Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Elo-syyskuu 2022

23.9.2022

Markkinaoperaatiot

Valuuttavarantojen hoito

EKP:n neuvosto antoi 28.7.2022 suuntaviivat EKP/2022/28 kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen 2008/596/EY (EKP/2008/5) muuttamisesta. Suuntaviivoilla yhdenmukaistettiin EKP:n sopimuskäytäntöjä, eli jos vastapuolet eivät noudata rahanpesun ja/tai terrorismin rahoituksen estämistä koskevaa lainsäädäntöä tai osallistuvat rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, EKP voi irtisanoa niiden kanssa 1.8.2022 jälkeen tehdyt tai muutetut nettoutusta koskevat sopimukset. EKP:n valuuttavarantoihin liittyvien transaktioiden vastapuolet velvoitetaan noudattamaan jatkuvasti Euroopan unionin, Yhdistyneiden kansakuntien ja toimivaltaisten viranomaisten asettamia pakotteita. Suuntaviivoihin tehtiin lisäksi useita toiminnallisia ja teknisiä mukautuksia.

Kolmannessa kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjassa (TLTRO III) jaetun likviditeetin vapaaehtoiset takaisinmaksut

EKP:n neuvosto hyväksyi 28.7.2022 ohjeellisen aikataulun, jota noudattamalla vastapuolet voivat vuosina 2023 ja 2024 maksaa TLTRO III-sarjassa jaettua likviditeettiä vapaaehtoisesti takaisin ennen sen erääntymistä. Aikataulu on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Julkisyhteisöjen talletusten korot

EKP:n neuvosto päätti 8.9.2022, että julkisyhteisöjen keskuspankkitalletuksille voidaan tilapäisesti maksaa korkoa. Varoille maksetaan toistaiseksi joko talletusmahdollisuuden korkoa tai euromääräisten markkinoiden lyhyttä korkoa (€STR) sen mukaan, kumpi niistä on matalampi. Näin tuetaan rahapolitiikan välittymistä ja markkinoiden toimintaa. Tilapäinen järjestely on voimassa 14.9.2022–30.4.2023 eli kuudennen pitoajanjakson alusta ensi vuoden huhtikuun loppuun. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote, ja järjestely on kirjattu EKP:n päätökseen EKP/2022/30 tietyille rahapolitiikkaan liittymättömille, kansallisissa keskuspankeissa ja Euroopan keskuspankissa pidettäville talletuksille maksettavan koron väliaikaisista muutoksista.

Ympäristövaikutusten ottaminen huomioon yritysten joukkolainoja ostettaessa

EKP:n neuvosto antoi 9.9.2022 päätöksen EKP/2022/29, jolla muutettiin päätöstä (EU) 2016/948 yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta. Tarkoituksena on ostaa enemmän sellaisten yritysten joukkolainoja, jotka ottavat ilmastonmuutoksen toiminnassaan huomioon. Muiden yritysten joukkolainoille asetetaan maturiteettirajoja. EKP:n neuvosto ottaa näin sekin ilmastonmuutoksen yhä paremmin huomioon rahapolitiikan toteutuksessa (ks. 4.7.2022 julkaistu lehdistötiedote). Muutospäätös tulee voimaan 26.9.2022, ja ostoja aletaan tehdä sen mukaisesti 1.10.2022. Liikkeeseenlaskijoiden arvioinnista kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Käytännöt kyberriskien sietokyvyn testaamiseen yhteisesti

EKP:n neuvosto hyväksyi 4.8.2022 yleisneuvoston tuella käytännöt kyberriskien eettiseen testaamiseen yhteisesti TIBER-EU-testijärjestelmässään (European framework for Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming). Ohjeet on julkaistu EKP:n verkkosivujen testijärjestelmää käsittelevässä osiossa. Järjestelmän avulla yhteiseurooppalaiset ja kansalliset viranomaiset voivat laatia testausohjelmia rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureille ja rahoituslaitoksille testatakseen niiden kykyä puolustautua realistisilta kyberhyökkäyksiltä. Tavoitteena on parantaa selviytymiskykyä tositilanteessa, ja siksi testit laaditaan aitojen hyökkäysten kaltaisiksi. Yhteisessä testauksessa hyökkääjät ja puolustajat jatkavat testiä yhteistyössä, kun testaus sitä edellyttää. Ohjeisiin kootut käytännöt perustuvat aiemmissa testeissä saatuihin kokemuksiin eri puolilta EU:ta, ja niitä voidaan käyttää, jos kaikki osapuolet ovat halukkaita yhteistyöhön.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi arvopaperikeskusasetuksen muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 28.7.2022 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2022/25.

EKP:n lausunto ehdotuksesta direktiiviksi tehtävien siirtoa koskevien järjestelyjen, maksuvalmiusriskin hallinnan, valvontaan liittyvän raportoinnin, säilytysyhteisö- ja säilytyspalvelujen tarjoamisen sekä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lainojen alullepanon osalta

EKP:n neuvosto antoi 9.8.2022 omasta aloitteestaan lausunnon CON/2022/26.

EKP:n lausunto tiettyjen vakuutustietojen raportoinnista Central Bank of Irelandille

EKP:n neuvosto antoi 25.8.2022 Irlannin parlamentin valtiovarain-, julkismeno- ja uudistusvaliokunnan puheenjohtajan sekä Irlannin pääministerin pyynnöstä lausunnon CON/2022/27.

EKP:n lausunto keskitetyn luottorekisterin perustamisesta ja operoinnista Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 25.8.2022 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2022/28.

EKP:n lausunto tilastorekisterin kehittämisestä ja ylläpidosta sekä siihen liittyvistä laeista Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 26.8.2022 Saksan talous- ja ilmastoministerin pyynnöstä lausunnon CON/2022/29.

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaisista säännöistä (datasäädös)

EKP:n neuvosto antoi 5.9.2022 omasta aloitteestaan lausunnon CON/2022/30.

EKP:n lausunto seteleiden ja kolikoiden korvaamisesta sekä rahaa käsittelevistä yhteisöistä Latviassa

EKP:n neuvosto antoi 6.9.2022 Latvian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2022/31.

EKP:n lausunto ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden henkilökohtaista vastuuvelvollisuutta ja hallintotapaa koskevista parannuksista Irlannin rahoituspalvelualalla

EKP:n neuvosto antoi 13.9.2022 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2022/32.

EKP:n lausunto varantosuhteesta ja vähimmäisvarannoista Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 12.9.2022 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2022/33.

EKP:n lausunto valtion virkamiesten ja laajemman julkisen sektorin virkamiesten ammatillisesta lisäeläkejärjestelmästä Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 16.9.2022 Kyproksen valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2022/34.

EKP:n lausunto numismaattisten kolikoiden liikkeeseenlaskusta saatavien tuottojen lahjoittamisesta yleiseen yhteiskunnalliseen tukeen Ukrainan hyväksi

EKP:n neuvosto antoi 19.9.2022 Latvian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2022/35.

Hallinto ja valvonta

EKPJ:n ja YVM:n periaatteet tasa-arvon, monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi

Euroopan keskuspankki (EKP) sekä 26 muuta EU:n keskuspankkia ja pankkivalvontaviranomaista ottivat 26.7.2022 käyttöön Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja yhteisen valvontamekanismin (YVM) viralliset periaatteet tasa-arvon, monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi. Asiakirjassa esitetään yhteisiä periaatteita, tavoitteita ja konkreettisia sitoumuksia, joilla työkulttuuria parannetaan niin keskuspankkijärjestelmässä kuin valvontamekanismissakin. Aiheesta on julkaistu lehdistötiedote EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suositus Alankomaiden keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 27.7.2022 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen De Nederlandsche Bankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2022/27).

Organisaation kehittämiskomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 8.9.2022 tilapäisesti organisaation kehittämiskomitean puheenjohtajaksi sen pitkäaikaisimman jäsenen, Luxemburgin keskuspankin johtokunnan jäsenen Roland Weylandin. Nimitys tulee voimaan 1.10.2022, ja vuodenvaihteessa kaikissa eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoissa alkaa uusi kolmivuotinen puheenjohtajakausi. Organisaation kehittämiskomitean edellinen puheenjohtaja Michael Diemer jättää tehtävänsä EKP:n palvelujohtajana syyskuun lopussa.

Tilastot

Yhtenäisen tilastoraportointijärjestelmän kustannushyötyarviointi

EKP:n neuvosto hyväksyi 9.9.2022 yleisneuvoston tuella kustannushyötyarviointiin perustuvan analyysin ja sen pohjalta tehdyt muutokset yhtenäisen tilastoraportointijärjestelmän kuvaukseen. Yhtenäisen tilastoraportointijärjestelmän avulla halutaan helpottaa tilastotietojen raportointia Euroopan keskuspankkijärjestelmälle (EKPJ) ja vähentää pankkien raportointitaakkaa hyödyntämällä digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ja uusia käytäntöjä. Uudistus myös tekee tilastojen analysoinnin ja vertailun helpommaksi päätöksentekijöille. Tarkempaa tietoa on EKP:n verkkosivujen raportointijärjestelmää koskevassa osiossa.

EKP:n pankkivalvonta

Luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuutta koskevien EPV:n suositusten noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 11.8.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta (EBA/GL/2022/04).

Raportti seuraamustoimista yhteisessä valvontamekanismissa vuonna 2021

EKP:n neuvosto jätti 12.8.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista raportti yhteisessä valvontamekanismissa vuonna 2021 toteutetuista seuraamustoimista. Raportti on luettavissa EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle