Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Augustus – september 2021

24 september 2021

Externe communicatie

Veranderingen in het vergaderschema van de Raad van Bestuur voor 2022 en in de frequentie van externe vergaderingen van de Raad van Bestuur

Op 20 september 2021 heeft de Raad van Bestuur besloten de oorspronkelijk voor 20 januari 2022 geplande monetairbeleidsvergadering en de voor 2 februari 2022 geplande niet-monetairbeleidsvergadering te schrappen en in plaats daarvan een monetairbeleidsvergadering te organiseren op 3 februari 2022. De Raad van Bestuur heeft dan ook aangepaste indicatieve kalenders voor de reguliere tendertransacties en reserveaanhoudingsperiodes van het Eurosysteem in 2022 goedgekeurd (zie hieronder).

Om te benadrukken dat de Raad van Bestuur belang hecht aan grotere interactie met de civiele samenleving in het eurogebied, zoals ook blijkt uit de recente luistersessies die werden georganiseerd bij de evaluatie van de monetairbeleidsstrategie, is bovendien besloten om vanaf 2022 twee keer per jaar buiten Frankfurt te vergaderen. Vanaf 2023 wordt telkens één externe monetairbeleidsvergadering gehouden in het voorjaar en één externe niet-monetairbeleidsvergadering in het najaar. De plaats waar de externe vergadering wordt gehouden, wordt gekozen op basis van het aanbod van de presidenten/gouverneurs van de nationale centrale banken van het eurogebied om dergelijke vergaderingen te organiseren. Het geactualiseerde vergaderschema van de Raad van Bestuur is beschikbaar op de website van de ECB.

Markttransacties

Indicatieve kalenders voor de transacties van het Eurosysteem voor 2022

Op 23 juli 2021 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met de indicatieve kalenders voor de reguliere tendertransacties en de reserveaanhoudingsperiodes van het Eurosysteem voor 2022. Het bijbehorende persbericht is beschikbaar op de website van de ECB. De kalenders werden op 20 september 2021 aangepast in verband met de wijzigingen van de duur van twee reserveaanhoudingsperiodes als gevolg van de nieuwe datum van de monetairbeleidsvergadering van de Raad van Bestuur van januari 2022 (zie hierboven). De aangepaste kalenders zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Operationele veranderingen in de publicatie van gegevens over monetairbeleidsportefeuilles

Op 28 juli 2021 heeft de Raad van Bestuur ermee ingestemd om de datum en het tijdstip van de wekelijkse en maandelijkse publicatie van gegevens over de monetairbeleidsportefeuilles (het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP) en het programma in verband met de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP)) af te stemmen op de publicatie van de weekstaat (weekly financial statement – WFS). Vanaf 7 september 2021 verschuift het publicatietijdstip van maandag 15.45 uur naar dinsdag 15.00 uur (Midden-Europese tijd). De betreffende aankondiging is beschikbaar op de website van de ECB. Voorts heeft de Raad van Bestuur goedkeuring verleend aan een verandering in de frequentie van de publicatie van cijfers over de gewogen gemiddelde looptijd per rechtsgebied voor effecten die worden aangehouden krachtens het programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen (public sector purchase programme – PSPP). Met ingang van september 2021 worden de cijfers maandelijks in plaats van tweemaal per jaar gepubliceerd.

Roulatie van door nationale centrale banken benoemde leden in het oversightcomité van de kortetermijnrente voor de euro (euro short-term rate – €STR)

Op 16 september 2021 heeft de Raad van Bestuur Martin Wieland (Deutsche Bundesbank) en Juan Ayuso (Banco de España) benoemd tot door nationale centrale banken (NCB’s) voorgedragen leden in het oversightcomité van de kortetermijnrente voor de euro (€STR), voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2023. Ze vervangen de huidige leden van de Banque de France en de Banca d’Italia. De benoemingen zijn in overeenstemming met de regels voor de roulatie van NCB-leden in het €STR-oversightcomité. De desbetreffende informatie wordt binnenkort bijgewerkt op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake uitgestelde belastingvorderingen van Griekse kredietinstellingen

Op 29 juli 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/25 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Griekse ministerie van Financiën.

Advies van de ECB inzake een wetsontwerp betreffende hypotheekbanken en gedekte obligaties en daarmee verband houdende wetten in Finland

Op 11 augustus 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/26 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Finse ministerie van Financiën.

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Verordening (EU) nr. 537/2014 betreffende duurzaamheidsrapportage door ondernemingen

Op 7 september 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/27 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Europees Parlement.

Advies van de ECB inzake een ontwerpverordening betreffende het oversight van betaalsystemen en ondersteunende technologische of netwerkinfrastructuren in Italië

Op 21 september 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/28 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Banca d’Italia.

Corporate governance

Voorzitter van het Comité informatietechnologie

Op 3 september 2021 heeft de Raad van Bestuur Claudia Plattner, directeur-generaal Informatiesystemen bij de ECB, met onmiddellijke ingang benoemd tot voorzitter van het Comité informatietechnologie. Haar termijn loopt af op 31 december 2022, tegelijk met die van alle andere comitévoorzitters bij het ESCB/Eurosysteem die in december 2019 (her)benoemd zijn.

Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Banca d’Italia

Op 7 september 2021 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2021/41 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Banca d’Italia.

Voorzitter van het Comité voor internationale betrekkingen

Op 22 september 2021 heeft de Raad van Bestuur Isabel Vansteenkiste, de nieuwe directeur-generaal Internationale en Europese betrekkingen bij de ECB, met ingang van 1 november 2021 benoemd tot voorzitter van het Comité voor internationale betrekkingen. Haar termijn loopt af op 31 december 2022, tegelijk met die van alle andere comitévoorzitters bij het ESCB/Eurosysteem die in december 2019 (her)benoemd zijn.

ECB-Bankentoezicht

Aanbeveling van de ECB over dividenden

Op 23 juli 2021 heeft de Raad van Bestuur op voorstel van de Raad van Toezicht Aanbeveling ECB/2021/31 aangenomen tot intrekking van Aanbeveling ECB/2020/62 betreffende dividenduitkeringen tijdens de Covid-19 pandemie met ingang van 30 september 2021. Het bijbehorende persbericht is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Definitieve uitkomsten van de stresstest 2021 van het Europees bankentoezicht

Op 26 juli 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de definitieve geaggregeerde uitkomsten van de stresstest 2021 te publiceren. Het bijbehorende persbericht is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Jaarverslag over sanctiemaatregelen van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM) in 2020

Op 30 juli 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om het jaarverslag over sanctiemaatregelen van het SSM in 2020 te publiceren. Het document bevat uitgebreide statistieken over de sanctiemaatregelen die de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten (national competent authorities – NCA’s) van lidstaten die deelnemen aan het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme in 2020 hebben genomen in verband met overtredingen van prudentiële vereisten. Het verslag is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Besluit van de ECB over de verstrekking van toezichtsgegevens aan de ECB

Op 13 augustus 2021 heeft de Raad van Bestuur, op voorstel van de Raad van Toezicht, Besluit (EU) 2021/1396 (ECB/2021/39) aangenomen tot wijziging van Besluit ECB/2014/29 betreffende de verstrekking aan de ECB van toezichtgegevens die de onder toezicht staande entiteiten overeenkomstig de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 680/2014 en (EU) 2016/2070 van de Commissie aan de nationale bevoegde autoriteiten gerapporteerd hebben.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media