Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

August – september 2021

24. septembra 2021

Externá komunikácia

Zmeny plánu zasadaní Rady guvernérov na rok 2022 a frekvencie jej externých zasadaní

Dňa 20. septembra 2021 sa Rada guvernérov rozhodla zrušiť menovopolitické zasadanie pôvodne naplánované na 20. januára 2022 a nemenovopolitické zasadanie naplánované na 2. februára 2022, a namiesto toho naplánovať menovopolitické zasadanie na 3. februára 2022. V nadväznosti na tieto rozhodnutia Rada guvernérov schválila upravené orientačné kalendáre pravidelných tendrov Eurosystému a udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na rok 2022 (odkaz nižšie).

Na zdôraznenie svojej snahy o intenzívnejší kontakt s občianskou spoločnosťou eurozóny, ktorej príkladom sú aj nedávne diskusné podujatia organizované v rámci revízie stratégie menovej politiky, navyše Rada guvernérov rozhodla, že od roku 2022 bude zasadať mimo Frankfurtu dvakrát za rok. Od roku 2023 by sa malo organizovať jedno externé menovopolitické zasadanie na jar a jedno externé nemenovopolitické zasadanie na jeseň. Miesta konania externých zasadaní sa budú vyberať na základe ponúk guvernérov národných centrálnych bánk krajín eurozóny na ich usporiadanie. Aktualizovaný plán zasadaní Rady guvernérov je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Orientačný kalendár operácií Eurosystému na rok 2022

Dňa 23. júla 2021 Rada guvernérov schválila orientačné kalendáre pravidelných tendrov Eurosystému a udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na rok 2022. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB. Kalendáre boli upravené 20. septembra 2021 v nadväznosti na zmeny dĺžky dvoch udržiavacích období povinných minimálnych rezerv vyplývajúce zo zmeny dátumu menovopolitického zasadania Rady guvernérov v januári 2022 (bližšie informácie vyššie). Aktualizované kalendáre sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Operačné zmeny zverejňovania údajov o menovopolitických portfóliách

Dňa 28. júla 2021 Rada guvernérov schválila zosúladenie týždenných a mesačných termínov zverejňovania údajov o menovopolitických portfóliách (program nákupu aktív (APP)/núdzový pandemický program nákupu aktív (PEPP)) s termínom zverejňovania týždenného finančného výkazu (Weekly Financial Statement – WFS). Čas zverejňovania sa tak od 7. septembra 2021 mení z pondelka 15.45 h SEČ na utorok 15.00 h SEČ. Súvisiace oznámenie je k dispozícii na internetovej stránke ECB. Rada guvernérov ďalej schválila zmenu frekvencie zverejňovania údajov o váženej priemernej splatnosti (weighted average maturity – WAM) za jurisdikciu v prípade cenných papierov nadobudnutých v rámci programu nákupu aktív verejného sektora (public sector purchase programme – PSPP) z terajšej polročnej na mesačnú, a to od septembra 2021.

Rotácia členov vymenovaných národnými centrálnymi bankami do Kontrolného výboru pre krátkodobú eurovú sadzbu (€STR)

Dňa 16. septembra 2021 Rada guvernérov vymenovala Martina Wielanda (Deutsche Bundesbank) a Juana Ayusa (Banco de España) ako členov nominovaných národnými centrálnymi bankami do Kontrolného výboru pre krátkodobú eurovú sadzbu (€STR) na obdobie od 1. októbra 2021 do 30. septembra 2023. Vo funkcii nahrádzajú terajších členov z Banque de France a Banca d’Italia. Ich vymenovanie zohľadňuje pravidlá rotácie členov národných centrálnych bánk v Kontrolnom výbore pre €STR. Súvisiace informácie budú onedlho aktualizované aj na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k odloženým daňovým pohľadávkam gréckych úverových inštitúcií

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/25 dňa 29. júla 2021 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k návrhu zákona o hypotekárnych bankách a krytých dlhopisoch a súvisiacim zákonom vo Fínsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/26 dňa 11. augusta 2021 na žiadosť fínskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k návrhu smernice, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a nariadenie (EÚ) č. 537/2014, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/27 dňa 7. septembra 2021 na žiadosť Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia o dohľade nad platobnými systémami a podpornými technologickými alebo sieťovými infraštruktúrami v Taliansku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/28 dňa 21. septembra 2021 na žiadosť Banca d’Italia.

Správa a riadenie

Predsedníčka Výboru pre informačné technológie

Dňa 3. septembra 2021 Rada guvernérov vymenovala generálnu riaditeľku odboru ECB pre informačné systémy Claudiu Plattnerovú za predsedníčku Výboru pre informačné technológie s okamžitou účinnosťou do 31. decembra 2022, t. j. do dňa, keď sa skončí aj funkčné obdobie predsedov všetkých ostatných výborov ESCB a Eurosystému vymenovaných, resp. opätovne vymenovaných v decembri 2019.

Odporúčanie Rade Európskej únie o externom audítorovi Banca d’Italia

Dňa 7. septembra 2021 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2021/41 adresované Rade Európskej únie týkajúce sa externého audítora Banca d’Italia.

Predsedníčka Výboru pre medzinárodné vzťahy

Dňa 22. septembra 2021 Rada guvernérov vymenovala nadchádzajúcu generálnu riaditeľku odboru ECB pre medzinárodné a európske vzťahy Isabel Vansteenkisteovú za predsedníčku Výboru pre medzinárodné vzťahy od 1. novembra 2021 do 31. decembra 2022, t. j. do dňa, keď sa skončí aj funkčné obdobie predsedov všetkých ostatných výborov ESCB a Eurosystému vymenovaných, resp. opätovne vymenovaných v decembri 2019.

Bankový dohľad ECB

Odporúčanie ECB o dividendách

Dňa 23. júla 2021 Rada guvernérov na návrh Rady pre dohľad prijala odporúčanie ECB/2021/31, ktorým sa zrušuje odporúčanie ECB/2020/62 o rozdeľovaní dividend počas pandémie COVID-19 z 30. septembra 2021. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Konečné výsledky záťažového testu európskeho bankového dohľadu z roku 2021

Dňa 26. júla 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť konečné súhrnné výsledky záťažového testu 2021. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Výročná správa o udeľovaní sankcií v rámci jednotného mechanizmu dohľadu v roku 2020

Dňa 30. júla 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť výročnú správu o sankčnej činnosti v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) v roku 2020. Dokument prináša súhrnnú štatistiku sankcií ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov členských štátov zapojených do SSM, ktoré udelili v roku 2020 za nedodržanie prudenciálnych požiadaviek. Správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Rozhodnutie ECB o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu Európskej centrálnej banke

Dňa 13. augusta 2021 Rada guvernérov na návrh Rady pre dohľad prijala rozhodnutie (EÚ) 2021/1396, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/29 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacích nariadení Komisie (EÚ) č. 680/2014 a (EÚ) 2016/2070, Európskej centrálnej banke (ECB/2021/39).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá