Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB oznamuje opatrenia menovej politiky na zlepšenie fungovania transmisného mechanizmu menovej politiky

5. júna 2014

Rada guvernérov ECB dnes v rámci plnenia svojho mandátu, ktorým je udržiavanie cenovej stability, oznámila opatrenia na zlepšenie fungovania transmisného mechanizmu menovej politiky prostredníctvom podpory poskytovania úverov reálnej ekonomike. Rada guvernérov sa predovšetkým rozhodla:

  1. uskutočniť sériu cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO) zameraných na podporu poskytovania bankových úverov nefinančnému súkromnému sektoru eurozóny [1], okrem úverov poskytovaných domácnostiam na kúpu nehnuteľností na bývanie, počas horizontu dvoch rokov,
  2. zintenzívniť prípravné práce súvisiace s priamymi nákupmi cenných papierov krytých aktívami.

Podmienky série operácií TLTRO

Zmluvné strany budú v rámci TLTRO oprávnené čerpať počiatočný objem úverových prostriedkov (počiatočný limit) vo výške 7 % celkového objemu ich úverových pohľadávok voči nefinančnému súkromnému sektoru eurozóny, okrem úverov poskytovaných domácnostiam na kúpu nehnuteľností na bývanie, k 30. aprílu 2014. V dvoch po sebe idúcich TLTRO stanovených na september a december 2014 si zmluvné strany budú môcť požičať sumu, ktorá celkovo neprekračuje tento počiatočný limit.

V období od marca 2015 do júna 2016 si všetky zmluvné strany budú môcť požičať dodatočné prostriedky v rámci série štvrťročných TLTRO. Tieto dodatočné prostriedky môžu spolu dosiahnuť maximálne trojnásobok čistého objemu úverov [2] každej zmluvnej strany poskytnutých nefinančnému súkromnému sektoru eurozóny, okrem úverov poskytovaných domácnostiam na kúpu nehnuteľností na bývanie, v čase od 30. apríla 2014 do príslušného referenčného dátumu refinančnej operácie [3] nad rámec stanovenej hranice. Táto hranica sa stanoví na základe čistého objemu úverov každej zmluvnej strany poskytnutých nefinančnému súkromnému sektoru eurozóny, okrem úverov poskytovaných domácnostiam na kúpu nehnuteľností na bývanie, počas dvanásťmesačného obdobia do 30. apríla 2014.

Všetky TLTRO budú splatné v septembri 2018.

Úroková sadzba TLTRO bude pevne stanovená po dobu trvania každej operácie vo výške aktuálnej sadzby hlavných refinančných operácií Eurosystému v čase uzavretia obchodu zvýšenej o 10 bázických bodov. Úroky budú splatné spätne v čase splatenia úveru.

Od uplynutia 24 mesiacov po realizácii každej TLTRO budú mať zmluvné strany možnosť splatiť ľubovoľnú časť prostriedkov získaných v rámci danej TLTRO, a to v šesťmesačných intervaloch.

Zmluvné strany, ktoré si požičajú prostriedky v rámci TLTRO a ktorých čistý objem úverov poskytnutých nefinančnému súkromnému sektoru eurozóny, okrem úverov poskytovaných domácnostiam na kúpu nehnuteľností na bývanie, v období od 1. mája 2014 do 30. apríla 2016 nedosiahne stanovenú hranicu, budú povinné požičané prostriedky vrátiť v septembri 2016.

Ďalšie technické podrobnosti a presný harmonogram operácií budú oznámené onedlho.

Zintenzívnenie prípravných prác súvisiacich s priamymi nákupmi cenných papierov krytých aktívami

Rada guvernérov sa rozhodla zintenzívniť prípravné práce súvisiace s priamymi nákupmi cenných papierov krytých aktívami s cieľom zlepšiť fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky, a to vzhľadom na úlohu tohto trhu pri tvorbe nových úverových tokov smerujúcich do ekonomiky. Eurosystém bude v rámci tejto iniciatívy zvažovať nákup jednoduchých a transparentných cenných papierov krytých aktívami, ktoré predstavujú pohľadávky voči nefinančnému súkromnému sektoru eurozóny, pričom bude brať do úvahy želané zmeny regulačného prostredia, a v rámci tejto úlohy bude spolupracovať s ostatnými príslušnými inštitúciami.

Eurosystém vypracuje podmienky realizácie tohto menovopolitického opatrenia vrátane hlavných kritérií akceptovateľnosti cenných papierov krytých aktívami. Bližšie informácie o tejto iniciatíve budú oznámené onedlho.

Kontaktnými osobami pre médiá sú Michael Steen, tel.: +49 69 1344 7457 a Stefan Ruhkamp, tel.: 49 69 1344 5057.

  1. [1]Nefinančný súkromný sektor eurozóny tvoria domácnosti a nefinančné spoločnosti v eurozóne.

  2. [2]Čistý objem úverov sa bude merať na základe transakčného konceptu v štatistike BSI, t. j. nové úvery mínus splatené úvery, po očistení od vplyvu predaja a sekuritizácie úverov.

  3. [3]Referenčným dátumom pre každú TLTRO je posledný mesiac, za ktorý sú k dispozícii údaje o čistom objeme úverov.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá