European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Sierpień–wrzesień 2022

23 września 2022

Operacje rynkowe

Wytyczne w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej – przegląd z 2022

28 lipca 2022 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2022/28 zmieniające wytyczne 2008/596/WE w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów. Wskutek zmian wprowadzonych tym aktem prawnym: (a) w przypadku gdy kontrahenci nie przestrzegają obowiązujących przepisów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu bądź biorą udział w praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, EBC ma możliwość wypowiedzenia ramowych umów kompensacyjnych zawartych przez EBC z takimi kontrahentami od 1 sierpnia 2022 lub zawartych przez EBC przed tą datą, a następnie zmienionych; to ma odzwierciedlać obecną praktykę EBC w odniesieniu do innych umów ramowych stosowanych przez EBC, (b) kontrahenci transakcji dotyczących aktywów rezerwy walutowej EBC są zobowiązani do stałego przestrzegania obowiązujących sankcji nałożonych na szczeblu Unii Europejskiej lub ONZ lub nałożonych przez jakikolwiek inny właściwy organ. Ponadto dokonano kilku innych dostosowań o charakterze operacyjnym lub technicznym.

Orientacyjny kalendarz dobrowolnej przedterminowej spłaty ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących z trzeciej serii (TLTRO III) na lata 2023 i 2024

28 lipca 2022 Rada Prezesów zatwierdziła orientacyjny kalendarz dobrowolnej przedterminowej spłaty operacji TLTRO III w 2023 i 2024 oraz zgodziła się na jego publikację. Ten dokument jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Zmiana oprocentowania depozytów sektora publicznego

8 września 2022 Rada Prezesów postanowiła tymczasowo usunąć górny limit oprocentowania depozytów sektora publicznego wynoszący 0%, żeby zabezpieczyć skuteczną transmisję polityki pieniężnej i prawidłowe funkcjonowanie rynków. Limit, także przy dodatniej stopie depozytu w banku centralnym, przejściowo pozostanie na poziomie stopy depozytowej Eurosystemu lub krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR) – w zależności od tego, która będzie niższa. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od początku szóstego okresu utrzymania depozytów, tj. 14 września 2022, do 30 kwietnia 2023. Komunikat prasowy w tej sprawie oraz akt prawny wprowadzający zmiany (decyzja EBC/2022/30 w sprawie tymczasowych dostosowań oprocentowania niektórych niepieniężnych depozytów przechowywanych w krajowych bankach centralnych i Europejskim Banku Centralnym) są dostępne na stronie internetowej EBC.

Uwzględnienie problematyki zmiany klimatu przy skupie obligacji przedsiębiorstw

9 września 2022 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2022/29 zmieniającą decyzję (UE) 2016/948 w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw. Zmiany polegają na uwzględnieniu problematyki zmiany klimatu w przydziale referencyjnym oraz wprowadzeniu limitów terminów zapadalności dla obligacji emitentów o gorszym oddziaływaniu na klimat. Zmiany wynikają z decyzji Rady Prezesów, ogłoszonych w komunikacie prasowym z 4 lipca, o podjęciu dalszych działań w procesie włączania kwestii zmiany klimatu do ram polityki pieniężnej Eurosystemu. Zmieniający akt prawny wchodzi w życie 26 września 2022 i ma zastosowanie do transakcji podlegających rozrachunkowi 1 października 2022 lub później. Komunikat prasowy ze szczegółowymi informacjami na ten temat można znaleźć na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Najlepsze praktyki purple teaming w zakresie zasad ramowych dotyczących przeprowadzania etycznych testów typu red teaming (TIBER-EU)

4 sierpnia 2022 Rada Prezesów, po zasięgnięciu opinii członków Rady Ogólnej, zatwierdziła Najlepsze praktyki purple teaming w zakresie ramowych zasad TIBER-EU oraz zgodziła się na publikację tego dokumentu. Jest on dostępny na stronie internetowej EBC w części poświęconej TIBER-EU. Dzięki ramowym zasadom TIBER-EU organy europejskie i krajowe mogą współpracować z infrastrukturami i instytucjami rynku finansowego w celu wdrożenia programu kontrolowanych i zindywidualizowanych testów opartych na realistycznych i prawdziwych zagrożeniach cybernetycznych. Te testy polegają na symulacji rzeczywistych zagrożeń i mają wzmocnić odporność testowanych podmiotów na wysoce wyspecjalizowane ataki cybernetyczne. We wspólnych czynnościach testowych typu purple teaming biorą udział zarówno zespół podmiotu atakującego (czerwony), jak i zespół podmiotu broniącego się (niebieski) uczestniczące w teście TIBER-EU. Celem jest uzupełnienie testu dla określonych sytuacji. Najlepsze praktyki purple teaming, które zebrano na podstawie doświadczeń z licznych testów przeprowadzonych w procesie TIBER-EU dla różnych jurysdykcji, można stosować na zasadzie dobrowolności.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych

28 lipca 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/25 wydaną na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w zakresie ustaleń dotyczących przekazywania funkcji, zarządzania ryzykiem utraty płynności, sprawozdawczości nadzorczej, świadczenia usług depozytowych i powierniczych oraz udzielania pożyczek przez alternatywne fundusze inwestycyjne

9 sierpnia 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/26 sporządzoną z własnej inicjatywy EBC.

Opinia EBC w sprawie przekazywania Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland określonych danych ubezpieczeniowych

25 sierpnia 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/27 wydaną na wniosek przewodniczącego Wspólnego Komitetu ds. Finansów, Wydatków Publicznych i Reform Parlamentu Irlandii oraz premiera Irlandii.

Opinia EBC w sprawie ustanowienia i prowadzenia centralnego rejestru kredytowego w Grecji

25 sierpnia 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/28 wydaną na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie utworzenia i prowadzenia rejestru statystycznego oraz powiązanych ustaw w Niemczech

26 sierpnia 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/29 wydaną na wniosek ministra gospodarki i ochrony klimatu Niemiec.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (akt w sprawie danych)

5 września 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/30 sporządzoną z własnej inicjatywy EBC.

Opinia EBC w sprawie wymiany banknotów i monet oraz podmiotów zajmujących się zawodowo obsługą gotówki na Łotwie

6 września 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/31 wydaną na wniosek Latvijas Banka.

Opinia EBC w sprawie wzmocnienia zasad odpowiedzialności indywidualnej i zarządzania w odniesieniu do kadry kierowniczej wyższego szczebla w sektorze usług finansowych w Irlandii

13 września 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/32 wydaną na wniosek ministra finansów Irlandii.

Opinia EBC w sprawie stopy rezerwy i rezerw obowiązkowych na Węgrzech

12 września 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/33 wydaną na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC w sprawie nowego programu pracowniczych świadczeń emerytalnych dla urzędników usług publicznych i pracowników całego sektora publicznego na Cyprze

16 września 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/34 wydaną na wniosek ministra finansów Republiki Cypryjskiej.

Opinia EBC w sprawie przekazania przychodów z emisji monet numizmatycznych na ogólne wsparcie społeczeństwa ukraińskiego

19 września 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/35 wydaną na wniosek Latvijas Banka.

Zarządzanie wewnętrzne

Karta ESBC i SSM na rzecz równości, różnorodności i włączenia społecznego

26 lipca 2022 EBC oraz 26 europejskich krajowych banków centralnych i właściwych organów krajowych wprowadziły Kartę Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (SSM) na rzecz równości, różnorodności i włączenia społecznego. Karta określa spójne zasady, wspólne cele i konkretne zobowiązania na rzecz ogólnosystemowej poprawy kultury pracy. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Zalecenie EBC w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank

27 lipca 2022 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2022/27 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank.

Nowy przewodniczący Komitetu ds. Rozwoju Organizacyjnego

8 września 2022 decyzją Rady Prezesów Roland Weyland, dyrektor wykonawczy w Banque centrale du Luxembourg i najdłużej działający członek Komitetu ds. Rozwoju Organizacyjnego, został przewodniczącym tego komitetu na okres przejściowy od 1 października 2022 do 31 grudnia 2022, kiedy to (ponownie) powołani zostaną przewodniczący wszystkich komitetów Eurosystemu i ESBC na kolejną trzyletnią kadencję. Dotychczasowym przewodniczącym Komitetu ds. Rozwoju Organizacyjnego był Michael Diemer, który z końcem września 2022 przestaje pełnić funkcję Szefa Służb EBC i odchodzi na emeryturę.

Statystyka

Publikacja wyników oceny kosztów i korzyści dotyczącej ram zintegrowanej sprawozdawczości (IReF)

9 września 2022 Rada Prezesów, po zasięgnięciu opinii członków Rady Ogólnej, zatwierdziła końcowe wyniki oceny kosztów i korzyści dotyczącej IReF i zaktualizowaną syntezę na ten temat oraz zgodziła się na ich publikację. Ten zharmonizowany system sprawozdawczości statystycznej ma uprościć przekazywanie danych statystycznych do ESBC przez banki i zmniejszyć ich obciążenie sprawozdawcze dzięki cyfryzacji i nowoczesnym praktykom w zakresie sporządzania. Ułatwi także osobom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki analizy i porównania istotnych danych. Odnośne dokumenty są dostępne na stronie internetowej EBC w części poświęconej ramom zintegrowanej sprawozdawczości.

Nadzór Bankowy EBC

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie równoważności zasad poufności

11 sierpnia 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC przestrzega jego wytycznych w sprawie równoważności zasad poufności i tajemnicy zawodowej, którym podlegają organy państw trzecich (EBA/GL/2022/04).

Raport roczny o działaniach w zakresie nakładania sankcji w jednolitym mechanizmie nadzorczym w 2021

12 sierpnia 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru, żeby opublikować raport o działaniach w zakresie nakładania sankcji w jednolitym mechanizmie nadzorczym (SSM) w 2021. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami