European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

August-septembrie 2022

23 septembrie 2022

Operațiuni de piață

Evaluarea din 2022 a orientării privind administrarea rezervelor valutare

La data de 28 iulie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2022/28 de modificare a Orientării 2008/596/CE privind administrarea activelor din rezervele valutare ale Băncii Centrale Europene (BCE) de către băncile centrale naționale, precum și documentația juridică aferentă operațiunilor având ca obiect aceste active. Modificările introduse în actul juridic asigură că (a) în cazul în care contrapărțile nu respectă legislația aplicabilă în ceea ce privește prevenirea spălării banilor și/sau a finanțării terorismului și/sau sunt implicate în spălarea banilor și/sau finanțarea terorismului, BCE ar trebui să aibă capacitatea de a rezilia acordurile-cadru de compensare încheiate cu aceste contrapărți începând cu 1 august 2022 sau încheiate înainte de această dată și modificate ulterior, reflectând astfel practica actuală a BCE în ceea ce privește celelalte acorduri-cadru utilizate de BCE și că (b) contrapărțile la operațiunile care implică active din rezervele valutare ale BCE sunt obligate să respecte în permanență orice sancțiuni aplicabile impuse la nivelul Uniunii Europene și/sau al Organizației Națiunilor Unite sau impuse de orice altă autoritate competentă. Au fost, de asemenea, efectuate alte câteva ajustări de natură operațională sau tehnică.

Calendarul orientativ pentru 2023 și 2024 privind rambursarea anticipată voluntară a operațiunilor din cadrul celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III)

La data de 28 iulie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat calendarul orientativ pentru rambursările anticipate voluntare din cadrul OTRTL III în 2023 și 2024 și a autorizat publicarea acestuia. Documentul este disponibil pe website-ul BCE.

Modificarea remunerării depozitelor administrațiilor publice

La data de 8 septembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a decis să elimine temporar plafonul de remunerare de 0% pentru rata dobânzii la depozitele administrațiilor publice în vederea menținerii eficacității transmisiei politicii monetare și a protejării funcționării ordonate a pieței. Plafonul va rămâne temporar la nivelul ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit a Eurosistemului sau al ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR), fiind aleasă cea mai mică dintre cele două, inclusiv în cazul unei valori pozitive a celei dintâi. Remunerarea revizuită se aplică de la începutul celei de-a șasea perioade de aplicare, respectiv de la 14 septembrie 2022, și va rămâne în vigoare până la 30 aprilie 2023. Comunicatul de presă pe această temă și actul juridic care reflectă aceste modificări (Decizia BCE/2022/30 privind ajustările temporare ale remunerării anumitor depozite, altele decât cele de politică monetară, deținute la băncile centrale naționale și la Banca Centrală Europeană) sunt disponibile pe website-ul BCE.

Integrarea unor considerații legate de schimbările climatice în achizițiile de obligațiuni corporative

La data de 9 septembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2022/29 de modificare a Deciziei (UE) 2016/948 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ. Modificările integrează considerații legate de schimbările climatice în alocarea de niveluri de referință și introduc limite ale scadențelor în cazul obligațiunilor emitenților cu o performanță climatică mai slabă. Acestea vin în continuarea deciziilor Consiliului guvernatorilor, anunțate într-un comunicat de presă din 4 iulie 2022, privind întreprinderea de măsuri suplimentare pentru a include considerații legate de schimbările climatice în cadrul de politică monetară al Eurosistemului. Actul juridic de modificare intră în vigoare la 26 septembrie 2022 și se aplică operațiunilor decontate începând cu data de 1 octombrie 2022. Un comunicat de presă pe această temă, care conține detalii suplimentare, este disponibil pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Cele mai bune practici pentru operațiunile derulate de o echipă violet (purple teaming) în limitele Cadrului pentru atacurile etice bazate pe informații operative privind amenințările (threat intelligence-based ethical red teaming – TIBER-EU)

La data de 4 august 2022, Consiliul guvernatorilor, beneficiind de observațiile formulate de membrii Consiliului general, a aprobat cele mai bune practici pentru operațiunile derulate de o echipă violet (purple teaming) în limitele Cadrului TIBER-EU și a autorizat publicarea documentului, care este disponibil în secțiunea referitoare la cadrul TIBER-EU de pe website-ul BCE. Cadrul permite autorităților europene și naționale să colaboreze cu instituții și infrastructuri financiare pentru a introduce un program de testări controlate, individualizate și bazate pe amenințări cibernetice realiste și autentice. Aceste teste simulează amenințări din viața reală, având drept scop ameliorarea rezilienței entităților la atacuri cibernetice sofisticate. Operațiunile derulate de o echipă violet reprezintă o activitate de testare bazată pe colaborare, în care este implicată atât echipa ofensivă (echipa roșie), cât și echipa defensivă (echipa albastră) în cadrul unui test TIBER-EU și care vizează completarea testării în situații specifice. Cele mai bune practici pentru acest tip de activitate sunt derivate din experiența dobândită în urma numeroaselor teste efectuate utilizând procesul TIBER-EU în mai multe jurisdicții și pot fi folosite pe bază voluntară.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului privind depozitarii centrali de titluri de valoare

La data de 28 iulie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/25, la solicitarea Consiliului UE.

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă în ceea ce privește dispozițiile de delegare, gestionarea riscului de lichiditate, raportarea în scopuri de supraveghere, furnizarea de servicii de depozitar și de custodie și inițierea de împrumuturi de către fonduri de investiții alternative

La data de 9 august 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/26, elaborat de BCE din proprie inițiativă.

Avizul BCE cu privire la raportarea către Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland a anumitor date privind asigurările

La data de 25 august 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/27, la solicitarea președintelui Comitetului comun pentru finanțe, cheltuieli publice și reformă din cadrul Oireachtas (parlamentul național irlandez) și a Taoiseach (prim-ministrul Irlandei).

Avizul BCE cu privire la înființarea și funcționarea unui Registru Central de Credit în Grecia

La data de 25 august 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/28, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la elaborarea și menținerea unui registru statistic și legislația conexă în Germania

La data de 26 august 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/29, la solicitarea ministrului afacerilor economice și protecției climatice din Germania.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament privind norme armonizate pentru un acces echitabil la date și o utilizare corectă a acestora (Legea privind datele)

La data de 5 septembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/30, elaborat de BCE din proprie inițiativă.

Avizul BCE cu privire la înlocuirea bancnotelor și monedelor și agenții care operează cu numerar în Letonia

La data de 6 septembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/31, la solicitarea Latvijas Banka.

Avizul BCE cu privire la consolidarea responsabilității individuale și a guvernanței în ceea ce privește cadrele superioare de conducere din sectorul serviciilor financiare în Irlanda

La data de 13 septembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/32, la solicitarea ministrului finanțelor din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la rata rezervelor minime obligatorii și rezervele minime obligatorii în Ungaria

La data de 12 septembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/33, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la noul plan de pensii de serviciu pentru funcționarii aparatului de stat și pentru funcționarii din sectorul public în sens larg din Cipru

La data de 16 septembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/34, la solicitarea ministrului finanțelor din Republica Cipru.

Avizul BCE cu privire la donarea veniturilor din emisiunea de monede numismatice pentru sprijinul general al societății ucrainene

La data de 19 septembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/35, la solicitarea Latvijas Banka.

Guvernanță corporativă

Carta SEBC și a MUS privind egalitatea, diversitatea și incluziunea

La data de 26 iulie 2022, BCE a lansat, împreună cu cele 26 de bănci centrale naționale și autorități naționale competente europene, carta Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și a Mecanismului unic de supraveghere (MUS) privind egalitatea, diversitatea și incluziunea. Carta stabilește principii și obiective comune, precum și angajamente concrete de îmbunătățire a culturii corporative la nivelul întregului sistem. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Recomandarea BCE cu privire la auditorii externi ai De Nederlandsche Bank

La data de 27 iulie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2022/27 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai De Nederlandsche Bank.

Noul președinte al Comitetului pentru dezvoltare organizațională

La data de 8 septembrie 2022, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe Roland Weyland, director executiv în cadrul Banque centrale du Luxembourg și decanul Comitetului pentru dezvoltare organizațională (Organisational Development Committee – ODC), în funcția de președinte al acestui comitet pe o perioadă de interimat cuprinsă între 1 octombrie 2022 și 31 decembrie 2022, dată la care urmează să fie (re)numiți președinții tuturor comitetelor Eurosistemului/SEBC pentru următorul ciclu de trei ani. ODC a fost prezidat anterior de Michael Diemer, care se retrage din postul de manager principal pentru coordonarea serviciilor (Chief Services Officer) din cadrul BCE la sfârșitul lunii septembrie 2022.

Statistică

Publicarea rezultatelor evaluării costurilor și beneficiilor cadrului de raportare integrată (Integrated Reporting Framework – IReF)

La data de 9 septembrie 2022, Consiliul guvernatorilor, beneficiind de observațiile formulate de membrii Consiliului general, a aprobat rezultatele finale ale analizei evaluării costurilor și beneficiilor IReF și actualizarea sintezei aferente și a autorizat publicarea acestora. Acest sistem armonizat de raportare statistică este menit să simplifice raportarea de date statistice SEBC de către bănci și să reducă sarcina de raportare a acestora prin valorificarea digitalizării și a practicilor de producție de ultimă generație. Sistemul va facilita, de asemenea, analizele și compararea datelor relevante de către factorii de decizie. Documentele pe această temă sunt disponibile în secțiunea referitoare la IReF de pe website-ul BCE.

Supravegherea bancară a BCE

Respectarea Ghidului ABE privind echivalența regimurilor de confidențialitate

La data de 11 august 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE se conformează Ghidului ABE privind echivalența regimurilor de confidențialitate și secret profesional aplicabil autorităților din țări terțe (EBA/GL/2022/04).

Raportul anual privind activitățile de sancționare în cadrul MUS în anul 2021

La data de 12 august 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica Raportul anual privind activitățile de sancționare în cadrul MUS în 2021. Raportul este disponibil pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media