European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

August/september 2022

23. september 2022

Turuoperatsioonid

Välisvaluutareservide haldamise suunise läbivaatamine 2022. aastal

28. juulil 2022 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2022/28, millega muudetakse suunist 2008/596/EÜ Euroopa Keskpanga välisvaluutareservi haldamise kohta riikide keskpankade poolt ja selle varaga seotud tehingute õigusdokumentide kohta. Õigusaktis tehtud muudatustega tagatakse järgmine kord: a) kui osapooled ei järgi rahapesu ja/või terrorismi rahastamise tõkestamise suhtes kohaldatavaid seadusi ja/või osalevad rahapesus ja/või terrorismi rahastamises, peaks EKP-l olema võimalik lõpetada tasaarvelduse raamlepingud, mille ta on sõlminud selliste osapooltega alates 1. augustist 2022 või mille EKP on sõlminud varem ja mida pärast nimetatud kuupäeva muudetakse, kajastades seeläbi EKP praeguseid tegevuspõhimõtteid seoses muude EKP kasutatavate raamlepingutega; ning b) EKP välisvaluutareserviga seotud tehingute osapooled on kohustatud pidevalt järgima kõiki Euroopa Liidu ja/või ÜRO tasandil vastu võetud või muu pädeva asutuse kehtestatud sanktsioone. Ühtlasi on tehtud mitmeid muid tegevuslikke või tehnilisi kohandusi.

Kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) vabatahtliku ennetähtaegse tagasimaksmise soovituslik ajakava 2023. ja 2024. aastaks

28. juulil 2022 kiitis EKP nõukogu heaks TLTRO-III refinantseerimisoperatsioonide vabatahtliku ennetähtaegse tagasimaksmise soovitusliku ajakava 2023. ja 2024. aastaks ning andis loa see avaldada. Dokument on kättesaadav EKP veebilehel.

Muutus valitsemissektori hoiuste tasustamises

8. septembril 2022 otsustas EKP nõukogu ajutiselt kaotada valitsemissektori hoiuste tasustamisel intressimäära 0% ülempiiri, et säilitada rahapoliitika ülekandemehhanismi tõhusus ja tagada turu nõuetekohane toimimine. Ülemmääraks jääb ajutiselt kas eurosüsteemi hoiustamise püsivõimaluse intressimäär (sh juhul, kui see on positiivne) või euro lühiajaline intressimäär (€STR) olenevalt sellest, kumb on madalam. Tasustamise läbivaadatud korda kohaldatakse alates kuuenda hoidmisperioodi algusest, st alates 14. septembrist 2022, ja see jääb kehtima kuni 30. aprillini 2023. Seonduv pressiteade ja neid muudatusi kajastav õigusakt (otsus EKP/2022/30 riikide keskpankades ja Euroopa Keskpangas hoitavate teatavate rahapoliitikaga mitteseotud hoiuste tasustamise ajutise kohandamise kohta) on kättesaadavad EKP veebilehel.

Kliimamuutustega seotud kaalutluste arvessevõtmine ettevõtlussektori võlakirjade ostudes

9. septembril 2022 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2022/29, millega muudetakse otsust (EL) 2016/948 ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta. Muudatustega võetakse kliimamuutustega seotud kaalutlusi arvesse võrdlusaluste määramisel ja kehtestatakse tähtaja piirangud halvema kliimamõjuga emitentide võlakirjadele. Muudatused tulenevad EKP nõukogu otsustest (mis tehti teatavaks 4. juuli pressiteates) võtta täiendavaid meetmeid kliimamuutustega seotud kaalutluste kaasamiseks eurosüsteemi rahapoliitika raamistikku. Muutev õigusakt jõustub 26. septembril 2022 ja seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2022 arveldatavatele tehingutele. Täiendavaid üksikasju sisaldav pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Ohuteabel põhineva eetilise koostöö raamistiku (ELi TIBER-raamistik) sini-punatiimi parimad tavad

4. augustil 2022 kiitis EKP nõukogu EKP üldnõukogu liikmete tähelepanekuid arvesse võttes heaks ohuteabel põhineva eetilise koostöö raamistiku (ELi TIBER-raamistik) sini-punatiimi parimad tavad ning andis loa avaldada dokument EKP veebilehe asjakohases jaotises. ELi TIBER-raamistik võimaldab Euroopa ja riiklikel ametiasutustel teha koostööd finantstaristute ja -institutsioonidega, et luua realistlikel ja tegelikel küberohtudel põhinevate kontrollitavate eriotstarbeliste katsete programm. Need katsed jäljendavad reaalseid ohte, et parandada üksuste vastupanuvõimet keerukatele küberrünnetele. Sini-punatiimis toimub koostööpõhine katsetamine, milles ELi TIBER-raamistiku katses osalevad nii ründemeeskond (punane meeskond) kui ka kaitsemeeskond (sinine meeskond) ning mille eesmärk on täiendada katset konkreetsete olukordade põhjal. Sini-punatiimi koostöö parimad tavad põhinevad ELi TIBER-raamistiku menetluse kohaselt mitmes jurisdiktsioonis tehtud arvukatest katsetest saadud kogemustel ning nende kasutamine on vabatahtlik.

Õigusaktid

EKP arvamus seoses ettepanekuga võtta vastu määrus, millega muudetakse väärtpaberite keskdepositooriumide määrust

28. juulil 2022 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2022/25.

EKP arvamus ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv seoses ülesannete delegeerimise kokkulepete, likviidsusriski juhtimise, järelevalvelise aruandluse, depositooriumi- ja hoidmisteenuste osutamise ning alternatiivsete investeerimisfondide poolt laenude väljastamisega

9. augustil 2022 võttis EKP nõukogu vastu EKP omal algatusel koostatud arvamuse CON/2022/26.

EKP arvamus teatavate kindlustusandmete esitamise kohta Central Bank of Irelandile

25. augustil 2022 võttis EKP nõukogu Iirimaa parlamendi rahanduse, avaliku sektori kulude ja reformide ühiskomitee esimehe ning Iirimaa peaministri taotlusel vastu arvamuse CON/2022/27.

EKP arvamus Kreeka keskse krediidiregistri loomise ja käitamise kohta

25. augustil 2022 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2022/28.

EKP arvamus Saksamaa statistikaregistri välja töötamise ja haldamise ning seotud õigusaktide kohta

26. augustil 2022 võttis EKP nõukogu Saksamaa majandus- ja kliimaministri taotlusel vastu arvamuse CON/2022/29.

EKP arvamus seoses ettepanekuga võtta vastu määrus ühtlustatud õigusnormide kohta, millega reguleeritakse õiglast juurdepääsu andmetele ja andmete kasutamist (andmemäärus)

5. septembril 2022 võttis EKP nõukogu vastu EKP omal algatusel koostatud arvamuse CON/2022/30.

EKP arvamus Läti pangatähtede ja müntide asendamise ning sularahakäitlejate kohta

6. septembril 2022 võttis EKP nõukogu Läti keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2022/31.

EKP arvamus Iirimaa finantsteenuste sektori tippjuhtide isikliku vastutuse laiendamise ja juhtimistavade kohta

13. septembril 2022 võttis EKP nõukogu Iirimaa rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2022/32.

EKP arvamus Ungari reservimäära ja kohustusliku reservi kohta

12. septembril 2022 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2022/33.

EKP arvamus Küprose uue riigiteenistujate ja muude avaliku sektori ametnike pensionihüvitiste plaani kohta

16. septembril 2022 võttis EKP nõukogu Küprose Vabariigi rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2022/34.

EKP arvamus meenemüntide emissioonitulude annetamise kohta Ukraina ühiskonna üldiseks toetamiseks

19. septembril 2022 võttis EKP nõukogu Läti keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2022/35.

Üldjuhtimine

EKPSi ja ühtse järelevalvemehhanismi võrdõiguslikkuse, mitmekesisuse ja kaasamise harta

26. juulil 2022 võttis EKP koos 26 Euroopa riigi keskpanga ja riikliku pädeva asutusega vastu Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja ühtse järelevalvemehhanismi võrdõiguslikkuse, mitmekesisuse ja kaasamise harta. Hartas sätestatakse ühised põhimõtted ja eesmärgid ning konkreetsed kohustused töökultuuri tõhustamiseks kogu süsteemi tasandil. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP soovitus De Nederlandsche Banki välisaudiitorite kohta

27. juulil 2022 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2022/27 De Nederlandsche Banki välisaudiitorite kohta.

Organisatsioonilise arengu komitee uus esimees

8. septembril 2022 nimetas EKP nõukogu organisatsioonilise arengu komitee (ODC) esimehena ametisse Luksemburgi keskpanga tegevdirektori ja ODC kõige kaugem tegutsenud liikme Roland Weylandi ajutiseks ametiajaks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2022. Samal kuupäeval nimetatakse kolmeaastaseks ajavahemikuks (uuesti) ametisse kõik eurosüsteemi/EKPSi komiteede esimehed. Enne seda oli organisatsioonilise arengu komitee esimees Michael Diemer, kes lahkub EKP tugiteenuste peakoordinaatori ametikohalt 2022. aasta septembri lõpus.

Statistika

Integreeritud aruandlusraamistiku tasuvusanalüüsi tulemuste avaldamine

9. septembril 2022 kiitis EKP nõukogu EKP üldnõukogu liikmete tähelepanekuid arvesse võttes heaks integreeritud aruandlusraamistiku tasuvusanalüüsi lõplikud tulemused koos seonduva ajakohastatud ülevaatega ning andis loa need avaldada. Ühtlustatud statistikaaruandlussüsteemi eesmärk on hõlbustada pankade jaoks statistiliste andmete esitamist EKPSile ning vähendada pankade aruandluskoormust digitehnoloogia ja andmete koostamise uusimate tavade abil. Ühtlasi lihtsustab süsteem poliitikakujundajate analüüse ja asjakohaste andmete võrdlust. Seonduvad dokumendid on kättesaadavad EKP veebilehe asjakohases jaotises.

EKP pangandusjärelevalve

Konfidentsiaalsuskordade samaväärsust käsitlevate Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suuniste järgimine

11. augustil 2022 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet, et EKP järgib enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid kolmandate riikide asutustele kohaldatava ametisaladuse hoidmise ja konfidentsiaalsuskorra samaväärsuse kohta (EBA/GL/2022/04).

2021. aasta aruanne sanktsioonidega seotud tegevuse kohta ühtses järelevalvemehhanismis

12. augustil 2022 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada 2021. aasta aruanne sanktsioonidega seotud tegevuse kohta ühtses järelevalvemehhanismis. Aruanne on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid