Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB paziņo par monetārās politikas pasākumiem monetārās politikas transmisijas mehānisma darbības stiprināšanai

2014.5.06.

Īstenojot savas cenu stabilitātes nodrošināšanas pilnvaras, ECB Padome šodien paziņoja par pasākumiem, kuru uzdevums ir stiprināt monetārās politikas transmisijas mehānisma darbību, veicinot reālās tautsaimniecības kreditēšanu. Padome pieņēma šādus lēmumus.

  1. Veikt vairākas speciālas ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas (SITRO), kuru mērķis būs divus gadu periodā veicināt banku aizdevumu izsniegšanu euro zonas nefinanšu privātajam sektoram [1] (izņemot aizdevumus mājsaimniecībām mājokļa iegādei).
  2. Aktīvāk veikt sagatavošanās darbus ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru tiešās pirkšanas jomā.

SITRO veikšanas kārtība

Darījuma partneriem būs tiesības uz sākotnējo SITRO aizdevuma apjomu (sākotnējo apjomu), kas veidos 7% no kopējā aizdevumu atlikuma 2014. gada 30. aprīlī, ko tie izsnieguši euro zonas nefinanšu privātajam sektoram (izņemot aizdevumus mājsaimniecībām mājokļa iegādei). Divās nākamajās SITRO, kas tiks veiktas 2014. gada septembrī un decembrī, darījuma partneri varēs saņemt aizdevumus, kuru kumulatīvais apjoms nepārsniedz šo sākotnējo apjomu.

Laikā no 2015. gada marta līdz 2016. gada jūnijam visi darījuma partneri varēs saņemt papildu aizdevumus vairākās SITRO, kas tiks veiktas katru ceturksni. Šo papildu aizdevumu kumulatīvais apjoms nedrīkstēs pārsniegt summu, ko veido katra darījuma partnera euro zonas nefinanšu privātajam sektoram periodā no 2014. gada 30. aprīļa līdz attiecīgā piešķīruma atsauces datumam [2] izsniegto neto aizdevumu (izņemot aizdevumus mājsaimniecībām) apjoma [3] pārsniegums pār noteiktu etalonsummu, kas reizināts ar trīs. Etalonsummu noteiks, ņemot vērā katra darījuma partnera euro zonas nefinanšu privātajam sektoram izsniegto neto aizdevumu (izņemot aizdevumus mājsaimniecībām) apjomu 12 mēnešu periodā līdz 2014. gada 30. aprīlim.

Visu SITRO dzēšanas termiņš būs 2018. gada septembris.

SITRO procentu likme katras operācijas termiņa laikā būs fiksēta atbilstoši Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju (GRO) procentu likmei tās uzsākšanas laikā, pieskaitot fiksētu starpību 10 bāzes punktu apmērā. Procentu maksājumi tiks veikti vienlaikus ar aizdevuma atmaksu.

Pēc 24 mēnešiem no katras SITRO veikšanas brīža darījuma partneriem būs iespēja reizi sešos mēnešos atmaksāt jebkādu daļu no attiecīgajā SITRO piešķirtajām summām.

Darījuma partneri, kuri saņēmuši aizdevumus SITRO ietvaros un kuru euro zonas nefinanšu privātajam sektoram izsniegto neto aizdevumu (izņemot aizdevumus mājsaimniecībām) apjoms periodā no 2014. gada 1. maija līdz 2016. gada 30. aprīlim būs mazāks par etalonsummu, aizdevums būs jāatmaksā 2016. gada septembrī.

Sīkāks skaidrojums par tehniskajām detaļām un precīzs operāciju kalendārs tiks paziņots vēlāk.

Aktīvāki sagatavošanās darbi ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru tiešās pirkšanas jomā

Padome nolēma veikt aktīvākus sagatavošanās darbus ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru tiešās pirkšanas jomā, lai stiprinātu monetārās politikas transmisijas mehānisma darbību, ņemot vērā šā tirgus nozīmi jaunu kredītu pieplūdes nodrošināšanā tautsaimniecībai. Šīs iniciatīvas ietvaros Eurosistēma apsvērs iespēju iegādāties vienkāršus un caurredzamus ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīrus, kuru pamatā esošie aktīvi ir prasības pret euro zonas nefinanšu privāto sektoru, ņemot vērā regulatīvās vides vēlamās pārmaiņas, un šajā nolūkā sadarbosies ar citām atbilstošajām institūcijām.

Eurosistēma izstrādās atbilstošu šā politikas pasākuma veikšanas kārtību, t.sk. svarīgākās atbilstības prasības, kas būs jāizpilda ar aktīviem nodrošinātajiem vērtspapīriem. Sīkāka informācija par šo iniciatīvu tiks sniegta vēlāk.

Lai saņemtu papildinformāciju, preses pārstāvjus lūdzam zvanīt Maiklam Stīnam ( Michael Steen; tālr. +49 69 1344 7457) vai Stefanam Rūkampam ( Stefan Ruhkamp; tālr. +49 69 1344 5057).

  1. [1]Euro zonas nefinanšu privāto sektoru definē kā euro zonas mājsaimniecības un nefinanšu sabiedrības.

  2. [2]Piešķīruma atsauces datumu definē kā pēdējo mēnesi, par kuru pieejami dati par neto aizdevumiem attiecībā uz katru SITRO piešķīrumu.

  3. [3]Neto aizdevumu apjomu noteiks, pamatojoties uz bilances posteņu statistikas darījumu jēdzienu, t.i., no jaunajiem kredītiem atņemot atmaksātos kredītus un veicot korekcijas atbilstoši aizdevumu pārdošanas un vērtspapīrošanas darbību ietekmei.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem