European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

август – септември 2022 г.

23 септември 2022 г.

Пазарни операции

Преглед на насоките относно управлението на чуждестранните резервни активи – 2022 г.

На 28 юли 2022 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2022/28 за изменение на Насоки 2008/596/ЕО относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи. Промените, които се въвеждат в правния акт, гарантират следното: а) когато контрагенти не спазват приложимите закони относно предотвратяването на изпирането на пари и/или финансирането на тероризъм, и/или участват в изпиране на пари и/или финансиране на тероризъм, ЕЦБ трябва да има възможност да прекратява рамкови споразумения за нетиране, сключени с такива контрагенти от 1 август 2022 г. нататък или сключени от ЕЦБ преди тази дата и изменени след нея, като това отразява сегашната практика на ЕЦБ по отношение на други използвани от нея рамкови споразумения; и б) контрагентите по сделки, които засягат чуждестранни резервни активи на ЕЦБ, са задължени да спазват постоянно всички приложими санкции, наложени на равнище Европейски съюз и/или ООН или наложени от всякакви други компетентни органи. Внесени са и някои други корекции с оперативен или технически характер.

Указателен календар за 2023 г. и 2024 г. за доброволното предсрочно изплащане в третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III)

На 28 юли 2022 г. Управителният съвет одобри указателния календар за доброволното предсрочно изплащане в TLTRO III през 2023 г. и 2024 г. и разреши публикуването му. Документът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Промяна в олихвяването на депозити на сектор „Държавно управление“

На 8 септември 2022 г. Управителният съвет реши временно да премахне горната граница от 0% на олихвяването на депозити на сектор „Държавно управление“ с цел да запази ефикасността на трансмисионния механизъм на паричната политика и нормалното функциониране на пазара. Горната граница временно ще бъде на по-ниското от две равнища – на лихвения процент по депозитното улеснение на Евросистемата или на краткосрочния лихвен процент в евро (€STR), включително когато лихвеният процент по депозитното улеснение е положителен. Ревизираното олихвяване се прилага от началото на шестия период на поддържане, т.е. от 14 септември 2022 г., и ще бъде в сила до 30 април 2023 г. Прессъобщение по темата и правният акт, в който са отразени промените (Решение ЕЦБ/2022/30 относно временни корекции на олихвяването на някои депозити, които не са свързани с паричната политика, държани в национални централни банки и в Европейската централна банка), са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Включване на съображения, свързани с изменението на климата, в покупките на корпоративни облигации

На 9 септември 2022 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2022/29 за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор. Измененията включват съображения, свързани с климатичните промени, в определянето на бенчмаркове и въвеждат лимит на матуритета на облигации на емитенти с по-лоши резултати по отношение на климата. Промените са следствие от решения на Управителния съвет, обявени в прессъобщение от 4 юли, за предприемане на по-нататъшни стъпки за включване на съображения, свързани с изменението на климата, в рамката на паричната политика на Евросистемата. Изменящият правен акт влиза в сила на 26 септември 2022 г. и е приложим за всички сделки със сетълмент на или след 1 октомври 2022 г. Прессъобщение с повече подробности по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Най-добри практики за съставяне на „лилави екипи“ в рамката за съставяне на „червени екипи за етично хакерство“ въз основа на оперативни сведения за заплахи (TIBER-EU)

На 4 август 2022 г., с помощта на наблюденията на членовете на Генералния съвет, Управителният съвет одобри най-добри практики за съставяне на „лилави екипи“ в TIBER-EU и разреши публикуването на документ в раздела за TIBER-EU на уебсайта на ЕЦБ. Рамката TIBER-EU дава възможност на европейски и национални органи да работят с финансови инфраструктури и институции по въвеждане на програма за контролирани, специално разработени тестове въз основа на реалистични и действителни киберзаплахи. Тези тестове наподобяват реални заплахи, а целта им е да се подобри устойчивостта на институциите срещу най-съвременни кибератаки. Съставянето на „лилави екипи“ представлява съвместно организиран тест, в който участва екип нападатели („червен екип“) и екип защитници („син екип“). Тестът се провежда в рамките на TIBER-EU и има за цел да допълни теста за конкретни ситуации. Най-добрите практики за съставяне на „лилави екипи“ се основават на опита от многобройни тестове, проведени по процедурите на TIBER-EU в различни държави. Използването им е доброволно.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент за изменение на Регламента за централните депозитари на ценни книжа

На 28 юли 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/25 по искане на Съвета на ЕС

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива по отношение на договореностите за делегиране, управлението на ликвидния риск, надзорната отчетност, предоставянето на депозитарни услуги и услуги по отговорно пазене и предоставянето на заеми от алтернативни инвестиционни фондове

На 9 август 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/26, изготвено по собствена инициатива на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно отчитането на някои застрахователни данни на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

На 25 август 2022 г. Управителният съвет прие Становище СОN/2022/27 по искане на председателя на Съвместната комисия по финанси, държавни разходи и реформи към ирландския национален парламент, както и на ирландския министър-председател.

Становище на ЕЦБ относно създаването и функционирането на Централен кредитен регистър в Гърция

На 25 август 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/28 по искане на Министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно разработването и поддържането на статистически регистър и свързани с това закони в Германия

На 26 август 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/29 по искане на министъра на икономиката и опазването на климата на Германия.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент относно хармонизирани правила за справедлив достъп до данни и тяхното използване (Законодателен акт за данните)

На 5 септември 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/30, изготвено по собствена инициатива на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно замяната на банкноти и монети и относно лица, работещи с пари в брой в Латвия

На 6 септември 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/31 по искане на Latvijas Banka.

Становище на ЕЦБ относно засилването на индивидуалната отчетност и управление по отношение на висши ръководители в ирландския сектор на финансовите услуги

На 13 септември 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/32 по искане на министъра на финансите на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно съотношението на резервите и минималните резерви в Унгария

На 12 септември 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/33 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно новата схема за професионални пенсионни плащания за длъжностни лица на държавна служба и длъжностни лица от широкия публичен сектор в Кипър

На 16 септември 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/34 по искане на министъра на финансите на Република Кипър.

Становище на ЕЦБ относно даряването на приходите от емитирането на нумизматични монети за общата подкрепа на украинското общество

На 19 септември 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/35 по искане на Latvijas Banka.

Административно управление

Харта на ЕСЦБ и ЕНМ за равенство, многообразие и приобщаване

На 26 юли 2022 г. ЕЦБ представи Хартата на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и единния надзорен механизъм (ЕНМ) за равенство, многообразие и приобщаване, съвместно с 26 европейски национални централни банки и национални компетентни органи. В нея са изложени общи принципи, цели и конкретни ангажименти за подобряване на работната култура в цялата система. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Препоръка на ЕЦБ относно външните одитори на De Nederlandsche Bank

На 27 юли 2022 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2022/27 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на De Nederlandsche Bank.

Нов председател на Комитета за организационно развитие

На 8 септември 2022 г. Управителният съвет назначи Роланд Вейланд, изпълнителен директор в Banque centrale du Luxembourg и най-отдавнашен член на Комитета за организационно развитие (ODC), за негов председател за междинен период от 1 октомври 2022 г. до 31 декември 2022 г., когато председателите на всички комитети на Евросистемата/ЕСЦБ ще бъдат (пре)назначени за следващия тригодишен период. Преди председател на ODC беше Михаел Димер, който се оттегля от поста си на главен директор по услугите в ЕЦБ в края на септември 2022 г.

Статистика

Публикуване на резултатите от оценката на разходите и ползите на Интегрираната отчетна рамка (IReF)

На 9 септември 2022 г., с помощта на наблюденията на членовете на Генералния съвет, Управителният съвет одобри окончателните резултати от анализа на оценката на разходите и ползите на IReF и актуализацията на свързания с това обзорен документ и разреши публикуването им. Тази хармонизирана система за статистическо отчитане има за цел да улесни банките в отчитането на статистически данни пред ЕСЦБ и да намали бремето на отчетността, използвайки цифровизацията и високотехнологични практики за производство. Системата също така ще улесни създателите на политики в техните анализи и съпоставки на релевантните данни. Документите по темата са публикувани в раздела за IReF на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор в ЕЦБ

Съответствие с Насоките на ЕБО относно еквивалентността на режимите на поверителност

На 11 август 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ спазва Насоките на ЕБО относно еквивалентността на режимите на поверителност (EBA/GL/2022/04).

Годишен доклад за санкциите в ЕНМ през 2021 г.

На 12 август 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да бъде публикуван годишният доклад за санкциите в ЕНМ през 2021 г. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите