Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Avgust–september 2021

24. september 2021

Obveščanje javnosti

Spremenjen koledar sej Sveta ECB v letu 2022 in pogostost zunanjih sej Sveta ECB

Svet ECB je 20. septembra 2021 sklenil, da odpove sejo o denarni politiki, ki je bila prvotno načrtovana za 20. januar 2022, in sejo, na kateri ne razpravlja o denarni politiki, načrtovano za 2. februar 2022. Namesto tega je na koledar uvrstil sejo o denarni politiki, ki bo potekala 3. februarja 2022. Svet ECB je zato sprejel spremenjen okvirni koledar rednih avkcij Eurosistema in okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2022 (glej spodaj).

Poleg tega je Svet ECB sklenil, da bo od leta 2022 dalje dve seji na leto organiziral zunaj Frankfurta, s čimer želi poudariti svojo zavezanost večji interakciji s civilno družbo v euroobmočju, kakršna je potekala tudi med nedavnimi dogodki v kontekstu pregleda strategije denarne politike, na katerih je ECB prisluhnila širši javnosti. Od leta 2023 dalje je spomladi predvidena ena zunanja seja o denarni politiki in jeseni ena zunanja seja, na kateri Svet ne razpravlja o denarni politiki. Lokacije zunanjih sej bodo izbrane na podlagi ponudb guvernerjev nacionalnih centralnih bank v euroobmočju, da želijo gostiti takšno sejo. Ažurirani koledar sej Sveta ECB je objavljen na spletnem mestu ECB.

Tržne operacije

Okvirni koledar Eurosistemovih operacij v letu 2022

Svet ECB je 23. julija 2021 potrdil okvirni koledar rednih avkcij Eurosistema in okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2022. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB. Koledarja sta bila 20. septembra 2021 spremenjena, da bi se upoštevale spremembe, ki vplivajo na dolžino dveh obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv zaradi prestavitve seje Sveta ECB o denarni politiki, ki bi morala potekati januarja 2022 (glej zgoraj). Ažurirana koledarja sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Operativne spremembe v objavljanju podatkov o portfeljih za namene denarne politike

Svet ECB je 28. julija 2021 odobril, da se tedenski in mesečni datum in čas objavljanja podatkov o portfeljih za namene denarne politike (o programu nakupa vrednostnih papirjev in izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji) uskladita z objavljanjem tedenskega računovodskega izkaza. Od 7. septembra 2021 dalje se bodo podatki objavljali v torek ob 15.00 namesto v ponedeljek ob 15.45 po srednjeevropskem času. S tem povezano obvestilo je na voljo na spletnem mestu ECB. Poleg tega je Svet ECB odobril spremenjeno pogostost objavljanja podatkov o tehtani povprečni zapadlosti po jurisdikcijah v zvezi z vrednostnimi papirji v imetju v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja. Od septembra 2021 dalje se bodo podatki namesto vsakega pol leta objavljali mesečno.

Rotacija članov, ki jih nacionalne centralne banke imenujejo v odbor za nadzor eurske kratkoročne obrestne mere (€STR)

Svet ECB je 16. septembra 2021 imenoval Martina Wielanda (Deutsche Bundesbank) in Juana Ayuso (Banco de España) kot člana, ki ju nacionalne centralne banke imenujejo v odbor za nadzor eurske kratkoročne obrestne mere (€STR). Člana bosta od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2023 in bosta nadomestila sedanjo članico oz. člana, ki prihajata iz centralne banke Banque de France oz. Banca d’Italia. Imenovanje je bilo opravljeno na podlagi pravil o rotaciji članov iz nacionalnih centralnih bank v odboru za nadzor €STR. Informacije o tem bodo na spletnem mestu ECB kmalu ažurirane.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o odloženih terjatvah za davek grških kreditnih institucij

Svet ECB je 29. julija 2021 Mnenje CON/2021/25 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu zakona o hipotekarnih bankah in kritih obveznicah ter povezanih zakonih na Finskem

Svet ECB je 11. avgusta 2021 Mnenje CON/2021/26 sprejel na zahtevo finskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu direktive o spremembi Direktive 2013/34/EU, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Uredbe (EU) št. 537/2014 glede poročanja podjetij o trajnostnosti

Svet ECB je 7. septembra 2021 Mnenje CON/2021/27 sprejel na zahtevo Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o predlogu uredbe o pregledu plačilnih sistemov in podporne tehnološke ali omrežne infrastrukture v Italiji

Svet ECB je 21. septembra 2021 Mnenje CON/2021/28 sprejel na zahtevo centralne banke Banca d’Italia.

Upravljanje in vodenje

Predsednica Odbora za informacijsko tehnologijo

Svet ECB je 3. septembra 2021 imenoval Claudio Plattner, generalno direktorico generalnega direktorata Informacijski sistemi, za predsednico Odbora za informacijsko tehnologijo. Imenovanje začne veljati takoj in traja do 31. decembra 2022, kar sovpada z mandatom vseh drugih predsednikov oz. predsednic odborov ESCB/Eurosistema, ki so bili imenovani ali ponovno imenovani decembra 2019.

Priporočilo Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banca d'Italia

Svet ECB je 7. septembra 2021 sprejel Priporočilo ECB/2021/41 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banca d’Italia.

Predsednica Odbora za mednarodne odnose

Svet ECB je 22. septembra 2021 imenoval Isabel Vansteenkiste, prihodnjo generalno direktorico generalnega direktorata Mednarodni in evropski odnosi, za predsednico Odbora za mednarodne odnose. Imenovanje začne veljati 1. novembra 2021 in traja do 31. decembra 2022, kar sovpada z mandatom vseh drugih predsednikov oz. predsednic odborov ESCB/Eurosistema, ki so bili imenovani ali ponovno imenovani decembra 2019.

Bančni nadzor

Priporočilo ECB o dividendah

Svet ECB je 23. julija 2021 na predlog Nadzornega odbora sprejel Priporočilo ECB/2021/31, ki razveljavlja Priporočilo ECB/2020/62 o razdelitvi dividend med pandemijo COVID-19 od 30. septembra 2021 dalje. S tem povezano sporočilo za javnost je na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Končni rezultati stresnega testa 2021 v okviru evropskega bančnega nadzora

Svet ECB 26. julija 2021 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi končne agregirane rezultate stresnega testa 2021. S tem povezano sporočilo za javnost je na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Letno poročilo o nalaganju sankcij v enotnem mehanizmu nadzora v letu 2020

Svet ECB 30. julija 2021 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi letno poročilo o nalaganju sankcij v enotnem mehanizmu nadzora v letu 2020. Dokument predstavlja celovite statistične podatke o sankcijah zaradi kršitev zahtev glede skrbnega in varnega poslovanja, ki so jih v letu 2020 naložili ECB in pristojni nacionalni organi iz držav članic, ki sodelujejo v enotnem mehanizmu nadzora. Poročilo je na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Sklep ECB o zagotavljanju nadzorniških podatkov Evropski centralni banki

Svet ECB je 13. avgusta 2021 na predlog Nadzornega odbora sprejel Sklep (EU) 2021/1396 (ECB/2021/39) o spremembi Sklepa ECB/2014/29 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi izvedbenih uredb Komisije (EU) št. 680/2014 in (EU) 2016/2070, Evropski centralni banki.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije