Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

август – септември 2021 г.

24 септември 2021 г.

Външни комуникации

Промени в графика на заседанията на Управителния съвет за 2022 г. и на честотата на провежданите извън ЕЦБ заседания

На 20 септември 2021 г. Управителният съвет реши да отмени заседанието по паричната политика, предвидено за 20 януари 2022 г., и заседанието по въпроси, различни от паричната политика, предвидено за 2 февруари 2022 г., и вместо това насрочи заседание по паричната политика на 3 февруари 2022 г. Съответно той прие коригирани указателни календари на редовните тръжни операции на Евросистемата и периодите на поддържане на резервите през 2022 г. (вижте по-долу).

Освен това, за да изтъкне ангажимента си за повече общуване с гражданското общество в еврозоната, който намери израз в организираните наскоро форуми в контекста на прегледа на стратегията по паричната политика, Управителният съвет реши да организира две от заседанията си през годината извън Франкфурт, считано от 2022 г. Предвижда се от 2023 г. да се въведе режим на едно външно заседание по паричната политика през пролетта и едно по въпроси, различни от паричната политика, през есента. Местата за провеждането на външните заседания ще бъдат избирани по предложение на управителите на национални централни банки от еврозоната да поемат домакинството. Актуализираният график на заседанията на Управителния съвет е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарни операции

Указателни календари на операциите на Евросистемата за 2022 г.

На 23 юли 2021 г. Управителният съвет одобри указателните календари на редовните тръжни операции на Евросистемата и на периодите на поддържане на резервите за 2022 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ. Календарите бяха коригирани на 20 септември 2021 г., така че да отразят промените в продължителността на два периода на поддържане на резервите в резултат от смяната в графика на заседанието на Управителния съвет по паричната политика през януари 2022 г. (вижте по-горе). Актуализираните календари са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Оперативни промени в публикуването на данни за портфейлите по паричната политика

На 28 юли 2021 г. Управителният съвет одобри съгласуването на седмичните и месечните дати и време за публикуване на данни за портфейлите по паричната политика (програма за закупуване на активи (APP)/програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP)) с публикуването на седмичния финансов отчет, т.е. да промени времето за публикуване от понеделник 15:45 ч. централноевропейско време на вторник 15:00 ч. централноевропейско време, считано от 7 септември 2021 г. Съобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ. Освен това Управителният съвет одобри промяна в честотата на публикуване на среднопретегления матуритет по държави на ценните книжа, държани по програмата за закупуване на активи на публичния сектор (PSPP), от сегашната два пъти годишно на ежемесечна, считано от септември 2021 г.

Ротация на членовете, назначени от националните централни банки в Комитета за наблюдение на краткосрочния лихвен процент в евро (€STR)

На 16 септември 2021 г. Управителният съвет назначи Мартин Виланд (Deutsche Bundesbank) и Хуан Аюсо (Banco de España) за членове, номинирани от националните централни банки (НЦБ), в Комитета за наблюдение на краткосрочния лихвен процент в евро (€STR), считано от 1 октомври 2021 г. до 30 септември 2023 г. Те заменят сегашните членове от Banque de France и Banca d’Italia. Назначенията са в съответствие с правилата за ротация на членовете от НЦБ в Комитета за наблюдение на €STR Информацията по темата ще бъде актуализирана скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно активи с отсрочен данък на гръцки кредитни институции

На 29 юли 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/25 по искане на Министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно законопроект за ипотечните банки и обезпечените облигации и свързани с това закони във Финландия

На 11 август 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/26 по искане на Министерството на финансите на Финландия.

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива за изменение на Директива 2013/34/ЕС, Директива 2004/109/ЕО, Директива 2006/43/ЕО и Регламент (ЕС) № 537/2014 относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта

На 7 септември 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/27 по искане на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно проект за регламент относно надзора върху платежните системи и поддържащите технически и мрежови инфраструктури в Италия

На 21 септември 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/28 по искане на Banca d’Italia.

Административно управление

Председател на Комитета за информационни технологии

На 3 септември 2021 г. Управителният съвет назначи Клаудия Платнер, генерален директор на ГД „Информационни системи“ в ЕЦБ, за председател на Комитета за информационни технологии (ITC) с незабавно действие и срок до 31 декември 2022 г., така че нейният мандат да съвпадне с тези на всички останали председатели на комитети на ЕСЦБ/Евросистемата, назначени или преназначени през декември 2019 г.

Препоръка до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banca d’Italia

На 7 септември 2021 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2021/41 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banca d’Italia.

Председател на Комитета за международни отношения

На 22 септември 2021 г. Управителният съвет назначи Изабел Ванстеенкисте, която предстои да заеме длъжността генерален директор на ГД „Международни и европейски отношения“, за председател на Комитета за международни отношения (IRC), считано от 1 ноември 2021 г. за срок до 31 декември 2022 г., така че нейният мандат да съвпадне с тези на всички останали председатели на комитети на ЕСЦБ/Евросистемата, назначени или преназначени през декември 2019 г.

Банков надзор в ЕЦБ

Препоръка на ЕЦБ относно дивидентите

На 23 юли 2021 г. Управителният съвет прие по предложение на Надзорния съвет Препоръка ЕЦБ/2021/31 за отмяна на Препоръка ЕЦБ/2020/62 относно разпределянето на дивиденти по време на пандемията от COVID-19, считано от 30 септември 2021 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Окончателни резултати от стрес теста, проведен от европейския банков надзор през 2021 г.

На 26 юли 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да бъдат публикувани окончателните обобщени резултати от стрес теста през 2021 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Годишен доклад за санкциите в единния надзорен механизъм през 2020 г.

На 30 юли 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да бъде публикуван годишният доклад за санкциите в ЕНМ през 2020 г. В документа е представена подробна статистика за санкциите, наложени през 2020 г. за нарушаване на пруденциалните изисквания, от ЕЦБ и националните компетентни органи (НКО) на държавите членки, участващи в единния надзорен механизъм (ЕНМ). Докладът е публикуван на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

Решение на ЕЦБ относно предоставянето на Европейската централна банка на надзорни данни

На 13 август 2021 г. Управителният съвет прие по предложение на Надзорния съвет Решение (ЕС) 2021/1396 (ЕЦБ/2021/39) за изменение на Решение ЕЦБ/2014/29 относно предоставянето на Европейската централна банка на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица съгласно регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 и (ЕС) 2016/2070 на Комисията.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите