European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

srpen–září 2022

23. září 2022

Tržní operace

Přezkum obecných zásad ECB o správě devizových rezerv (rok přezkumu 2022)

Rada guvernérů přijala 28. července 2022 obecné zásady ECB/2022/28, kterými se mění obecné zásady 2008/596/EC o správě devizových rezerv Evropské centrální banky národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s těmito rezervami. Změny provedené v tomto právním aktu zajišťují, že a) v případech, v nichž protistrany nedodržují platné právní předpisy týkající se předcházení praní peněz nebo financování terorismu, nebo jsou do praní peněz nebo financování terorismu zapojeny, měla by mít ECB možnost ukončit rámcové dohody o vzájemném započtení pohledávek, které s těmito protistranami uzavřela po 1. srpnu 2022 nebo které ECB uzavřela před tímto datem a po tomto datu je změnila a které tak odrážejí současnou praxi ECB, pokud jde o ostatní rámcové dohody používané ECB, a že b) protistrany transakcí s devizovými rezervami ECB jsou povinny průběžně dodržovat veškeré použitelné sankce uložené na úrovni Evropské unie a/nebo OSN nebo uložené jiným příslušným orgánem. Kromě toho bylo provedeno také několik dalších úprav provozní nebo technické povahy.

Indikativní kalendář pro roky 2023 a 2024 týkající se dobrovolného předčasného splacení třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO III)

Rada guvernérů schválila 28. července 2022 indikativní kalendář dobrovolných předčasných splacení TLTRO III pro roky 2023 a 2024 a jeho zveřejnění. Dokument je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Změna úročení vládních vkladů

Rada guvernérů rozhodla 8. září 2022 dočasně odstranit 0% horní mez sazby pro úročení vládních vkladů za účelem zachování účinnosti transmise měnové politiky a zabezpečení řádného fungování trhů. Horní mez zůstane dočasně na úrovni úrokové sazby Eurosystému pro vkladovou facilitu (DFR) nebo krátkodobé eurové sazby (€STR) podle toho, která z nich je nižší, a to i v případě kladné DFR. Revidované úročení se uplatní od šestého udržovacího období, t.j. od 14. září 2022, a bude uplatňováno do 30. dubna 2023. Související tisková zpráva a právní akt odrážející tyto změny (rozhodnutí ECB/2022/30 o dočasných úpravách úročení některých vkladů nesouvisejících s měnovou politikou vedených u národních centrálních bank a Evropské centrální banky) jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Začlenění aspektů změny klimatu do nákupů podnikových dluhopisů

Rada guvernérů přijala 9. září 2022 rozhodnutí ECB/2022/29, kterým se mění rozhodnutí (EU) ECB/2016/948 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru. Tyto změny začleňují aspekty změny klimatu do referenční hodnoty a zavádějí limity splatnosti pro dluhopisy emitentů se slabší klimatickou výkonností. Změny vycházejí z rozhodnutí Rady guvernérů, která byla oznámena v tiskové zprávě ze 4. července, učinit další kroky k zahrnutí aspektů změny klimatu do rámce měnové politiky Eurosystému. Pozměňovací právní akt vstupuje v platnost 26. září 2022 a vztahuje se na transakce vypořádané 1. října 2022 nebo po tomto datu. Související tisková zpráva s dalšími informacemi je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Osvědčené postupy testování fialovým týmem v rámci pro etické testování červeným týmem na základě zpravodajských informací o hrozbě (TIBER-EU)

Rada guvernérů, s využitím připomínek členů Generální rady, schválila 4. srpna 2022 osvědčené postupy testování fialovým týmem v rámci TIBER-EU a zveřejnění tohoto dokumentu, který je k dispozici v sekci TIBER-EU na internetových stránkách ECB. Rámec TIBER-EU umožňuje evropským a vnitrostátním orgánům spolupracovat s finančními infrastrukturami a institucemi s cílem zavést program pro provádění kontrolních, individualizovaných testů, které jsou založeny na realistických a skutečných kybernetických hrozbách. Tyto testy simulují reálné hrozby s cílem zlepšit odolnost těchto subjektů vůči důmyslným kybernetickým útokům. Testování fialovým týmem je společná testovací činnost, které se účastní jak tým útočníka (červený tým), tak tým bránícího se operátora (modrý tým) v testu TIBER-EU. Cílem je test doplnit ve specifických situacích. Osvědčené postupy testování fialovým týmem jsou odvozeny ze zkušeností získaných z řady testů prováděných za použití postupu TIBER-EU v několika jurisdikcích a lze je používat dobrovolně.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů

Rada guvernérů přijala 28. července 2022 stanovisko CON/2022/25 na žádost Rady EU.

Stanovisko ECB k návrhu směrnice o pověření, řízení rizika likvidity, podávání zpráv pro účely dohledu, poskytování depozitářských služeb a služeb úschovy a poskytování úvěrů alternativními investičními fondy

Rada guvernérů přijala 9. srpna 2022 stanovisko CON/2022/26 připravené z vlastního podnětu ECB.

Stanovisko ECB k vykazování některých údajů o pojištění Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Rada guvernérů přijala 25. srpna 2022 stanovisko CON/2022/27 na žádost předsedy Společného výboru pro finance, veřejné výdaje a reformy Irského národního parlamentu (Oireachtas) a irského premiéra (Taoiseach).

Stanovisko ECB ke zřízení a provozování centrálního registru úvěrů v Řecku

Rada guvernérů přijala 25. srpna 2022 stanovisko CON/2022/28 na žádost řeckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB k vývoji a vedení statistického registru a souvisejícím právním předpisům v Německu

Rada guvernérů přijala 26. srpna 2022 stanovisko CON/2022/29 na žádost německého ministra hospodářství a ochrany klimatu.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Akt o datech)

Rada guvernérů přijala 5. září 2022 stanovisko CON/2022/30 připravené z vlastního podnětu ECB.

Stanovisko ECB k výměně bankovek a mincí a subjektům zpracovávajícím hotovost v Lotyšsku

Rada guvernérů přijala 6. září 2022 stanovisko CON/2022/31 na žádost Latvijas Banka.

Stanovisko ECB k posílení individuální odpovědnosti a správy a řízení ve vztahu k vedoucím pracovníkům v irském odvětví finančních služeb

Rada guvernérů přijala 13. září 2022 stanovisko CON/2022/32 na žádost irského ministra financí.

Stanovisko ECB k sazbě minimálních rezerv a minimálním rezervám v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 12. září 2022 stanovisko CON/2022/33 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k novému plánu zaměstnaneckého penzijního pojištění pro státní úředníky a úředníky širšího veřejného sektoru na Kypru

Rada guvernérů přijala 16. září 2022 stanovisko CON/2022/34 na žádost ministra financí Kyperské republiky.

Stanovisko ECB k darování výnosů z emise numismatických mincí na obecnou podporu ukrajinské společnosti

Rada guvernérů přijala 19. září 2022 stanovisko CON/2022/35 na žádost Latvijas Banka.

Správa a řízení

Charta ESCB a SSM o rovnosti, diverzitě a inkluzi

ECB uvedla 26. července 2022 v činnost Chartu Evropského systému centrálních bank (ESCB) a jednotného mechanismu dohledu (SSM) o rovnosti, diverzitě a inkluzi společně s 26 evropskými národními centrálními bankami a vnitrostátními příslušnými orgány. Charta stanovuje sdílené zásady, společné cíle a konkrétní závazky v oblasti zlepšování pracovní kultury v celém systému. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Doporučení ECB o externím auditorovi De Nederlandsche Bank

Rada guvernérů přijala 27. července 2022 doporučení ECB/2022/27 Radě Evropské unie o externím auditorovi De Nederlandsche Bank.

Nový předseda Výboru pro organizační rozvoj

Rada guvernérů jmenovala 8. září 2022 Rolanda Weylanda, výkonného ředitele Banque centrale du Luxembourg a nejdéle sloužícího člena Výboru pro organizační rozvoj (ODC), předsedou ODC na přechodnou dobu od 1. října 2022 do 31. prosince 2022; poté dojde ke jmenování či opětovnému jmenování předsedů všech výborů Eurosystému / ESCB na následující tříleté období. Michael Diemer, předchozí předseda ODC, svou funkci vrchního ředitele ECB pro oblast služeb opouští na konci září 2022.

Statistika

Zveřejnění výsledků hodnocení nákladů a přínosů integrovaného vykazovacího rámce (IReF)

Rada guvernérů, s využitím připomínek členů Generální rady, schválila 9. září 2022 konečné výsledky analýzy hodnocení nákladů a přínosů IReF, aktualizaci souvisejícího přehledu a jejich zveřejnění. Cílem tohoto harmonizovaného statistického vykazovacího systému je zjednodušit bankám vykazování statistických údajů pro ESCB a snížit jejich zpravodajskou zátěž využitím digitalizace a nejmodernějších produkčních postupů. Systém rovněž tvůrcům politik usnadní tvorbu analýz a porovnávání relevantních údajů. Související dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách ECB v sekci IReF.

Bankovní dohled ECB

Dodržování obecných pokynů EBA k rovnocennosti režimů utajování informací

Rada guvernérů nevznesla 11. srpna 2022 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že při výkonu přímého dohledu nad významnými institucemi ECB dodržuje obecné pokyny EBA k rovnocennosti režimů utajování informací (EBA/GL/2022/04).

Výroční zpráva o sankční činnosti v rámci SSM v roce 2021

Rada guvernérů 12. srpna 2022 nevznesla námitky proti návrhu Rady dohledu zveřejnit výroční zprávu o sankční činnosti v rámci SSM v roce 2021. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média