Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2021. gada augusts un septembris

2021. gada 24. septembrī

Ārējā komunikācija

Padomes sanāksmju 2022. gada grafika un Padomes izbraukuma sanāksmju norises biežuma pārmaiņas

Padome 2021. gada 20. septembrī nolēma atcelt monetārās politikas jautājumiem veltīto sanāksmi, kuru sākotnēji bija plānots rīkot 2022. gada 20. janvārī, un ar monetārās politikas jautājumiem nesaistīto sanāksmi, kuru bija plānots rīkot 2022. gada 2. februārī, un ieplānot monetārās politikas jautājumiem veltītu sanāksmi 2022. gada 3. februārī. Padome attiecīgi apstiprināja aktualizētos Eurosistēmas regulāro izsoļu operāciju un Eurosistēmas rezervju prasību izpildes periodu 2022. gada indikatīvos grafikus (sk. tālāk).

Turklāt, uzsverot savu apņemšanos nodrošināt plašāku mijiedarbību ar euro zonas pilsoniskās sabiedrības grupām, ko Padome skaidri parādīja monetārās politikas stratēģijas izvērtēšanas kontekstā nesen rīkoto uzklausīšanas pasākumu laikā, tā nolēma, sākot ar 2022. gadu, divas sanāksmes gadā rīkot ārpus Frankfurtes. Ar 2023. gadu tā paredz regulāri rīkot vienu monetārās politikas jautājumiem veltītu izbraukuma sanāksmi pavasarī un vienu ar monetārās politikas jautājumiem nesaistītu sanāksmi rudenī. Izbraukuma sanāksmju norises vieta tiks izvēlēta atbilstoši euro zonas nacionālo centrālo banku vadītāju piedāvājumiem uzņemties šādu sanāksmju rīkošanu. Padomes aktualizētais sanāksmju grafiks pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus operācijas

Eurosistēmas operāciju 2022. gada indikatīvie grafiki

Padome 2021. gada 23. jūlijā apstiprināja Eurosistēmas regulāro izsoļu operāciju un rezervju prasību izpildes periodu 2022. gada indikatīvos grafikus. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē. Grafiki aktualizēti 2021. gada 20. septembrī, ieviešot pārmaiņas, kas ietekmē divu rezervju prasību izpildes periodu ilgumu sakarā ar 2022. gada janvārī plānotās monetārās politikas jautājumiem veltītās ECB Padomes sanāksmes norises datuma maiņu (sk. iepriekš). Aktualizētie grafiki pieejami ECB interneta vietnē.

Monetārās politikas mērķiem turēto portfeļu datu publicēšanas operacionālas pārmaiņas

Padome 2021. gada 28. jūlijā apstiprināja lēmumu saskaņot monetārās politikas mērķiem turēto portfeļu (aktīvu iegādes programmas (AIP) un pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas (PĀAIP) portfeļu) datu iknedēļas un ikmēneša publicēšanas dienu un laiku ar nedēļas finanšu pārskata (NFP) publicēšanas laiku, t.i., mainīt publicēšanas laiku no pirmdienas plkst. 15.45 pēc Viduseiropas laika uz otrdienu plkst. 15.00 pēc Viduseiropas laika. Pārmaiņas stāsies spēkā ar 2021. gada 7. septembri. Attiecīgais paziņojums pieejams ECB interneta vietnē. Padome arī apstiprināja lēmumu mainīt valsts sektora aktīvu iegādes programmas (VSAIP) ietvaros turēto vērtspapīru vidējā svērtā termiņa datu publicēšanas biežumu jurisdikciju dalījumā. Pašlaik šie dati tiek publicēti divreiz gadā, bet, sākot ar 2021. gada septembri, tiks publicēti reizi mēnesī.

Nacionālo centrālo banku iecelto euro īstermiņa procentu likmes (€STR) pārraudzības komitejas locekļu rotācija

Padome 2021. gada 16. septembrī iecēla Martinu Vīlandu (Martin Wieland; Deutsche Bundesbank) un Huanu Ajuso (Juan Ayuso; Banco de España) par nacionālo centrālo banku (NCB) nominētajiem euro īstermiņa procentu likmes (€STR) pārraudzības komitejas locekļiem uz laiku no 2021. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. septembrim. Viņi stāsies pašreizējo Banque de France un Banca d’Italia nominēto locekļu vietā. Šie locekļi iecelti saskaņā ar €STR pārraudzības komitejas locekļu rotācijas kārtību. Attiecīgā informācija ECB interneta vietnē drīzumā tiks aktualizēta.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Grieķijas kredītiestāžu atliktajiem nodokļu aktīviem

Padome 2021. gada 29. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2021/25 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par likumprojektu par hipotēku bankām un nodrošinātajām obligācijām, kā arī saistītajiem tiesību aktiem Somijā

Padome 2021. gada 11. augustā pieņēma Atzinumu CON/2021/26 pēc Somijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu direktīvai, ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņojumu sniegšanu groza Direktīvu 2013/34/ES, Direktīvu 2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014

Padome 2021. gada 7. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2021/27 pēc Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par regulas projektu maksājumu sistēmu pārraudzībai un tehnoloģisko vai tīkla infrastruktūru atbalstam Itālijā

Padome 2021. gada 21. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2021/28 pēc Banca d’Italia lūguma.

Korporatīvā vadība

Informācijas tehnoloģiju komitejas priekšsēdētājs

Padome 2021. gada 3. septembrī iecēla ECB Informācijas sistēmu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektori Klaudiju Platneri (Claudia Plattner) par Informācijas tehnoloģiju komitejas (ITC) priekšsēdētāju. Viņas pilnvaru termiņš sākas nekavējoties un ilgs līdz 2022. gada 31. decembrim atbilstoši pārējo ECBS/Eurosistēmas komiteju priekšsēdētāju, kas tika iecelti vai atkārtoti iecelti amatā 2019. gada decembrī, pilnvaru termiņiem.

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Banca d’Italia ārējiem revidentiem

Padome 2021. gada 7. septembrī pieņēma Ieteikumu ECB/2021/41 Eiropas Savienības Padomei par Banca d’Italia ārējiem revidentiem.

Starptautisko attiecību komitejas priekšsēdētājs

Padome 2021. gada 22. septembrī iecēla ECB Starptautisko un Eiropas attiecību ģenerāldirektorāta nākamo ģenerāldirektori Isabelu Vanstēnkisti (Isabel Vansteenkiste) par Starptautisko attiecību komitejas (IRC) priekšsēdētāju. Viņas pilnvaru termiņš sāksies ar 2021. gada 1. novembri un ilgs līdz 2022. gada 31. decembrim atbilstoši pārējo ECBS/Eurosistēmas komiteju priekšsēdētāju, kas tika iecelti vai atkārtoti iecelti amatā 2019. gada decembrī, pilnvaru termiņiem.

ECB banku uzraudzība

ECB ieteikums par dividendēm

Padome 2021. gada 23. jūlijā pēc Uzraudzības valdes priekšlikuma pieņēma Ieteikumu ECB/2021/31, kas ar 2021. gada 30. septembri atceļ Ieteikumu ECB/2020/62 par dividenžu sadali Covid-19 pandēmijas laikā. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Eiropas banku uzraudzības 2021. gada stresa testa galīgie rezultāti

Padome 2021. gada 26. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt 2021. gada stresa testa galīgos apkopotos rezultātus. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Gada pārskats par sankciju piemērošanas darbībām Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros 2020. gadā

Padome 2021. gada 30. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt gada pārskatu par sankciju piemērošanas darbībām Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros 2020. gadā. Dokumentā sniegta visaptveroša statistika par sankciju piemērošanas darbībām, kuras 2020. gadā saistībā ar prudenciālās uzraudzības prasību pārkāpumiem Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros veica ECB un nacionālās kompetentās iestādes (NKI). Pārskats pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

ECB lēmums par to, kā ECB sniedz uzraudzības datus

Padome 2021. gada 13. augustā pēc Uzraudzības valdes priekšlikuma pieņēma Lēmumu (ES) 2021/1396 (ECB/2021/39), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/29 par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 un (ES) 2016/2070.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem