European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

August – september 2022

23. septembra 2022

Operácie na trhu

Revízia usmernenia o správe devízových rezerv 2022

Dňa 28. júla 2022 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2022/28, ktorým sa mení usmernenie 2008/596/EC o správe devízových rezerv Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami. Zmeny právneho aktu zabezpečujú, že a) ak protistrany nedodržiavajú platné právne predpisy týkajúce sa predchádzania praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu alebo sú do prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu zapojené, ECB by mala mať možnosť ukončiť rámcové dohody o vzájomnom započítavaní pohľadávok (o nettingu), ktoré s týmito protistranami uzavrela od 1. augusta 2022, alebo ktoré ECB uzatvorila pred uvedeným dátumom a po uvedenom dátume boli zmenené, čo odráža súčasnú prax ECB v prípade ostatných rámcových dohôd používaných ECB; a že b) protistrany pri transakciách týkajúcich sa devízových rezerv ECB sú povinné nepretržite dodržiavať všetky platné sankcie uložené na úrovni Európskej únie alebo Organizácie Spojených národov alebo uložené iným príslušným orgánom. Okrem toho bolo vykonaných niekoľko ďalších úprav prevádzkovej a technickej povahy.

Indikatívny kalendár dobrovoľného predčasného splácania prostriedkov operácií TLTRO III na roky 2023 a 2024

Dňa 28. júla 2022 Rada guvernérov schválila indikatívny kalendár dobrovoľného predčasného splácania tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III) na roky 2023 a 2024 a schválila jeho zverejnenie. Dokument je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmena úročenia vládnych vkladov

Dňa 8. septembra 2022 sa Rada guvernérov v záujme zachovania účinnosti transmisie menovej politiky a zabezpečenia riadneho fungovania trhu rozhodla dočasne zrušiť hornú hraničnú sadzbu úročenia vládnych vkladov na úrovni 0 %. Hraničná sadzba bude dočasne buď na úrovni sadzby jednodňových sterilizačných operácií Eurosystému (aj v prípade jej kladnej úrovne), alebo krátkodobej eurovej sadzby €STR, podľa toho, ktorá sadzba je nižšia. Zmena úročenia sa bude uplatňovať od začiatku šiesteho udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv, t. j. od 14. septembra 2022, až do 30. apríla 2023. Súvisiaca tlačová správa a právny akt zohľadňujúci tieto zmeny (rozhodnutie ECB/2022/30 o dočasných úpravách úročenia niektorých vkladov nesúvisiacich s menovou politikou vedených v národných centrálnych bankách a v Európskej centrálnej banke) sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Začlenenie aspektov klimatických zmien do nákupov podnikových dlhopisov

Dňa 9. septembra 2022 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2022/29, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/948 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora. Cieľom zmien je začlenenie aspektov klimatických zmien do referenčnej alokácie a zavedenie limitov splatnosti v prípade dlhopisov emitentov s horším klimatickým profilom. Zmeny nadväzujú na rozhodnutia Rady guvernérov (oznámené v tlačovej správe zo 4. júla) prijať ďalšie kroky na zahrnutie aspektov klimatických zmien do rámca menovej politiky Eurosystému. Pozmeňujúci právny akt nadobúda účinnosť 26. septembra 2022 a vzťahuje sa na transakcie vyrovnané od 1. októbra 2022. Bližšie podrobnosti sú k dispozícii v súvisiacej tlačovej správe na internetovej stránke ECB.

Infraštruktúra trhu a platobný styk

Rámec etického testovania metódou „red teaming“ na základe informácií o hrozbách: osvedčené postupy testovania metódou „purple teaming“

Dňa 4. augusta 2022 Rada guvernérov na základe zistení členov Generálnej rady schválila osvedčené postupy testovania metódou „purple teaming“ TIBER-EU a schválila zverejnenie tohto dokumentu, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke ECB v sekcii TIBER-EU. Rámec TIBER-EU umožňuje európskym a vnútroštátnym orgánom zaviesť v spolupráci s finančnými infraštruktúrami a inštitúciami program kontrolovaných, špecializovaných testov, ktoré vychádzajú z realistických a skutočných kybernetických hrozieb. Tieto testy simulujú reálne hrozby s cieľom zvýšiť odolnosť týchto subjektov voči sofistikovaným kybernetickým útokom. Metóda „purple teaming“ predstavuje spoločnú testovaciu činnosť, do ktorej je v rámci testu TIBER-EU zapojený (červený) tím útočníka i (modrý) tím brániaceho sa operátora a ktorej cieľom je doplniť test v špecifických situáciách. Osvedčené postupy metódy „purple teaming“ vychádzajú zo skúseností, ktoré boli získané v početných testoch v rámci procesu TIBER-EU vo viacerých jurisdikciách, a ich uplatňovanie je dobrovoľné.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie o centrálnych depozitároch cenných papierov

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/25 dňa 28. júla 2022 na žiadosť Rady EÚ.

Stanovisko ECB k návrhu smernice, pokiaľ ide o dohody o delegovaní, riadenie rizika likvidity, vykazovanie na účely dohľadu, poskytovanie služieb depozitára a držiteľskej správy cenných papierov a poskytovanie úverov z alternatívnych investičných fondov

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/26, vypracované z vlastnej iniciatívy ECB, dňa 9. augusta 2022.

Stanovisko ECB k vykazovaniu určitých údajov o poistení pre Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/27 dňa 25. augusta 2022 na žiadosť predsedu spoločného výboru pre financie, verejné výdavky a reformy írskeho parlamentu a írskeho premiéra.

Stanovisko ECB o zriadení a prevádzke centrálneho registra úverov v Grécku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/28 dňa 25. augusta 2022 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k vytvoreniu a vedeniu štatistického registra a k súvisiacim zákonom v Nemecku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/29 dňa 26. augusta 2022 na žiadosť nemeckého ministra hospodárstva a ochrany klímy.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia o harmonizovaných pravidlách týkajúcich sa spravodlivého prístupu k údajom a ich používania (akt o údajoch)

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/30, vypracované z vlastnej iniciatívy ECB, dňa 5. septembra 2022.

Stanovisko ECB k výmene bankoviek a mincí a k spracovateľom peňazí v Lotyšsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/31 dňa 6. septembra 2022 na žiadosť Latvijas Banka.

Stanovisko ECB k posilneniu individuálnej zodpovednosti a riadenia v súvislosti s vrcholovými riadiacimi pracovníkmi v odvetví finančných služieb v Írsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/32 dňa 13. septembra 2022 na žiadosť írskeho ministra financií.

Stanovisko ECB k sadzbe povinných minimálnych rezerv a povinným minimálnym rezervám v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/33 dňa 12. septembra 2022 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k novému plánu zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia pre úradníkov štátnej služby a úradníkov širšieho verejného sektora na Cypre

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/34 dňa 16. septembra 2022 na žiadosť ministra financií Cyperskej republiky.

Stanovisko ECB k darovaniu výnosov z emisie numizmatických mincí na všeobecnú podporu ukrajinskej spoločnosti

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/35 dňa 19. septembra 2022 na žiadosť Latvijas Banka.

Riadenie

Charta ESCB a SSM za rovnosť, diverzitu a inklúziu

Dňa 26. júla 2022 ECB spolu s 26 európskymi národnými centrálnymi bankami a vnútroštátnymi orgánmi dohľadu zaviedla Chartu Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) za rovnosť, diverzitu a inklúziu. Charta stanovuje jednotné zásady, spoločné ciele a konkrétne záväzky s cieľom zlepšiť pracovnú kultúru na úrovni celého systému. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Odporúčanie ECB o externých audítoroch De Nederlandsche Bank

Dňa 27. júla 2022 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2022/27 Rade Európskej únie o externom audítorovi De Nederlandsche Bank.

Nový predseda Výboru pre organizačný vývoj

Dňa 8. septembra 2022 Rada guvernérov vymenovala Rolanda Weylanda, výkonného riaditeľa Banque centrale du Luxembourg a najdlhšie slúžiaceho člena Výboru pre organizačný vývoj (Organisational Development Committee – ODC), za predsedu ODC na dočasné obdobie od 1. októbra 2022 do 31. decembra 2022, keď dôjde k (opätovnému) menovaniu predsedov všetkých výborov Eurosystému/ESCB na ďalšie trojročné obdobie. Roland Weyland vo funkcii predsedu ODC nahrádza Michaela Diemera, ktorý na konci septembra 2022 odchádza z pozície vrchného riaditeľa pre oblasť služieb ECB.

Štatistika

Zverejnenie výsledkov analýzy nákladov a prínosov integrovaného rámca vykazovania (Integrated Reporting Framework – IReF)

Dňa 9. septembra 2022 Rada guvernérov na základe zistení členov Generálnej rady schválila konečné výsledky analýzy nákladov a prínosov rámca IReF a aktualizáciu súvisiaceho dokumentu s prehľadom rámca, a schválila ich zverejnenie. Cieľom tohto systému harmonizovaného štatistického vykazovania je uľahčiť bankám vykazovanie štatistických údajov Európskemu systému centrálnych bánk a znížiť ich vykazovaciu záťaž využitím digitalizácie a moderných produkčných postupov. Systém tiež tvorcom politík umožní vykonávať analýzy a porovnávať relevantné údaje. Príslušné dokumenty sú k dispozícii na internetovej stránke ECB v sekcii IReF.

Bankový dohľad ECB

Súlad s usmerneniami EBA o rovnocennosti režimov dôvernosti

Dňa 11. augusta 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky k návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), že ECB sa bude v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom riadiť usmerneniami EBA týkajúcimi sa rovnocennosti režimov orgánov tretích krajín týkajúcich sa dôvernosti a služobného tajomstva (EBA/GL/2022/04).

Výročná správa o udeľovaní sankcií v rámci SSM v roku 2021

Dňa 12. augusta 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť výročnú správu o sankčnej činnosti v rámci SSM v roku 2021. Správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá