European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (kojima se ne određuju kamatne stope)

kolovoz i rujan 2022.

23. rujna 2022.

Tržišne operacije

Preispitivanje smjernice o upravljanju deviznim pričuvama u 2022.

Upravno vijeće donijelo je 28. srpnja 2022. Smjernicu ESB/2022/28 o izmjeni Smjernice 2008/596/EZ o upravljanju deviznim pričuvama Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka i o pravnoj dokumentaciji za poslove koji uključuju te pričuve. U skladu s izmjenama pravnog akta: a) ako druge ugovorne strane ne poštuju primjenjive zakone u vezi sa sprečavanjem pranja novca i/ili financiranja terorizma i/ili su uključene u pranje novca i/ili financiranje terorizma, ESB bi trebao imati mogućnost raskida standardiziranih ugovora o netiranju koje je sklopio s tim drugim ugovornim stranama od 1. kolovoza 2022. ili koje je ESB sklopio prije tog datuma i izmijenio nakon tog datuma, što je u skladu s trenutačnom praksom ESB‑a u vezi s ostalim standardiziranim ugovorima kojima se ESB koristi i b) druge ugovorne strane u transakcijama koje uključuju devizne pričuve ESB‑a trebale bi biti dužne kontinuirano poštovati sve primjenjive sankcije nametnute na razini Europske unije i/ili Ujedinjenih naroda, ili koje je nametnulo neko drugo nadležno tijelo. Osim toga, izvršeno je nekoliko drugih prilagodbi operativne ili tehničke prirode.

Okvirni kalendar za dobrovoljne prijevremene otplate u sklopu treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO III) u 2023. i 2024.

Upravno vijeće odobrilo je 28. srpnja 2022. okvirni kalendar za dobrovoljne prijevremene otplate u sklopu serije TLTRO III u 2023. i 2024. te njegovu objavu. Dokument se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Prilagodbe remuneracije državnih depozita

Upravno vijeće odlučilo je 8. rujna 2022. privremeno ukinuti gornju granicu od 0 % za kamatne stope za remuneraciju državnih depozita kako bi se očuvali učinkovitost transmisije monetarne politike i uredno funkcioniranje tržišta. Gornja granica privremeno će biti na razini niže od sljedećih dviju stopa: kamatne stope Eurosustava na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke (engl. deposit facility rate, DFR) ili eurske kratkoročne kamatne stope (engl. euro short-term rate, €STR), uključujući u slučaju pozitivnog DFR‑a. Odluka o prilagodbama remuneracije primjenjuje se od početka šestog razdoblja održavanja pričuva, odnosno od 14. rujna 2022., i ostat će na snazi do 30. travnja 2023. Povezano priopćenje za javnost i pravni akt o tim prilagodbama (Odluka ESB/2022/30 o privremenim prilagodbama remuneracije određenih depozita koji se ne odnose na operacije monetarne politike koje drže nacionalne središnje banke i Europska središnja banka) mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Uključivanje pitanja povezanih s klimatskim promjenama u kupnje korporativnih obveznica

Upravno vijeće donijelo je 9. rujna 2022. Odluku ESB/2022/29 o izmjeni Odluke (EU) 2016/948 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora. Izmjenama se pitanja klimatskih promjena uključuju u referentnu vrijednost raspodjele i uvode se ograničenja dospijeća za obveznice izdavatelja s lošijim rezultatima na području klime. Te izmjene u skladu su s odlukama Upravnog vijeća objavljenima u priopćenju za javnost od 4. srpnja o poduzimanju daljnjih koraka kako bi se pitanja povezana s klimatskim promjenama uključila u okvir Eurosustava za monetarnu politiku. Odluka ESB/2022/29 stupa na snagu 26. rujna 2022. i primjenjivat će se na transakcije namirene od 1. listopada 2022. nadalje. Povezano priopćenje za javnost, koje sadržava dodatne pojedinosti, može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Najbolja praksa za ljubičaste timove u sklopu okvira za etičko hakiranje koje se temelji na obavještajnim podatcima o prijetnjama (Okvir TIBER‑EU)

Upravno vijeće odobrilo je 4. kolovoza 2022., uzimajući u obzir primjedbe članova Općeg vijeća, najbolju praksu za ljubičaste timove u skladu s Okvirom TIBER‑EU i odobrilo objavu tog dokumenta, koji se može pronaći u odjeljku mrežnih stranica ESB‑a o Okviru TIBER‑EU. Okvir TIBER‑EU omogućuje europskim i nacionalnim tijelima da u suradnji s financijskim infrastrukturama i institucijama provedu program kontroliranih provjera koje su prilagođene realističnim i pravim kiberprijetnjama. U tim se provjerama simuliraju stvarne prijetnje kako bi se poboljšala otpornost subjekata na sofisticirane kibernapade. Ljubičasti timovi naziv je kolaborativne provjere u koju je uključen napadački tim (crveni tim) i obrambeni operativni tim (plavi tim) u sklopu provjere u skladu s Okvirom TIBER‑EU i koja je osmišljena kao dopunska provjera u posebnim situacijama. Najbolja praksa za ljubičaste timove zasniva se na iskustvu stečenom brojnim provjerama u skladu s Okvirom TIBER‑EU u nekoliko jurisdikcija i njezina je primjena dobrovoljna.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira

Upravno vijeće donijelo je 28. srpnja 2022. Mišljenje CON/2022/25 na zahtjev Vijeća Europske unije.

Mišljenje ESB‑a o Prijedlogu direktive u pogledu mehanizama delegiranja, upravljanja likvidnosnim rizikom, nadzornog izvješćivanja, pružanja usluga depozitara i skrbništva te odobravanja kredita alternativnih investicijskih fondova

Upravno vijeće donijelo je 9. kolovoza 2022. Mišljenje CON/2022/26 na ESB‑ovu vlastitu inicijativu.

Mišljenje ESB‑a o izvješćivanju središnje banke Central Bank of Ireland o određenim podatcima o osiguranju

Upravno vijeće donijelo je 25. kolovoza 2022. Mišljenje CON/2022/27 na zahtjev Taoiseacha i predsjednika Zajedničkog odbora za financije, državnu potrošnju i reforme Oireachtasa (irski nacionalni parlament).

Mišljenje ESB-a o uspostavljanju i funkcioniranju središnjeg kreditnog registra u Grčkoj

Upravno vijeće donijelo je 25. kolovoza 2022. Mišljenje CON/2022/28 na zahtjev grčkog ministarstva financija.

Mišljenje ESB‑a o razvoju i održavanju statističkog registra i povezanim zakonima u Njemačkoj

Upravno vijeće donijelo je 26. kolovoza 2022. Mišljenje CON/2022/29 na zahtjev njemačkog ministra gospodarstva, energetike i zaštite klime.

Mišljenje ESB‑a o Prijedlogu uredbe o usklađenim pravilima za pravedan pristup podatcima i njihovu uporabu (Akt o podatcima)

Upravno vijeće donijelo je 5. rujna 2022. Mišljenje CON/2022/30 na ESB‑ovu vlastitu inicijativu.

Mišljenje ESB‑a o zamjeni novčanica i kovanica i o osobama koje rukuju gotovinom u Latviji

Upravno vijeće donijelo je 6. rujna 2022. Mišljenje CON/2022/31 na zahtjev središnje banke Latvijas Banka.

Mišljenje ESB‑a o unapređenju pojedinačne odgovornosti i upravljanja viših rukovoditelja u irskoj industriji financijskih usluga

Upravno vijeće donijelo je 13. rujna 2022. Mišljenje CON/2022/32 na zahtjev irskog ministra financija.

Mišljenje ESB‑a o stopi pričuve i minimalnim pričuvama u Mađarskoj

Upravno vijeće donijelo je 12. rujna 2022. Mišljenje CON/2022/33 na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank.

Mišljenje ESB‑a o programu naknada iz mirovinskog strukovnog osiguranja za državne i javne dužnosnike na Cipru

Upravno je vijeće donijelo je 16. rujna 2022. Mišljenje CON/2022/34 na zahtjev ministra financija Republike Cipar.

Mišljenje ESB‑a o donaciji prihoda od izdavanja numizmatičkih kovanica za pružanje opće potpore ukrajinskom društvu

Upravno vijeće donijelo je 19. rujna 2022. Mišljenje CON/2022/35 na zahtjev središnje banke Latvijas Banka.

Upravljanje

Povelja ESSB‑a i SSM‑a o jednakosti, raznolikosti i uključenosti

ESB je, zajedno s 26 europskih nacionalnih središnjih banaka i nacionalnih nadležnih tijela, 26. srpnja 2022. donio povelju Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) i jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM) o jednakosti, raznolikosti i uključenosti. Povelja sadržava zajednička načela, ciljeve i konkretne dužnosti kojima će se unaprijediti radna kultura na razini cijelog sustava. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Preporuka ESB‑a o vanjskim revizorima središnje banke De Nederlandsche Bank

Upravno vijeće donijelo je 27. srpnja 2022. Preporuku ESB/2022/27 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke De Nederlandsche Bank.

Novi predsjednik Odbora za organizacijski razvoj

Upravno vijeće imenovalo je 8. rujna 2022. izvršnog direktora središnje banke Banque centrale du Luxembourg i člana Odbora za organizacijski razvoj s najduljim stažem Rolanda Weylanda za predsjednika Odbora za organizacijski razvoj (engl. Organisational Development Committee, ODC) za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. prosinca 2022. kada će se (ponovno) imenovati svi predsjednici odbora Eurosustava odnosno ESSB‑a na novi trogodišnji mandat. Weyland će na čelu ODC‑a zamijeniti Michaela Diemera, koji će se krajem rujna povući s položaja glavnog koordinatora za zajedničke poslove ESB‑a.

Statistika

Objava rezultata procjene troškova i koristi u vezi s okvirom za integrirano obavještavanje

Upravno vijeće odobrilo je 9. rujna 2022., uzimajući u obzir primjedbe članova Općeg vijeća, konačne rezultate procjene troškova i koristi u vezi s okvirom za integrirano izvještavanje (engl. Integrated Reporting Framework, IReF) i posuvremenjivanje povezanog pregleda te je odobrilo njihovu objavu. Usklađeni sustav statističkog izvještavanja koji se zasniva na digitalizaciji i najboljoj praksi trebao bi bankama olakšati dostavljanje statističkih podataka ESSB‑a i smanjiti teret izvještavanja. Osim toga, sustavom će se olakšati analize i usporedbe odgovarajućih podataka koje provode tvorci politika. Povezani dokumenti mogu se pronaći u odjeljku mrežnih stranica ESB‑a o IReF‑u.

Nadzor banaka ESB‑a

Postupanje u skladu s EBA‑inim Preporukama o istovjetnosti sustava povjerljivosti

Upravno vijeće 11. kolovoza 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA‑u kako će postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire biti usklađeno s EBA‑inim Smjernicama o istovjetnosti sustava povjerljivosti i čuvanja poslovne tajne kojima podliježu tijela treće zemlje (EBA/GL/2022/04).

Godišnje izvješće o aktivnostima izricanja sankcija u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma u 2021.

Upravno vijeće 12. kolovoza 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi Godišnje izvješće o aktivnostima izricanja sankcija u jedinstvenom nadzornom mehanizmu 2021. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije