Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

srpen–září 2021

24. září 2021

Externí komunikace

Změny harmonogramu zasedání Rady guvernérů v roce 2022 a četnosti zasedání Rady guvernérů mimo Frankfurt

Rada guvernérů rozhodla 20. září 2021 zrušit měnové zasedání původně plánované na 20. ledna 2022 a neměnové zasedání plánované na 2. února 2022 a místo toho naplánovat měnové zasedání na 3. února 2022. V tomto smyslu Rada guvernérů přijala upravené orientační kalendáře pravidelných nabídkových řízení pro operace Eurosystému a udržovacích období pro povinné minimální rezervy v roce 2022 (viz níže).

Dále s cílem zdůraznit svou podporu širší interakci s občanskou společností v eurozóně, jako např. během nedávných akcí z cyklu „Nasloucháme“ zorganizovaných v rámci přezkumu strategie měnové politiky, rozhodla Rada guvernérů pořádat od roku 2022 dvě ze svých zasedání za rok mimo Frankfurt. Od roku 2023 se počítá s tím, že se jedno měnové zasedání mimo Frankfurt bude konat na jaře a jedno neměnové zasedání mimo Frankfurt na podzim. Místa zasedání mimo Frankfurt budou vybrána na základě nabídek guvernérů národních centrálních bank zemí eurozóny tato zasedání pořádat. Aktualizovaný harmonogram zasedání Rady guvernérů je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní operace

Orientační kalendáře operací Eurosystému na rok 2022

Rada guvernérů schválila 23. července 2021 orientační kalendáře pravidelných nabídkových řízení pro operace Eurosystému a udržovacích období pro povinné minimální rezervy v roce 2022. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB. Kalendáře byly upraveny 20. září 2021, aby zohledňovaly změny týkající se délky dvou udržovacích období pro povinné minimální rezervy vyvolané změnou data měnového zasedání Rady guvernérů v lednu 2022 (viz výše). Aktualizované kalendáře jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Provozní změny týkající se zveřejňování údajů o měnověpolitických portfoliích

Rada guvernérů schválila 28. července 2021 sladění týdenních a měsíčních termínů zveřejňování údajů o měnověpolitických portfoliích (program nákupu aktiv (APP) / nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)) se zveřejňováním týdenní rozvahy (WFS), tj. změnu doby zveřejnění z pondělí 15.45 SEČ na úterý 15.00 SEČ, a to s účinností od 7. září 2021. Související oznámení je k dispozici na internetových stránkách ECB. Rada guvernérů dále schválila změnu četnosti zveřejňování hodnot vážené průměrné splatnosti (WAM) podle jednotlivých zemí v případě cenných papírů držených v rámci programu nákupu aktiv veřejného sektoru (PSPP), a to ze stávající četnosti dvakrát ročně na jednou měsíčně od září 2021.

Rotace členů jmenovaných národními centrálními bankami do výboru pro dohled nad krátkodobou eurovou sazbou (€STR)

Rada guvernérů jmenovala 16. září 2021 Martina Wielanda (Deutsche Bundesbank) a Juana Ayusa (Banco de España) navržené národními centrálními bankami za členy výboru pro dohled nad krátkodobou eurovou sazbou (€STR), a to od 1. října 2021 do 30. září 2023. Tito členové nahradí stávající členy z Banque de France a Banca d’Italia. Jmenování odpovídá pravidlům pro rotaci členů národních centrálních bank ve výboru pro dohled nad €STR. Související informace budou v nejbližší době k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k odloženým daňovým pohledávkám řeckých úvěrových institucí

Rada guvernérů přijala 29. července 2021 stanovisko CON/2021/25 na žádost řeckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB k návrhu zákona o hypotečních bankách a krytých dluhopisech a souvisejícím zákonům

Rada guvernérů přijala 11. srpna 2021 stanovisko CON/2021/26 na žádost finského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti

Rada guvernérů přijala 7. září 2021 stanovisko CON/2021/27 na žádost Evropského parlamentu.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení o dozoru nad platebními systémy a podpůrnými technologickými nebo síťovými infrastrukturami

Rada guvernérů přijala 21. září 2021 stanovisko CON/2021/28 na žádost Banca d’Italia.

Správa a řízení

Předsedkyně výboru pro informační technologie

Rada guvernérů jmenovala s okamžitým účinkem 3. září 2021 Claudii Plattnerovou, generální ředitelku ECB pro informační systémy, do funkce předsedkyně výboru pro informační technologie (ITC) na funkční období do 31. prosince 2022, tedy do konce funkčního období předsedů všech ostatních výborů ESCB/Eurosystému, kteří byli nově nebo opětovně jmenování v prosinci 2019.

Doporučení Radě Evropské unie o externím auditorovi Banca d'Italia

Rada guvernérů přijala 7. září 2021 doporučení ECB/2021/41 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banca d'Italia.

Předsedkyně výboru pro mezinárodní vztahy

Rada guvernérů jmenovala 22. září 2021 Isabel Vansteenkisteovou, nastupující generální ředitelku ECB pro mezinárodní a evropské vztahy, do funkce předsedkyně výboru pro mezinárodní vztahy (IRC) na funkční období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2022, tedy do konce funkčního období předsedů všech ostatních výborů ESCB/Eurosystému, kteří byli nově nebo opětovně jmenování v prosinci 2019.

Bankovní dohled ECB

Doporučení ECB o dividendách

Rada guvernérů přijala 23. července 2021 na návrh Rady dohledu doporučení ECB/2021/31, kterým se od 30. září 2021 zrušuje doporučení ECB/2020/62 o vyplácení dividend během pandemie COVID-19. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Konečné výsledky zátěžového testu provedeného evropským bankovním dohledem v roce 2021

Rada guvernérů nevznesla 26. července 2021 námitky proti návrhu Rady dohledu zveřejnit konečné agregované výsledky zátěžového testu 2021. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Výroční zpráva o sankční činnosti v rámci jednotného mechanismu dohledu v roce 2020

Rada guvernérů 30. července 2021 nevznesla námitky proti návrhu Rady dohledu zveřejnit výroční zprávu o sankční činnosti v rámci jednotného mechanismu dohledu (SSM) v roce 2020. Dokument obsahuje ucelené statistické údaje o sankční činnosti v roce 2020 v souvislosti s porušením obezřetnostních požadavků. Tuto činnost vykonávala ECB a vnitrostátní příslušné orgány členských států účastnících se jednotného mechanismu dohledu. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Rozhodnutí ECB o poskytování údajů z oblasti dohledu Evropské centrální bance

Rada guvernérů přijala 13. srpna 2021 na základě návrhu Rady dohledu rozhodnutí (EU) 2021/1396 (ECB/2021/39), kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/29 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 680/2014 a (EU) 2016/2070 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média