European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2022. gada augusts un septembris

2022. gada 23. septembrī

Tirgus operācijas

Pamatnostādnes par ārvalstu valūtas rezervju pārvaldīšanu 2022. gada pārskatīšana

Padome 2022. gada 28. jūlijā pieņēma Pamatnostādni ECB/2022/28, ar ko groza Pamatnostādni 2008/596/EK par Eiropas Centrālās bankas ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic nacionālās centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar šiem aktīviem. Tiesību aktā veiktās pārmaiņas nodrošina, ka a) gadījumos, ja darījuma partneri neievēro piemērojamos tiesību aktus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un/vai teroristu finansēšanas novēršanu un/vai ir iesaistīti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā un/vai teroristu finansēšanā, ECB jābūt iespējai izbeigt savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgumus, kurus tā noslēgusi ar šādiem darījuma partneriem no 2022. gada 1. augusta vai kurus ECB noslēgusi pirms minētā datuma un kuri pēc tam grozīti, tādējādi atspoguļojot pašreizējo ECB praksi attiecībā uz pārējiem ECB izmantotajiem jumta līgumiem; un b) darījuma partneriem darījumos ar ECB ārējo rezervju aktīviem ir pienākums pastāvīgi ievērot visas piemērojamās sankcijas, kas noteiktas Eiropas Savienības un/vai Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī vai ko piemērojusi jebkura cita kompetentā iestāde. Turklāt veikti vairāki citi operatīvi vai tehniski pielāgojumi.

Trešā ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju kopuma (ITRMO III) brīvprātīgas pirmstermiņa atmaksas 2023. un 2024. gada indikatīvais grafiks

Padome 2022. gada 28. jūlijā apstiprināja indikatīvo grafiku ITRMO III brīvprātīgajām pirmstermiņa atmaksām 2023. un 2024. gadā un atļāva to publicēt. Dokuments pieejams ECB interneta vietnē.

Pārmaiņas atlīdzībā par valdības noguldījumiem

Padome 2022. gada 8. septembrī nolēma uz laiku atcelt atlīdzībai par valdības noguldījumiem noteikto 0% likmes ierobežojumu, lai saglabātu monetārās politikas transmisijas efektivitāti un nodrošinātu pareizu tirgus darbību. Uz laiku ierobežojums būs noguldījumu iespējas procentu likmes vai euro īstermiņa procentu likmes (€STR) līmenī, atkarībā no tā, kura ir zemāka, t.sk. pozitīvas noguldījumu iespējas procentu likmes gadījumā. Šī pārskatītā atlīdzība tiks piemērota, sākot no sestā rezervju prasību izpildes perioda sākuma, t.i., ar 2022. gada 14. septembri, un būs spēkā līdz 2023. gada 30. aprīlim. Attiecīgais paziņojums presei un tiesību akts, kurā atspoguļotas šīs pārmaiņas (Lēmums ECB/2022/30 par dažu ar monetāro politiku nesaistītu noguldījumu nacionālajās centrālajās bankās un Eiropas Centrālajā bankā atlīdzības pagaidu korekcijām), pieejams ECB interneta vietnē.

Klimata pārmaiņu apsvērumu iekļaušana uzņēmumu obligāciju iegādēs

Padome 2022. gada 9. septembrī pieņēma Lēmumu ECB/2022/29, ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/948 par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu. Grozījumi iekļauj klimata pārmaiņu apsvērumus etalonvērtības dalījumā un nosaka termiņa ierobežojumus tādu emitentu obligācijām, kuriem ir sliktāki klimata rādītāji. Šīs pārmaiņas papildina 4. jūlija paziņojumā presei izklāstītos Padomes lēmumus, sperot turpmākus soļus, lai iekļautu klimata pārmaiņu apsvērumus Eurosistēmas monetārās politikas regulējumā. Tiesību akts, ar kuru veic grozījumus, stājas spēkā 2022. gada 26. septembrī un piemērojams attiecībā uz darījumiem, par kuriem norēķinus veic 2022. gada 1. oktobrī vai vēlāk. Attiecīgs paziņojums presei, kurā sniegta sīkāka informācija, pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Purpursarkano komandu labākā prakse Eiropas sistēmā ētiskai ielaušanās simulācijai apdraudējuma izlūkošanas nolūkos (TIBER-EU)

Padome 2022. gada 4. augustā, ņemot vērā Ģenerālpadomes locekļu apsvērumus, apstiprināja purpursarkano komandu labāko praksi TIBER-EU ietvaros un deva atļauju publicēt šo dokumentu, kurš pieejams ECB interneta vietnes sadaļā par TIBER-EU. TIBER-EU sistēma dod iespēju Eiropas un valstu atbildīgajām institūcijām strādāt kopā ar finanšu infrastruktūrām un iestādēm, veidojot uz reāliem un patiesiem kiberdraudiem balstītu kontrolētu, īpaši pielāgotu testu programmu. Šajos testos tiek atdarināti reāli pastāvoši draudi, lai uzlabotu uzņēmumu noturību pret sarežģītiem kiberuzbrukumiem. Purpursarkano komandu darbs ietver uz sadarbības principiem balstītus testus, kuros TIBER-EU testēšanas ietvaros piedalās gan uzbrūkošā ofensīvas grupa (sarkanā komanda), gan aizsardzības operatoru grupa (zilā komanda), un tā mērķis ir veikt attiecīgos testus specifiskās situācijās. Purpursarkano komandu labākā prakse balstīta uz daudzos testos iegūto pieredzi. Šie testi veikti vairākās jurisdikcijās, izmantojot TIBER-EU procesus, un tos var piemērot pēc brīvprātības principa.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par priekšlikumu regulai, ar ko groza Centrālo vērtspapīru depozitāriju regulu

Padome 2022. gada 28. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2022/25 pēc ES Padomes lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu direktīvai attiecībā uz vienošanos par deleģēšanu, likviditātes riska pārvaldību, uzraudzības pārskatu sniegšanu, depozitāriju un turētājbanku pakalpojumu sniegšanu un aizdevumu iniciēšanu, ko veic alternatīvi ieguldījumu fondi

Padome 2022. gada 9. augustā pieņēma Atzinumu CON/2022/26, kas sagatavots pēc ECB pašas iniciatīvas.

ECB atzinums par noteiktu apdrošināšanas datu sniegšanu Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Padome 2022. gada 25. augustā pieņēma Atzinumu CON/2022/27 pēc Oireachtas (Īrijas parlamenta) Apvienotās finanšu, valsts izdevumu un reformu komitejas priekšsēdētāja un Taoiseach (Īrijas premjerministra) lūguma.

ECB atzinums par Centrālā kredītu reģistra izveidi un darbību Grieķijā

Padome 2022. gada 25. augustā pieņēma Atzinumu CON/2022/28 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par statistikas reģistra izveidi un uzturēšanu un saistītajiem tiesību aktiem Vācijā

Padome 2022. gada 26. augustā pieņēma Atzinumu CON/2022/29 pēc Vācijas ekonomikas un finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu regulai par saskaņotiem noteikumiem par taisnīgu piekļuvi datiem un to lietošanu (Datu akts)

Padome 2022. gada 5. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2022/30, kas sagatavots pēc ECB pašas iniciatīvas.

ECB atzinums par banknošu un monētu aizstāšanu un naudas apstrādātājiem Latvijā

Padome 2022. gada 6. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2022/31 pēc Latvijas Bankas lūguma.

ECB atzinums par individuālas atbildības un pārvaldības uzlabošanu attiecībā uz Īrijas finanšu pakalpojumu nozares augstākā līmeņa vadītājiem

Padome 2022. gada 13. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2022/32 pēc Īrijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par rezervju normu un obligātajām rezervēm Ungārijā

Padome 2022. gada 12. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2022/33 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par jauno arodpensijas izmaksu plānu valsts dienesta ierēdņiem un plašāka valsts sektora ierēdņiem Kiprā

Padome 2022. gada 16. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2022/34 pēc Kipras Republikas Finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par numismātikas monētu emisijas ieņēmumu ziedošanu Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam

Padome 2022. gada 19. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2022/35 pēc Latvijas Bankas lūguma.

Korporatīvā vadība

ECBS un VUM līdztiesības, dažādības un iekļautības harta

Padome 2022. gada 26. jūlijā kopā ar 26 Eiropas nacionālajām centrālajām bankām un nacionālajām kompetentajām iestādēm apstiprināja Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) un Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) līdztiesības, dažādības un iekļautības hartu. Šajā hartā izklāstīti vienotie principi, kopīgie mērķi un konkrētas apņemšanās, lai visas sistēmas mērogā uzlabotu darba kultūru. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

ECB ieteikums par De Nederlandsche Bank ārējiem revidentiem

Padome 2022. gada 27. jūlijā pieņēma Ieteikumu ECB/2022/27 Eiropas Savienības Padomei par De Nederlandsche Bank ārējiem revidentiem.

Ieceļ jaunu Organizācijas attīstības komitejas priekšsēdētāju

Padome 2022. gada 8. septembrī iecēla Banque centrale du Luxembourg izpilddirektoru un visilglaicīgāko Organizācijas attīstības komitejas (ODC) locekli Rolandu Veilandu (Roland Weyland) par ODC priekšsēdētāju uz starpperiodu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. decembrim, kad visu Eurosistēmas/ECBS komiteju priekšsēdētāji tiks iecelti no jauna uz nākamo triju gadu ciklu. ODC iepriekšējais priekšsēdētājs bija Mihaels Dīmers (Michael Diemer), kurš 2022. gada septembra beigās pārtrauc pildīt atbalsta funkciju vadītāja amata pienākumus ECB.

Statistika

Publicē vienotās datu sniegšanas sistēmas (IReF) izmaksu un ieguvumu novērtējuma rezultātus

Padome 2022. gada 9. septembrī, ņemot vērā Ģenerālpadomes locekļu apsvērumus, apstiprināja IReF izmaksu un ieguvumu novērtējuma galīgos rezultātus un attiecīgā pārskata dokumenta aktualizēto versiju un atļāva tos publicēt. Šīs harmonizētās statistikas pārskatu sniegšanas sistēmas mērķis ir panākt, lai bankām būtu vieglāk sniegt ECBS statistiskos datus un mazinātos to datu sniegšanas slogs, izmantojot digitalizāciju un mūsdienīgu apstrādes praksi. Sistēma arī ļaus politikas veidotājiem vieglāk analizēt un salīdzināt atbilstošos datus. Attiecīgie dokumenti pieejami ECB interneta vietnes sadaļā par IReF.

ECB banku uzraudzība

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu

Padome 2022. gada 11. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB nodrošina atbilstību EBI pamatnostādnēm par trešo valstu iestāžu konfidencialitātes un dienesta noslēpuma režīmu līdzvērtīgumu (EBA/GL/2022/04).

Gada pārskats par sankciju piemērošanas darbībām VUM ietvaros 2021. gadā

Padome 2022. gada 12. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt gada pārskatu par sankciju piemērošanas darbībām VUM ietvaros 2021. gadā. Pārskats pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem