SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

August-september 2021

24. september 2021

Ekstern kommunikation

Ændring af Styrelsesrådets mødekalender i 2022 og hyppigheden af Styrelsesrådets eksterne møder

Den 20. september 2021 besluttede Styrelsesrådet at aflyse det pengepolitiske møde, som oprindeligt var planlagt til at finde sted 20. januar 2022, samt mødet mellem rentemøderne, der var planlagt til at finde sted 2. februar 2022, og i stedet at afholde et pengepolitisk møde 3. februar 2022. Derfor vedtog Styrelsesrådet reviderede vejledende kalendere over Eurosystemets regelmæssige auktioner og reservekravsperioder i 2022 (se nedenfor).

Styrelsesrådet besluttede desuden fra og med 2022 hvert år at afholde to møder uden for Frankfurt som en understregning af Styrelsesrådets vilje til et større samspil med civilsamfundet i euroområdet, som det også var tilfældet under de seneste lyttearrangementer, som blev organiseret i sammenhæng med gennemgangen af den pengepolitiske strategi. Fra og med 2023 forventes mønstret at blive et eksternt pengepolitisk møde om foråret og et eksternt møde, hvor der ikke træffes pengepolitiske beslutninger, om efteråret. Hvor de eksterne møder skal afholdes, vælges blandt de forslag, som centralbankcheferne i euroområdet stiller om at afholde disse møder. Styrelsesrådets opdaterede mødekalender findes på ECB's websted.

Markedsoperationer

Vejledende kalendere over Eurosystemets operationer i 2022

Den 23. juli 2021 godkendte Styrelsesrådet de vejledende kalendere over Eurosystemets regelmæssige auktioner og reservekravsperioder i 2022. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted. Kalenderne blev ændret den 20. september 2021 for at tage højde for ændringer, der påvirker længden af to reservekravsperioder, og som er udløst af den ændrede plan for afholdelsen af Styrelsesrådets pengepolitiske møde i januar 2022 (se ovenfor). De opdaterede kalendere findes på ECB's websted.

Operationelle ændringer i forbindelse med offentliggørelsen af data om de pengepolitiske porteføljer

Den 28. juli 2021 godkendte Styrelsesrådet, at datoen og tidspunktet for den ugentlige og den månedlige offentliggørelse af data om de pengepolitiske porteføljer (opkøbsprogrammet APP og opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP)) og offentliggørelsen af den ugentlige balance (Weekly Financial Statement (WFS)) sker samtidig, hvilket vil sige, at offentliggørelsestidspunktet ændres fra mandag kl. 15.45 CET til tirsdag kl. 15.00 CET med virkning fra 7. september 2021. Meddelelsen herom findes på ECB's websted. Styrelsesrådet godkendte desuden, at hyppigheden af offentliggørelsen af tallene vedrørende den vægtede gennemsnitlige løbetid pr. jurisdiktion for værdipapirer, som holdes under opkøbsprogrammet inden for den offentlige sektor (PSPP), ændres fra to gange om året, som det er tilfældet nu, til månedlig fra og med september 2021.

Rotation af medlemmer udpeget af de nationale centralbanker i tilsynskomitéen for den korte eurorente (€STR)

Den 16. september 2021 udpegede Styrelsesrådet Martin Wieland (Deutsche Bundesbank) og Juan Ayuso (Banco de España) som medlemmer udnævnt af de nationale centralbanker i tilsynskomitéen for den korte eurorente (€STR) fra 1. oktober 2021 til 30. september 2023. De to nye medlemmer erstatter de nuværende medlemmer fra Banque de France og Banca d'Italia. Udnævnelserne følger reglerne for rotation blandt de nationale centralbankers medlemmer af tilsynskomitéen for den korte eurorente (€STR). Oplysningerne herom bliver snart opdateret på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om græske kreditinstitutters udskudte skatteaktiver

Den 29. juli 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/25 på anmodning af det græske finansministerium.

ECB's udtalelse om et lovforslag om realkreditinstitutter og særligt dækkede obligationer og forbundet lovgivning i Finland

Den 11. august 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/26 på anmodning af det finske finansministerium.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapportering

Den 7. september 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/27 på anmodning af Europa-Parlamentet.

ECB's udtalelse om et forslag til forordning om overvågning af betalingssystemer og understøttende teknologiske infrastrukturer eller netinfrastrukturer i Italien

Den 21. september 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/28 på anmodning af Banca d'Italia.

Corporate governance

Formand for IT-komitéen

Den 3. september 2021 udnævnte Styrelsesrådet Claudia Plattner, ECB’s generaldirektør for Informationssystemer, til formand for IT-komitéen (ITC) med øjeblikkelig virkning indtil 31. december 2022, hvilket vil sige, at afslutningen på perioden falder sammen med udløbet af embedsperioden for de øvrige formænd for Eurosystem-/ESCB-komitéerne, som blev udnævnt eller genudnævnt i december 2019.

Henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banca d'Italia

Den 7. september 2021 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2021/41 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banca d'Italia.

Formand for Komitéen for Internationale Relationer

Den 22. september 2021 udnævnte Styrelsesrådet Isabel Vansteenkiste, ECB's kommende generaldirektør for Internationale og Europæiske Relationer, til formand for Komitéen for Internationale Relationer (IRC) pr. 1. november 2021 og indtil 31. december 2022, hvilket vil sige, at afslutningen på perioden falder sammen med udløbet af embedsperioden for de øvrige formænd for Eurosystem-/ESCB-komitéerne, som blev udnævnt eller genudnævnt i december 2019.

ECB Banktilsyn

ECB's henstilling om udbytte

Den 23. juli 2021 vedtog Styrelsesrådet efter forslag fra Tilsynsrådet henstilling ECB/2021/31 om ophævelse af henstilling ECB/2020/62 om udlodning af udbytte under covid-19-pandemien fra 30. september 2021. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's banktilsynswebsted.

Endelige resultater af det europæiske banktilsyns 2021-stresstest

Den 26. juli 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre de endelige samlede resultater af 2021-stresstesten. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's banktilsynswebsted.

Årsrapport om Den Fælles Tilsynsmekanismes aktiviteter på sanktionsområdet i 2020

Den 30. juli 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre årsrapporten om Den Fælles Tilsynsmekanismes aktiviteter på sanktionsområdet i 2020 (Annual Report on Sanctioning Activities in the SSM in 2020). I dokumentet findes omfattende statistikker om aktiviteterne på sanktionsområdet i relation til overtrædelser af tilsynsmæssige krav, som ECB og de kompetente myndigheder i de EU-lande, der deltager i Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM), har gennemført i 2020. Rapporten findes på ECB's banktilsynswebsted.

ECB's afgørelse om fremsendelse af tilsynsdata til ECB

Den 13. august 2021 vedtog Styrelsesrådet efter forslag fra Tilsynsrådet afgørelse (EU) 2021/1396 (ECB/2021/39) om ændring af afgørelse ECB/2014/29 om fremsendelsen til Den Europæiske Centralbank af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 og (EU) 2016/2070.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt