SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB offentliggør pengepolitiske foranstaltninger med henblik på at styrke den pengepolitiske transmissionsmekanisme

5. juni 2014

For at opfylde sit mandat til at fastholde prisstabilitet har Styrelsesrådet for ECB i dag offentliggjort foranstaltninger til at styrke den pengepolitiske transmissionsmekanisme ved at understøtte långivningen til realøkonomien. Styrelsesrådet har bl.a. besluttet:

at gennemføre en række målrettede langfristede markedsoperationer over en toårig periode med det formål at øge bankernes långivning til den ikke-finansielle private sektor i euroområdet, [1] ekskl. lån til husholdninger til boligkøb.

at intensivere forberedelserne i tilknytning til direkte opkøb af asset-backed securities.

De nærmere vilkår for de målrettede langfristede markedsoperationer

I forbindelse med de målrettede langfristede markedsoperationer får modparterne indledningsvis ret til en låneramme (den initiale låneramme), som svarer til 7 pct. af det samlede beløb af deres långivning til den ikke-finansielle private sektor i euroområdet, ekskl. udlån til husholdninger til boligkøb, som var udestående pr. 30. april 2014. I to målrettede langfristede markedsoperationer i september og december 2014 får modparterne mulighed for at låne et beløb, der tilsammen ikke overskrider denne initiale låneramme.

I perioden fra marts 2015 til juni 2016 kan alle modparter låne yderligere beløb i en serie målrettede langfristede markedsoperationer, som gennemføres kvartalsvis. Tilsammen kan disse yderligere beløb udgøre op til tre gange den enkelte modparts nettolångivning [2], ud over et nærmere bestemt benchmark, til den ikke-finansielle private sektor i euroområdet, ekskl. udlån til husholdninger til boligkøb, i perioden fra 30. april 2014 til den pågældende referencedato [3] for tildelingen. Benchmarket fastsættes ved at tage højde for hver modparts nettolångivning til euroområdets ikke-finansielle private sektor, ekskl. udlån til husholdninger til boligkøb, i den 12-måneders periode indtil 30. april 2014.

Alle målrettede langfristede markedsoperationer udløber i september 2018.

Renten på de målrettede langfristede markedsoperationer fastsættes for hver enkelt operations løbetid til den gældende rente på Eurosystemets primære markedsoperationer på starttidspunktet, plus et fast spænd på 10 basispoint. Der betales rente bagud, når lånet tilbagebetales.

Fra 24 måneder efter hver målrettet langfristet markedsoperation får modparterne mulighed for, hver sjette måned, at tilbagebetale en del af de beløb, som de blev tildelt i den pågældende målrettede langfristede markedsoperation.

Modparter, der har lånt inden for de målrettede langfristede markedsoperationer, og hvis nettolångivning til euroområdets ikke-finansielle private sektor, ekskl. udlån til husholdninger til boligkøb, ligger under benchmark i perioden fra 1. maj 2014 til 30. april 2016, skal tilbagebetale deres lån i september 2016.

Yderligere tekniske detaljer og en nøjagtig angivelse af tidspunktet for operationerne oplyses senere.

Intensivering af forberedelserne i forbindelse med direkte opkøb af asset backed securities

Styrelsesrådet har besluttet at intensivere forberedelserne i tilknytning til direkte opkøb i markedet for asset backed securities med henblik på at styrke den pengepolitiske transmissionsmekanisme i betragtning af dette markeds rolle med hensyn til at fremme nye kreditstrømme til økonomien. Inden for dette initiativ vil Eurosystemet overveje at opkøbe simple og gennemsigtige asset backed securities med underliggende aktiver, der består af tilgodehavender i den ikke-finansielle private sektor i euroområdet, idet der tages højde for de ønskede reguleringsmæssige ændringer, og vil i denne henseende samarbejde med andre relevante institutioner.

Eurosystemet udarbejder de nærmere vilkår for denne pengepolitiske foranstaltning, herunder de vigtigste krav, som disse asset backed securities skal opfylde for at kunne opkøbes. Flere oplysninger om initiativet vil blive offentliggjort senere.

Forespørgsler fra medierne bedes rettet til Michael Steen, tlf. +49 69 1344 7457 eller Stefan Ruhkamp, tlf. +49 69 1344 5057

  1. [1]Den ikke-finansielle private sektor i euroområdet er defineret som husholdninger og ikke-finansielle selskaber i euroområdet.

  2. [2]Nettolångivningen bliver målt på baggrund af transaktionskonceptet i BSI-statistikken, dvs. nye lån minus indfrielser, korrigeret for effekten af salg og securitisering af lån.

  3. [3]Referencedatoen for tildelingen er defineret som den seneste måned, for hvilken der findes data for nettolångivningen for tildelingen af den enkelte målrettede langfristede markedsoperation.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt