Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Augusti–september 2021

24 september 2021

Extern kommunikation

Ändringar i ECB-rådets sammanträdesprogram för 2022 och i mötesfrekvensen för ECB-rådets externa sammanträden

Den 20 september 2021 beslutade ECB-rådet att ställa in det penningpolitiska sammanträdet, planerat till den 20 januari 2022, och det icke-penningpolitiska sammanträdet, planerat till den 2 februari 2022. Istället ska ett penningpolitiskt sammanträde hållas den 3 februari 2022. I enlighet med detta godkände ECB-rådet ändrade vägledande kalendrar för Eurosystemets regelbundna anbudstransaktioner och uppfyllandeperioder 2022 (se nedan).

ECB-rådet beslutade även att med start 2022 förlägga två sammanträden per år till en annan ort än Frankfurt. Därigenom understryks att man vill se en ökad samverkan med euroområdets civilsamhällen i linje med de lyssna-in-evenemang som nyligen genomfördes inom ramen för översynen av den penningpolitiska strategin. Från och med 2023 är det tänkt att ett externt penningpolitiskt sammanträde ska hållas på våren och ett externt icke-penningpolitiskt sammanträde på hösten. Platsen för de externa sammanträdena fastställs efter förslag från cheferna för euroområdets nationella centralbanker, som står som värd för dessa sammanträden. ECB-rådets uppdaterade sammanträdesprogram finns på ECB:s webbplats.

Marknadsoperationer

Vägledande kalendrar för Eurosystemets transaktioner 2022

Den 23 juli 2021 godkände ECB-rådet de vägledande kalendrarna för Eurosystemets regelbundna anbudstransaktioner och uppfyllandeperioder 2022. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats. Kalendrarna justerades den 20 september 2021, eftersom ECB-rådets ändrade program för penningpolitiska sammanträden i januari 2022 (se ovan) har påverkat de båda uppfyllandeperiodernas längd. De uppdaterade kalendrarna finns på ECB:s webbplats.

Operativa förändringar av publiceringen av uppgifter om penningpolitiska portföljer

Den 28 juli 2021 godkände ECB-rådet att datum och klockslag för den vecko- och månadsvisa publiceringen av uppgifter om penningpolitiska portföljer (program för köp av tillgångar (APP-programmet) och stödköpsprogrammet föranlett av pandemin (PEPP-programmet) ska ändras så att de följer veckobalansräkningens publicering. Detta innebär att tidpunkten för publicering flyttas från måndag kl. 15.45 centraleuropeisk tid till tisdag kl. 15.00 centraleuropeisk tid. Ändringen träder i kraft den 7 september 2021. Ett meddelande om detta finns på ECB:s webbplats. ECB-rådet godkände även att publiceringsfrekvensen ändras för de olika jurisdiktionernas uppgifter om viktad genomsnittlig löptid för värdepapper som innehas inom programmet för köp av offentliga värdepapper (PSPP). Från och med september 2021 ska de publiceras på månadsbasis istället för två gånger per år som nu.

Rotation av ledamöter som nationella centralbanker har utsett till tillsynskommittén för den korta euroräntan (€STR)

Den 16 september 2021 utnämnde ECB-rådet Martin Wieland (Deutsche Bundesbank) och Juan Ayuso (Banco de España) till ledamöter i tillsynskommittén för €STR, efter nominering från de nationella centralbankerna. Förordnandet löper från den 1 oktober 2021 till den 30 september 2023. Därmed ersätts de båda nuvarande ledamöterna från Banque de France och Banca d’Italia. Utnämningarna har skett i enlighet med rotationsreglerna för tillsynskommittén för €STR. Information om detta publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om grekiska kreditinstituts uppskjutna skattefordringar

Den 29 juli 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/25 på begäran av det grekiska finansministeriet.

ECB:s yttrande om ett lagförslag om hypoteksbanker, säkerställda obligationer och berörd lagstiftning i Finland

Den 11 augusti 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/26 på begäran av Finlands finansministerium.

ECB:s yttrande om ett förslag om ändring av direktiv 2013/34/EU, direktiv 2004/109/EG, direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014 vad gäller företagens hållbarhetsrapportering

Den 7 september 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/27 på begäran av Europaparlamentet.

ECB:s yttrande om ett lagförslag om översynen av betalningssystem och tekniska stödtjänster eller nätverksinfrastruktur i Italien

Den 21 september 2021 antog ECB-rådet CON/2021/28 på begäran av Banca d’Italia.

Organisationsstyrning

Ordförande för IT-kommittén

Den 3 september 2021 utnämnde ECB-rådet Claudia Plattner, ECB:s generaldirektör för generaldirektoratet för informationssystem, till ordförande för IT-kommittén (ITC). Utnämningen sker med omedelbar verkan och löper fram till den 31 december 2022 för att sammanfalla med alla övriga förordnanden för ECBS/Eurosystemets kommittéordförandeskap som utnämnts eller återutnämnts i december 2019.

Rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco d’Italia

Den 7 september 2021 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2021/41 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banca d’Italia.

Ordförande för kommittén för internationella förbindelser

Den 22 september 2021 utnämnde ECB-rådet Isabel Vansteenkiste, ECB:s tillträdande generaldirektör för generaldirektoratet för internationella och europeiska förbindelser (IRC). Utnämningen sker med verkan från och med den 1 november 2021 och löper fram till den 31 december 2022 för att sammanfalla med alla övriga förordnanden för ECBS/Eurosystemets kommittéordförandeskap som utnämnts eller återutnämnts i december 2019.

ECB:s banktillsyn

ECB:s rekommendation om utdelningar

Den 23 juli 2021 antog ECB-rådet, efter ett förslag från tillsynsnämnden, rekommendation ECB/2021/31 om upphävande av rekommendation ECB/2020/62 om utdelningar under covid-19-pandemin från och med den 30 september 2021. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Slutliga resultat från den europeiska banktillsynens stresstest 2021

Den 26 juli 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot tillsynsnämndens förslag om att offentliggöra de slutliga aggregerade resultaten av 2021 års stresstest. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Årsrapport om sanktionsverksamhet i den gemensamma tillsynsmekanismen 2020

Den 30 juli 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera årsrapporten om sanktionsverksamhet i SSM 2020. Denna rapport innehåller omfattande statistik över de sanktioner som ECB och nationella behöriga myndigheter i den gemensamma tillsynsmekanismens (SSM) deltagande medlemsstater vidtagit under 2020 till följd av överträdelser av tillsynskrav. Rapporten finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

ECB:s beslut om hur tillsynsuppgifter ska tillhandahållas ECB

Den 13 augusti 2021 antog ECB-rådet, efter ett förslag från tillsynsnämnden, beslut (EU) 2021/1396 (ECB/2021/39) om ändring av beslut ECB/2014/29 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 680/2014 och (EU) 2016/2070 ska tillhandahållas Europeiska centralbanken.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media