Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

August – september 2021

24. september 2021

Avalikud suhted

Muudatused EKP nõukogu 2022. aasta istungite ajakavas ja välisistungite sageduses

20. septembril 2021 otsustas EKP nõukogu tühistada algselt 2022. aasta 20. jaanuarile kavandatud rahapoliitika istungi ja 2022. aasta 2. veebruarile kavandatud muid küsimusi (v.a rahapoliitika) käsitleva istungi ning teha nende asemel rahapoliitika istung 3. veebruaril 2022. Ühtlasi kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide ja kohustuslike reservide hoidmisperioodide kohandatud soovituslikud ajakavad 2022. aastaks (vt allpool).

Selleks et rõhutada võetud kohustust suhelda aktiivsemalt euroala kodanikega (mida näitasid ka rahapoliitika strateegia läbivaatamise raames korraldatud hiljutised arvamusüritused), otsustas EKP nõukogu, et alates 2022. aastast peetakse kaks istungit väljaspool Frankfurti. Alates 2023. aastast toimub üks rahapoliitika välisistung kevadel ja üks muid küsimusi (v.a rahapoliitika) käsitlev välisistung sügisel. Nende toimumiskohtade valikul lähtutakse euroala riikide keskpankade presidentide pakkumistest selliseid istungeid korraldada. EKP nõukogu istungite kohandatud ajakava on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuoperatsioonid

Eurosüsteemi operatsioonide soovituslikud ajakavad 2022. aastaks

23. juulil 2021 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide ja kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslikud ajakavad 2022. aastaks. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel. Ajakavasid kohandati 20. septembril 2021, et kajastada muudatusi kohustuslike reservide kahe hoidmisperioodi kestuses tingituna EKP nõukogu 2022. aasta jaanuari rahapoliitika istungi toimumisaja muutmisest (vt eespool). Kohandatud ajakavad on kättesaadavad EKP veebilehel.

Muudatused andmete avaldamisel rahapoliitiliste portfellide kohta

28. juulil 2021 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse kooskõlastada rahapoliitiliste portfellide (varaostukava ja pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava) andmete iganädalane ja -kuine avaldamiskuupäev ja -aeg iganädalase finantsaruande avaldamisajaga. Alates 7. septembrist 2021 avaldatakse andmed rahapoliitiliste portfellide kohta teisipäeviti kell 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi (varem esmaspäeviti kell 15.45 Kesk-Euroopa aja järgi). Seonduv teade on kättesaadav EKP veebilehel. Ühtlasi kiitis EKP nõukogu heaks muudatuse avaliku sektori väärtpaberite ostukava raames hoitavate väärtpaberite kaalutud keskmise lõpptähtaja riikidepõhiste näitajate avaldamise sageduses. Alates 2021. aasta septembrist avaldatakse neid näitajaid kord kuus (varem kaks korda aastas).

Riikide keskpankade poolt ametisse nimetatavate euro lühiajalise intressimäära (€STR) sisekontrolli komitee liikmete rotatsioon

16. septembril 2021 nimetas EKP nõukogu riikide keskpankade nimel euro lühiajalise intressimäära (€STR) sisekontrolli komitee liikmeteks Martin Wielandi (Saksamaa keskpank) ja Juan Ayuso (Hispaania keskpank). Nende ametiaeg kestab 1. oktoobrist 2021 kuni 30. septembrini 2023 ning nad asendavad Prantsuse keskpanga ja Itaalia keskpanga nimetatud praegusi liikmeid. Sealjuures järgitakse riikide keskpankade poolt ametisse nimetatavate euro lühiajalise intressimäära (€STR) sisekontrolli komitee liikmete rotatsioonipõhimõtteid. Seonduv teave avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus Kreeka krediidiasutuste edasilükkunud tulumaksu vara kohta

29. juulil 2021 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/25.

EKP arvamus seaduseelnõu kohta, mis käsitleb hüpoteegipanku ja pandikirju ning teisi seaduseid Soomes

11. augustil 2021 võttis EKP nõukogu Soome rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/26.

EKP arvamus ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL, direktiivi 2004/109/EÜ, direktiivi 2006/43/EÜ ja määrust (EL) nr 537/2014 seoses äriühingu kestlikkusaruandlusega

7. septembril 2021 võttis EKP nõukogu Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/27.

EKP arvamus määruse eelnõu kohta, mis käsitleb maksesüsteemide järelevaatamist ning tehnoloogilise või võrguinfrastruktuuri toetamist Itaalias

21. septembril 2021 võttis EKP nõukogu Itaalia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2021/28.

Üldjuhtimine

Infotehnoloogia komitee esimees

3. septembril 2021 nimetas EKP nõukogu samast kuupäevast alates infotehnoloogia komitee esimehena ametisse infosüsteemide peadirektoraadi peadirektori Claudia Plattneri, kelle ametiaeg kestab 31. detsembrini 2022. Samal kuupäeval lõpevad volitused ka kõigil teistel eurosüsteemi/EKPSi komiteede esimeestel, kelle EKP nõukogu nimetas (uuesti) ametisse 2019. aasta detsembris.

Soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banca d’Italia välisaudiitorite kohta

7. septembril 2021 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2021/41 Euroopa Liidu Nõukogule Banca d’Italia välisaudiitorite kohta.

Rahvusvaheliste suhete komitee esimees

22. septembril 2021 nimetas EKP nõukogu alates 1. novembrist 2021 rahvusvaheliste suhete komitee esimehena ametisse EKP rahvusvaheliste ja Euroopa suhete peadirektoraadi uue peadirektori Isabel Vansteenkiste, kelle ametiaeg kestab 31. detsembrini 2022. Samal kuupäeval lõpevad volitused ka kõigil teistel eurosüsteemi/EKPSi komiteede esimeestel, kelle EKP nõukogu nimetas (uuesti) ametisse 2019. aasta detsembris.

EKP pangandusjärelevalve

EKP soovitus dividendide kohta

23. juulil 2021 võttis EKP nõukogu järelevalvenõukogu ettepanekul vastu soovituse EKP/2021/31, millega tunnistatakse alates 30. septembrist 2021 kehtetuks soovitus EKP/2020/62 dividendide jaotamise kohta COVID-19 pandeemia ajal. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Euroopa pangandusjärelevalve 2021. aasta stressitesti lõpptulemused

26. juulil 2021 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada 2021. aasta sessitesti koondtulemused. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

2020. aasta aruanne sanktsioonidega seotud tegevuse kohta ühtses järelevalvemehhanismis

30. juulil 2021 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada 2020. aasta aruanne sanktsioonidega seotud tegevuse kohta ühtses järelevalvemehhanismis. Aruandes esitatakse põhjalikud statistilised andmed EKP ja ühtses järelevalvemehhanismis osalevate riikide pädevate asutuste 2020. aastal kehtestatud sanktsioonide kohta seoses usaldatavusnõuete rikkumistega. Aruanne on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP otsus järelevalvealaste andmete edastamise kohta EKP-le

13. augustil 2021 võttis EKP nõukogu järelevalvenõukogu ettepanekul vastu otsuse (EL) 2021/1396 (EKP/2021/39), millega muudetakse otsust EKP/2014/29 komisjoni rakendusmääruste (EL) nr 680/2014 ja (EL) 2016/2070 alusel järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamise kohta Euroopa Keskpangale.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid