Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB tillkännager penningpolitiska åtgärder för att förstärka den penningpolitiska transmissionsmekanismens funktion

5 juni 2014

I sin strävan att uppfylla sitt mandat att säkra prisstabilitet har ECB-rådet idag tillkännagivit åtgärder för att stärka den penningpolitiska transmissionsmekanismens funktion genom att stödja utlåningen till realekonomin. ECB-rådet beslutade att

  1. genomföra ett antal riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) inriktade på att stärka bankutlåning euroområdets icke finansiella privata sektor [1], utom bolån till hushåll, i ett tidsfönster på två år
  2. intensifiera förberedelserna för direkta köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS).

TLTRO-villkor

Motparter kommer att ha rätt till en inledande lånetilldelning för TLTRO (inledande tilldelning) motsvarande 7 % av det totala beloppet av deras lån till euroområdets icke finansiella privata sektor, utom bolån till hushåll, som var utestående den 30 april 2014. I två på varandra följande TLTRO som ska genomföras i september och i december 2014 kommer motparter att få låna ett belopp som tillsammans inte får överstiga den inledande tilldelningen.

Mellan mars 2015 och juni 2016 kommer alla motparter att kunna låna ytterligare belopp i ett antal TLTRO som utförs kvartalsvis. Dessa ytterligare belopp kan sammanräknat uppgå till tre gånger varje motparts nettoutlåning [2] till euroområdets icke finansiella privata sektor, utom bolån till hushåll, som beviljats mellan den 30 april och respektive tilldelningsreferensdatum [3] utöver ett angivet riktvärde. Riktvärdet kommer att fastställas genom att beakta varje motparts nettoutlåning till euroområdets icke finansiella privata sektor, utom bolån till hushåll, under 12-månadersperioden fram till den 30 april 2014.

Alla TLTRO förfaller i september 2018.

Räntan på TLTRO kommer att vara oförändrad under löptiden för respektive transaktion till den räntesats som gäller för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner (MRO) när TLTRO-lånet tas, plus en fast spread på 10 punkter. Ränta betalas i efterskott vid återbetalningen av lånet.

Med början 24 månader efter varje TLTRO har motparterna möjlighet att betala tillbaka valfritt belopp av den summa de tilldelades i denna TLTRO, med 6-månaders intervall.

Motparter som har lånat inom ramen för TLTRO och vars nettoutlåning till euroområdets icke finansiella privata sektor, utom bolån till hushåll, mellan den 1 maj 2014 och den 30 april 2016 ligger under riktvärdet, kommer att behöva återbetala i september 2016.

Ytterligare tekniska detaljer om och en exakt tidsplan för transaktionerna kommer att meddelas senare.

Intensifiering av förberedelserna för direkta köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS)

ECB-rådet har beslutat att intensifiera förberedelserna för direkta köp på ABS-marknaden för att stärka den penningpolitiska transmissionsmekanismens funktion med tanke på denna marknads roll för nya kreditflöden till ekonomin. Inom ramen för detta initiativ kommer Eurosystemet att överväga köp av enkla och transparenta ABS med bakomliggande tillgångar bestående av fordringar på den icke finansiella privata sektorn i euroområdet, med beaktande av de angelägna regeländringarna och kommer att arbeta tillsammans med andra berörda institutioner i detta syfte.

Eurosystemet kommer att ta fram lämpliga tillvägagångssätt för denna politiska åtgärd och de huvudkrav som ABS ska uppfylla för att vara godtagbara. Mer information om detta initiativ följer senare.

Frågor från media kan ställas till Michael Steen, tfn. +49 69 1344 7457 eller Stefan Ruhkamp, tfn. +49 69 1344 5057

  1. [1]Den icke finansiella sektorn i euroområdet definieras som hushåll och icke finansiella bolag i euroområdet.

  2. [2]Nettoutlåningen kommer att mätas i enlighet med transaktionsbegreppet i BSI:s statistik, dvs. nya lån minus amorteringar, justerad för effekten av försäljning av lån och värdepapperisering.

  3. [3]Tilldelningsreferensdatumet definieras som den senaste månad för vilken uppgifter om nettoutlåning kommer att finnas tillgängliga för varje TLTRO-tilldelning.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media