Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila ukrepe denarne politike za izboljšanje delovanja transmisijskega mehanizma denarne politike

5. junij 2014

Svet ECB je na podlagi svojega mandata, da ohranja cenovno stabilnost, danes objavil ukrepe, katerih cilj je izboljšati delovanje transmisijskega mehanizma denarne politike s spodbujanjem kreditiranja realnega gospodarstva. Glavna sklepa Sveta ECB sta naslednja:

  1. v obdobju dveh let izvesti serijo ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja, katerih namen je izboljšati bančno kreditiranje nefinančnega zasebnega sektorja euroobmočja [1], brez stanovanjskih posojil gospodinjstvom;
  2. pospešiti priprave v zvezi z dokončnimi nakupi listinjenih vrednostnih papirjev.

Podrobnosti o izvedbi serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja

Nasprotne stranke bodo upravičene, da si v ciljno usmerjenih operacijah dolgoročnejšega refinanciranja izposodijo začetni obseg sredstev (začetni obseg) v višini 7% skupnega obsega njihovih posojil nefinančnemu zasebnemu sektorju euroobmočja, brez stanovanjskih posojil gospodinjstvom, po stanju na dan 30. aprila 2014. V dveh zaporednih ciljno usmerjenih operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, ki bosta izvedeni septembra in decembra 2014, si bodo nasprotne stranke lahko izposodile znesek, ki skupaj ne presega tega začetnega obsega.

V obdobju od marca 2015 do junija 2016 si bodo vse nasprotne stranke lahko izposodile dodatna sredstva v seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja, ki se bodo izvajale četrtletno. Ta dodatna sredstva lahko skupno dosežejo največ trikratno vrednost neto posojanja [2] posamezne nasprotne stranke nefinančnemu zasebnemu sektorju euroobmočja, brez stanovanjskih posojil gospodinjstvom, med 30. aprilom 2014 in ustreznim referenčnim datumom dodelitve [3], nad določenim referenčnim zneskom. Referenčni znesek bo določen glede na obseg neto posojanja vsake nasprotne stranke nefinančnemu zasebnemu sektorju euroobmočja, brez stanovanjskih posojil gospodinjstvom, v 12-mesečnem obdobju do 30. aprila 2014.

Vse ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja bodo zapadle septembra 2018.

Obrestna mera za ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja bo v celotnem obdobju trajanja posamezne operacije fiksirana na ravni obrestne mere za operacije glavnega refinanciranja Eurosistema, ki bo veljala v času izvedbe te usmerjene operacije, s fiksnim pribitkom 10 bazičnih točk. Obresti se bodo plačevale za nazaj, ko bodo izposojena sredstva odplačana.

Nasprotne stranke bodo imele možnost, da 24 mesecev po vsaki ciljno usmerjeni operaciji dolgoročnejšega refinanciranja v šestmesečnih razmikih odplačajo poljuben del zneska, ki so ga prejele s to operacijo. Nasprotne stranke, ki so si izposodile sredstva v ciljno usmerjenih operacijah dolgoročnejšega refinanciranja in katerih neto posojanje nefinančnemu zasebnemu sektorju euroobmočja, brez stanovanjskih posojil gospodinjstvom, je v obdobju od 1. maja 2014 do 30. aprila 2016 nižje od referenčnega zneska, bodo morale prejeta sredstva odplačati septembra 2016.

Dodatne tehnične podrobnosti in natančen koledar teh operacij bodo objavljeni v bližnji prihodnosti.

Pospešitev priprav v zvezi z dokončnimi nakupi listinjenih vrednostnih papirjev

Svet ECB je sklenil pospešiti pripravljalna dela, povezana z dokončnimi nakupi listinjenih vrednostnih papirjev, da bi izboljšal delovanje transmisijskega mehanizma denarne politike, saj ima ta trg pomembno vlogo pri spodbujanju novih kreditnih tokov gospodarstvu. V okviru te pobude bo Eurosistem obravnaval možnost nakupa preprostih in preglednih listinjenih vrednostnih papirjev, ki imajo v kritnem skladu terjatve do nefinančnega zasebnega sektorja euroobmočja, pri čemer bo upošteval zaželene spremembe v regulativnem okolju in bo v tej smeri deloval skupaj z drugimi institucijami.

Eurosistem bo razvil način izvajanja tega ukrepa denarne politike, vključno s ključnimi zahtevami, ki jih bodo morali izpolnjevati listinjeni vrednostni papirji, da bi bili primerni za nakup. Nadaljnje podrobnosti o tej pobudi bodo objavljene v bližnji prihodnosti.

Kontaktni osebi za novinarska vprašanja sta Michael Steen, tel. +49 69 1344 7457, in Stefan Ruhkamp, tel. +49 69 1344 5057.

  1. [1]Nefinančni zasebni sektor euroobmočja je opredeljen kot gospodinjstva in nefinančne družbe v euroobmočju.

  2. [2]Neto posojanje se bo merilo na podlagi koncepta transakcij v statistiki Banke za mednarodne poravnave, tj. nova posojila minus odplačila posojil, prilagojeno za vpliv prodaje in listinjenja posojil.

  3. [3]Referenčni datum dodelitve je opredeljen kot zadnji mesec, za katerega bodo za posamezno ciljno usmerjeno operacijo dolgoročnejšega refinanciranja na voljo podatki o neto posojanju nasprotnih strank.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije