European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Augustus-september 2022

23 september 2022

Markttransacties

Herziening 2022 van het richtsnoer voor het beheer van externe reserves

Op 28 juli 2022 heeft de Raad van Bestuur Richtsnoer ECB/2022/28 aangenomen tot wijziging van Richtsnoer 2008/596/EC betreffende het beheer van de externe reserves van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de Europese Centrale Bank. De wijzigingen in deze rechtshandeling voorzien in het volgende: a) indien tegenpartijen zich niet houden aan het toepasselijk recht inzake de preventie van witwassen en/of terrorismefinanciering, en/of betrokken zijn bij witwassen en/of terrorismefinanciering, heeft de ECB de mogelijkheid om raamverrekeningsovereenkomsten te beëindigen die ze sinds 1 augustus 2022 met deze partijen heeft gesloten dan wel raamwerkovereenkomsten die ze voor deze datum met deze partijen heeft gesloten en die daarna zijn gewijzigd, in lijn met de huidige werkwijze van de ECB ten aanzien van de andere door haar gehanteerde raamovereenkomsten; en b) tegenpartijen bij transacties waarbij externe reserves van de ECB zijn betrokken, dienen zich steeds te houden aan toepasselijke sancties die door de Europese Unie, de Verenigde Naties of een andere bevoegde autoriteit zijn ingesteld. Daarnaast zijn verscheidene andere operationele en technische wijzigingen aangebracht.

Indicatieve kalender voor vrijwillige vervroegde aflossing van de derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO III) in 2023 en 2024

Op 28 juli 2022 heeft de Raad van Bestuur de indicatieve kalender voor vrijwillige vervroegde aflossing van TLTRO III-transacties in 2023 en 2024 en de publicatie daarvan goedgekeurd. Dit document is beschikbaar op de website van de ECB.

Gewijzigde vergoeding van overheidsdeposito’s

Op 8 september 2022 heeft de Raad van Bestuur besloten om de bovengrens van 0% rente voor de vergoeding op deposito’s van de overheid tijdelijk in te trekken teneinde de effectiviteit van de doorwerking van het monetair beleid te behouden en een ordelijke marktwerking te waarborgen. De bovengrens wordt tijdelijk gelijk aan ofwel de rente op de depositofaciliteit (deposit facility rate – DFR) van het Eurosysteem of de kortetermijnrente voor de euro (euro short-term rate – €STR), waarbij het laagste tarief geldt, ook in het geval van een positieve DFR. De herziene vergoeding gaat in bij het begin van de zesde aanhoudingsperiode, d.w.z. op 14 september 2022, en blijft van kracht tot en met 30 april 2023. Het persbericht hierover en de rechtshandeling waarin deze wijzigingen zijn vastgelegd (Besluit ECB/2022/30 betreffende tijdelijke aanpassingen van de rentevergoeding op bepaalde bij nationale centrale banken en de Europese Centrale Bank aangehouden niet-monetaire deposito’s) zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Bij de aankoop van bedrijfsobligaties rekening houden met klimaatverandering

Op 9 september 2022 heeft de Raad van Bestuur Besluit ECB/2022/29 aangenomen tot wijziging van Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector. De wijzigingen houden in dat klimaatfactoren worden opgenomen in de benchmark voor toewijzing en dat er looptijdbeperkingen worden gesteld aan de obligaties van emittenten die minder goed presteren op klimaatgebied. De veranderingen vloeien voort uit in een persbericht van 4 juli aangekondigde besluiten van de Raad van Bestuur tot nadere maatregelen om klimaatfactoren te integreren in het monetairbeleidskader van het Eurosysteem. Het besluit tot wijziging wordt op 26 september 2022 van kracht en is van toepassing op transacties die op of na 1 oktober 2022 worden afgewikkeld. Een persbericht met nadere informatie is beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Best practices voor ‘purple teaming’ binnen TIBER-EU (Europees kader voor ethisch hacken op basis van informatie over bedreigingen (Threat intelligence-based Ethical Red Teaming Framework))

Op 4 augustus 2022 heeft de Raad van Bestuur, profiterend van opmerkingen van leden van de Algemene Raad, de best practices voor ‘purple teaming’ door TIBER-EU en de publicatie daarvan goedgekeurd. Het document is beschikbaar op de TIBER-EU-pagina van de ECB-website. Met behulp van het TIBER-EU-kader kunnen Europese en nationale autoriteiten samen met financiële infrastructuurorganisaties en instellingen een programma opzetten voor gecontroleerde tests op maat die zijn gebaseerd op echte, realistische digitale bedreigingen. Bij deze tests worden werkelijke bedreigingen nagebootst om de entiteiten beter bestand te maken tegen geavanceerde cyberaanvallen. Purple teaming is een gezamenlijke, complementaire test voor bepaalde situaties waarbij zowel het aanvallende hackteam (rood) als het verdedigende, operationele team (blauw) van een TIBER-EU-test zijn betrokken. Het gebruik van de best practices voor purple teaming, die zijn gebaseerd op de ervaring met een groot aantal tests die met behulp van TIBER-EU in verschillende landen zijn uitgevoerd, is vrijwillig.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van de verordening centrale effectenbewaarinstellingen

Op 28 juli 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/25 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie.

ECB-advies inzake een voorstel voor een richtlijn wat betreft delegatieregelingen, liquiditeitsrisicobeheer, toezichtrapportage, verlening van bewaar- en bewaarnemingsdiensten en leninginitiëring door alternatieve beleggingsfondsen

Op 9 augustus 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/26 aangenomen, dat is uitgebracht op eigen initiatief van de ECB.

ECB-advies inzake de rapportage van bepaalde verzekeringsgegevens door de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Op 25 augustus 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/27 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de voorzitter van de Oireachtas (Iers nationaal parlement), en de Taoiseach (Ierse premier).

ECB-advies inzake de oprichting en werking van een centraal kredietregister in Griekenland

Op 25 augustus 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/28 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Griekse ministerie van Financiën.

ECB-advies inzake de ontwikkeling en het onderhoud van een statistisch register en aanverwante wetgeving in Duitsland

Op 26 augustus 2022 heeft de Raad van Bestuur advies CON/2022/29 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Duitse minister van Economische Zaken en Klimaatbescherming.

ECB-advies inzake een voorstel voor een verordening betreffende geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van gegevens (dataverordening)

Op 5 september 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/30 aangenomen, dat is uitgebracht op eigen initiatief van de ECB.

ECB-advies inzake de vervanging van bankbiljetten en munten en inzake geldverwerkers in Letland

Op 6 september 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/31 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van Latvijas Banka.

ECB-advies inzake de versterking van de individuele verantwoordingsplicht en het bestuur met betrekking tot senior managers in de Ierse financiële dienstensector

Op 13 september 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/32 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Ierse minister van Financiën.

ECB-advies inzake de reserveratio en de minimumreserves in Hongarije

Op 12 september 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/33 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van Magyar Nemzeti Bank.

ECB-advies inzake nieuwe bedrijfspensioenregeling voor ambtenaren in overheidsdienst en ambtenaren van de bredere publieke sector in Cyprus

Op 16 september 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/34 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de minister van Financiën van de Republiek Cyprus.

ECB-advies inzake de donatie van de opbrengst van de uitgifte van numismatische munten ten behoeve van de algemene ondersteuning van de Oekraïense samenleving

Op 19 september 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/35 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van Latvijas Banka.

Corporate governance

Handvest van het ESCB & SSM voor gelijkheid, diversiteit en inclusie

Samen met 26 Europese nationale centrale banken en nationale bevoegde autoriteiten heeft de Europese Centrale Bank op 26 juli 2022 officieel het handvest voor gelijkheid, diversiteit en inclusie van het Europees Stelsel van centrale Banken (ESCB) en het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM) gepresenteerd. Het handvest bevat naast gedeelde principes en doelstellingen ook concrete toezeggingen om systeembreed de werkcultuur te verbeteren. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Aanbeveling van de ECB betreffende de externe accountants van De Nederlandsche Bank

Op 27 juli 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2022/27 aan de Raad van de Europese Unie inzake de externe accountants van De Nederlandsche Bank.

Nieuwe voorzitter van het Comité voor Organisatieontwikkeling

Op 8 september 2022 heeft de Raad van Bestuur Roland Weyland, directeur bij de Banque centrale du Luxembourg en het langstzittende lid van het Comité voor Organisatieontwikkeling, benoemd tot interim-voorzitter van dit comité voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2022. Op die datum worden alle comitévoorzitters binnen het Eurosysteem/ESCB (her)benoemd voor een nieuwe termijn van drie jaar. Het Comité voor Organisatieontwikkeling werd hiervoor voorgezeten door Michael Diemer, die eind september 2022 afscheid neemt als Chief Services Officer van de ECB.

Statistieken

Publicatie evaluatie kosten-batenanalyse van het geïntegreerde statistischerapportagekader van het ESCB

Op 9 september 2022 heeft de Raad van Bestuur, profiterend van opmerkingen van leden van de Algemene Raad, de eindresultaten van de evaluatie van de kosten-batenanalyse van het geïntegreerde statistischerapportagekader (Integrated Reporting Framework – IReF) en de actualisering van het bijbehorende overzicht aangenomen en de publicatie van beide documenten goedgekeurd. Dit geharmoniseerde systeem voor de rapportage van statistische gegevens moet het voor banken gemakkelijker maken zulke gegevens aan het ESCB te rapporteren en tevens hun administratieve last verminderen door optimaal gebruik te maken van digitalisering en de nieuwste productiemethoden. Het systeem maakt het beleidsmakers ook gemakkelijker relevante data te analyseren en te vergelijken. De (Engelstalige) documenten zijn beschikbaar op de IReF-pagina van de ECB-website.

ECB-Bankentoezicht

Naleving van de EBA-richtsnoeren betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen

Op 11 augustus 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, de EBA-richtsnoeren betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen (EBA/GL/2022/04) naleeft.

Jaarverslag over sanctiemaatregelen van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM) in 2021

Op 12 augustus 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om het jaarverslag over sanctiemaatregelen van het SSM in 2021 te publiceren. Het rapport is beschikbaar op de website van ECB-bankentoezicht.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media