemechanisme van het monetair beleid te versterken, gezien de rol die deze markt speelt bij het faciliteren van nieuwe kredietstromen naar de economie. In het kader van dit initiatief zal het Eurosysteem de aankoop overwegen van eenvoudige en transparante ABS met onderliggende activa die bestaan uit vorderingen ten opzichte van de niet-financiële particuliere sector van het eurogebied, en zij zal daarbij rekening houden met de gewenste veranderingen op het vlak van regelgeving en daartoe samenwerken met andere relevante instellingen.

Het Eurosysteem zal de passende modaliteiten voor deze beleidsmaatregel nader uitwerken, met inbegrip van de essentiële vereisten waaraan de ABS zullen moeten voldoen om beleenbaar te zijn. Nadere details ten aanzien van dit initiatief zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt.

Voor mediavragen kunt u contact opnemen met Michael Steen op +49 69 1344 7457 of Stefan Ruhkamp op +49 69 1344 5057.

  1. [1]De niet-financiële particuliere sector van het eurogebied wordt gedefinieerd als huishoudens en niet-financiële ondernemingen.

  2. [2]De netto kredietverlening zal worden gemeten op basis van het begrip ‘transacties’ uit de BSI-statistieken, d.w.z. nieuwe leningen minus leningsaflossingen, gecorrigeerd voor de invloed van verkopen en securitisaties van leningen.

  3. [3]De toewijzingsreferentiedatum wordt gedefinieerd als de meest recente maand waarover voor elke TLTRO-toewijzing netto kredietverleningsgegevens beschikbaar zijn.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media