European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2022 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn.

2022 m. rugsėjo 23 d.

Rinkos operacijos

2022 m. vykdoma užsienio atsargų valdymo gairių peržiūra

2022 m. liepos 28 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2022/28, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės 2008/596/EB dėl nacionalinių centrinių bankų vykdomo Europos Centrinio Banko užsienio atsargų valdymo ir operacijų su tokiomis atsargomis teisinių dokumentų. Teisės akte atliktais pakeitimais užtikrinama, kad a) kai sutarties šalys nesilaiko taikytinų teisės aktų, susijusių su pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencija, ir (arba) dalyvauja pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo veikloje, ECB turėtų galimybę nutraukti pagrindines užskaitos sutartis, kurias jis sudarė su tokiomis sutarties šalimis nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. arba kurias ECB sudarė iki tos dienos ir kurios po jos buvo iš dalies pakeistos (tai atspindi dabartinę ECB praktiką kitų ECB naudojamų pagrindinių sutarčių srityje), ir kad b) operacijų su ECB užsienio atsargomis sutarties šalys būtų įpareigotos nuolat vykdyti visas taikytinas sankcijas, kurios taikomos Europos Sąjungos ir (arba) Jungtinių Tautų lygiu arba kurias taiko bet kuri kita kompetentinga institucija. Atlikta ir keletas kitų operacinio ar techninio pobūdžio patikslinimų.

Savanoriško pagal trečiosios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (TITRO III) operacijas pasiskolintų sumų išankstinio grąžinimo 2023 ir 2024 m. informacinis kalendorius

2022 m. liepos 28 d. Valdančioji taryba patvirtino savanoriško pagal TITRO III operacijas pasiskolintų sumų išankstinio grąžinimo 2023 ir 2024 m. informacinį kalendorių ir suteikė leidimą jį skelbti. Dokumentas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Atlyginimo už valdžios sektoriaus indėlius pokytis

2022 m. rugsėjo 8 d. Valdančioji taryba, siekdama išsaugoti pinigų politikos poveikio perdavimo veiksmingumą ir tvarkingą rinkos veikimą, nusprendė laikinai panaikinti 0 % palūkanų normos viršutinę ribą, taikomą atlyginimui už valdžios sektoriaus indėlius. Viršutinė riba laikinai bus lygi palūkanų normai už naudojimąsi Eurosistemos indėlių galimybe, taip pat ir tuo atveju, jei ši palūkanų norma bus teigiama, arba euro trumpalaikio skolinimosi normai (€STR), taikant tą dydį, kuris yra mažesnis. Peržiūrėta atlyginimo tvarka bus taikoma nuo šeštojo atsargų laikymo laikotarpio, t. y. nuo 2022 m. rugsėjo 14 d., iki 2023 m. balandžio 30 d. Pranešimas spaudai apie tai ir teisės aktas, kuriame atspindėti šie pakeitimai (Sprendimas ECB/2022/30 dėl atlyginimo už tam tikrus su pinigų politika nesusijusius indėlius, laikomus nacionaliniuose centriniuose bankuose ir Europos Centriniame Banke, laikino koregavimo), paskelbti ECB interneto svetainėje.

Klimato kaitos klausimų integravimas į įmonių obligacijų pirkimus

2022 m. rugsėjo 9 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2022/29, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/948 dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo. Daliniais pakeitimais klimato kaitos aspektai integruojami į paskirstymą pagal lyginamąjį indeksą ir nustatomos terminų ribos obligacijoms, kurių emitentai yra pasiekę prastesnių klimato srities veiklos rezultatų. Pakeitimai atlikti po to, kai Valdančioji taryba priėmė sprendimus, apie kuriuos paskelbta liepos 4 d. pranešime spaudai, imtis tolesnių veiksmų įtraukti klimato kaitos apsektus į Eurosistemos pinigų politikos sistemą. Teisės aktas dėl dalinių pakeitimų įsigalioja 2022 m. rugsėjo 26 d. ir bus taikomas sandoriams, už kuriuos atsiskaitoma nuo 2022 m. spalio 1 d. Daugiau informacijos pateikta pranešime spaudai, paskelbtame ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Europinės grėsmių tyrimo taikant etiško grėsmių imitavimo metodus sistemos (TIBER-EU) purpurinės komandos geriausios patirties aprašas

2022 m. rugpjūčio 4 d. Valdančioji taryba, susipažinusi su Bendrosios tarybos narių pastabomis, patvirtino TIBER-EU purpurinės komandos geriausios patirties aprašą ir suteikė leidimą skelbti atitinkamą dokumentą – jis paskelbtas ECB interneto svetainės TIBER-EU skiltyje. Sistema TIBER-EU suteikia europinėms ir nacionalinėms valdžios institucijoms galimybę dirbti su finansų infrastruktūromis ir įstaigomis, kad parengtų kontroliuojamų, užsakomų realiomis ir tikromis kibernetinėmis grėsmėmis pagrįstų testų programą. Per šiuos testus imituojamos realios grėsmės siekiant padidinti subjektų atsparumą sudėtingoms kibernetinėms atakoms. Purpurinė komanda suburta bendram testavimo darbui vykyti: TIBER-EU testavime dalyvauja kibernetinių puolėjų (raudonoji) komanda, ir apsauginės funkcijos vykdytojų (mėlynoji) komanda, kurios, viena kitą papildydamos vykdo konkrečių situacijų testavimą. Purpurinės komandos geriausia patirtis yra įgyta per įvairius testavimus, vykdytus taikant TIBER-EU procesą, keliose jurisdikcijose ir ja galima naudotis savanoriškai.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentas

2022 m. liepos 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/25 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl funkcijų perdavimo susitarimų, likvidumo rizikos valdymo, priežiūros ataskaitų teikimo, depozitoriumo bei saugojimo paslaugų teikimo ir alternatyvaus investavimo fondų paskolų išdavimo

2022 m. rugpjūčio 9 d. Valdančioji taryba ECB iniciatyva priėmė Nuomonę CON/2022/26.

ECB nuomonė dėl tam tikrų draudimo duomenų teikimo Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

2022 m. rugpjūčio 25 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/27 Airijos nacionalinio parlamento (Oireachtas) Jungtinio finansų, viešųjų išlaidų ir reformų komiteto pirmininko bei Airijos ministro pirmininko (Taoiseach) prašymu.

ECB nuomonė dėl centrinio kreditų registro įsteigimo ir veikimo Graikijoje

2022 m. rugpjūčio 25 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/28 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl statistikos registro kūrimo ir priežiūros ir susijusių teisės aktų Vokietijoje

2022 m. rugpjūčio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/29 Vokietijos ekonomikos ir klimato apsaugos ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl suderintų sąžiningos prieigos prie duomenų ir jų naudojimo taisyklių (Duomenų aktas)

2022 m. rugsėjo 5 d. Valdančioji taryba ECB iniciatyva priėmė Nuomonę CON/2022/30.

ECB nuomonė dėl banknotų ir monetų pakeitimo ir dėl grynųjų pinigų tvarkytojų Latvijoje

2022 m. rugsėjo 6 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2022/31 Latvijas Banka prašymu.

ECB nuomonė dėl Airijos finansinių paslaugų sektoriaus vyresniųjų vadovų asmeninės atskaitomybės ir valdymo stiprinimo

2022 m. rugsėjo 13 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/32 Airijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl atsargų normos ir privalomųjų atsargų Vengrijoje

2022 m. rugsėjo 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/33 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl naujojo valstybės tarnautojų ir platesnio viešojo sektoriaus darbuotojų profesinių pensijų išmokų plano Kipre

2022 m. rugsėjo 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/34 Kipro Respublikos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl pajamų, gautų išleidus numizmatines monetas, aukojimo Ukrainos visuomenei paremti

2022 m. rugsėjo 19 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2022/35 Latvijas Banka prašymu.

ECB valdymas

ECBS ir BPM Lygybės, įvairovės ir įtraukties chartija

2022 m. liepos 26 d. ECB kartu su 26 Europos nacionaliniais centriniais bankais ir nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis oficialiai patvirtino Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) Lygybės, įvairovės ir įtraukties chartiją. Chartijoje išdėstyti bendri principai, siekiai ir konkretūs įsipareigojimai gerinti darbo kultūrą visos sistemos lygiu. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

ECB rekomendacija dėl De Nederlandsche Bank išorės auditoriaus

2022 m. liepos 27 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2022/27, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl De Nederlandsche Bank išorės auditoriaus.

Naujas Organizacinės plėtros komiteto pirmininkas

2022 m. rugsėjo 8 d. Valdančioji taryba paskyrė Banque centrale du Luxembourg vykdomąjį direktorių ir Organizacinės plėtros komitete ilgiausiai pareigas einantį narį Rolandą Weylandą šio komiteto pirmininku 2022 m. spalio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiui, nes nuo 2022 m. gruodžio 31 d. visų Eurosistemos / ECBS komitetų pirmininkai bus (iš naujo) skiriami naujai trejų metų kadencijai. Iki šiol Organizacinės plėtros komiteto pirmininko pareigas ėjo Michaelas Diemeris, 2022 m. rugsėjo mėn. pabaigoje paliekantis ECB Bendrųjų reikalų valdytojo pareigas ir išeinantis į pensiją.

Statistika

Integruotos atskaitomybės sistemos (IReF) sąnaudų ir naudos vertinimo rezultatų skelbimas

2022 m. rugsėjo 9 d. Valdančioji taryba, apsvarsčiusi Bendrosios tarybos narių pastabas, patvirtino galutinius IReF sąnaudų ir naudos vertinimo analizės rezultatus bei susijusio apžvalgos dokumento atnaujintą versiją ir suteikė leidimą juos skelbti. Ši suderintos statistinės atskaitomybės sistema skirta tam, kad, pasinaudojant skaitmenizacija ir pažangiausiais duomenų rengimo metodais, bankams būtų lengviau teikti statistinius duomenis Europos centrinių bankų sistemai ir jų atskaitomybės našta būtų mažesnė. Ši sistema palengvins atitinkamų duomenų analizę ir palyginimus ir politikos formuotojams. Susijusius dokumentus galima rasti ECB interneto svetainės IReF skiltyje.

ECB bankų priežiūra

EBI gairių dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo laikymasis

Iki 2022 m. rugpjūčio 11 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB laikosi EBI gairių dėl trečiųjų šalių institucijoms taikomų konfidencialumo ir profesinės paslapties režimų lygiavertiškumo (EBA/GL/2022/04).

Metų ataskaita apie BPM 2021 m. vykdytą sankcijų skyrimą

Iki 2022 m. rugpjūčio 12 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti Metų ataskaitą apie BPM 2021 m. vykdytą sankcijų skyrimą. Ataskaita paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai