Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Sierpień–wrzesień 2021

24 września 2021

Komunikacja zewnętrzna

Zmiany harmonogramu posiedzeń Rady Prezesów na rok 2022 i częstotliwości posiedzeń poza Frankfurtem

20 września 2021 Rada Prezesów postanowiła odwołać posiedzenie monetarne pierwotnie zaplanowane na 20 stycznia 2022 i posiedzenie niepoświęcone polityce pieniężnej zaplanowane na 2 lutego 2022; zamiast tego dodała posiedzenie monetarne 3 lutego 2022. W związku z tym uchwaliła także zmianę orientacyjnych kalendarzy standardowych operacji przetargowych i okresów utrzymywania rezerwy w Eurosystemie na rok 2022 (zob. niżej).

Ponadto, żeby podkreślić swoje dążenie do zwiększenia interakcji z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego – przejawem tego dążenia były „spotkania na słuchanie” organizowane w ramach przeglądu strategii polityki pieniężnej – Rada Prezesów postanowiła, że od 2022 dwa posiedzenia w roku będą się odbywać poza Frankfurtem. Od 2023 ma obowiązywać schemat: jedno zewnętrzne posiedzenie monetarne na wiosnę i jedno zewnętrzne posiedzenie niepoświęcone polityce pieniężnej jesienią. Miejsce posiedzeń zewnętrznych będzie wybierane na podstawie propozycji składanych przez prezesów krajowych banków centralnych ze strefy euro zainteresowanych organizacją takiego posiedzenia. Zaktualizowany harmonogram posiedzeń Rady Prezesów jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Operacje rynkowe

Orientacyjne kalendarze operacji Eurosystemu na rok 2022

23 lipca 2021 Rada Prezesów zatwierdziła orientacyjne kalendarze standardowych przetargów Eurosystemu i okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej na rok 2022. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC. Kalendarze zmieniono 20 września 2021 w związku z przesunięciem terminu posiedzenia monetarnego Rady Prezesów zaplanowanego na styczeń 2022, co wpłynęło na długość dwóch okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej (zob. wyżej). Zaktualizowane kalendarze są dostępne na stronie internetowej EBC.

Zmiany operacyjne dotyczące publikacji danych o portfelach prowadzonych na potrzeby polityki pieniężnej

28 lipca 2021 Rada Prezesów zgodziła się, żeby dzień i godzina ogłaszania tygodniowych i miesięcznych danych o portfelach prowadzonych na potrzeby polityki pieniężnej (obejmujących program skupu aktywów (APP) i nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP)) zostały dostosowane do terminu publikacji tygodniowego sprawozdania finansowego, czyli termin ogłaszania tych danych przesunięto z poniedziałku o godz. 15.45 CET na wtorek o godz. 15.00 CET; zmiana obowiązuje od 7 września 2021. Komunikat w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC. Ponadto Rada Prezesów zatwierdziła zmianę częstotliwości ogłaszania danych dotyczących średniego ważonego terminu zapadalności w podziale na jurysdykcje dla papierów wartościowych utrzymywanych w ramach programu skupu aktywów sektora publicznego (PSPP) z dwa razy w roku na raz w miesiącu, poczynając od września 2021.

Rotacja członków komitetu ds. nadzoru nad krótkoterminową stopą procentową dla euro (€STR) z ramienia krajowych banków centralnych

16 września 2021 Rada Prezesów powołała Martina Wielanda (Deutsche Bundesbank) i Juana Ayuso (Banco de España) na członków komitetu ds. nadzoru nad krótkoterminową stopą procentową dla euro (€STR) z ramienia krajowych banków centralnych, na okres od 1 października 2021 do 30 września 2023. Zastąpią oni dotychczasowych członków nominowanych przez Banque de France i Banca d’Italia. Powołanie nastąpiło zgodnie z zasadami rotacji członków komitetu ds. nadzoru nad stopą €STR z ramienia krajowych banków centralnych. Odnośne informacje na stronie internetowej EBC zostaną wkrótce zaktualizowane.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego greckich instytucji kredytowych

29 lipca 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/25 wydaną na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie projektu ustawy dotyczącego banków hipotecznych i zabezpieczonych obligacji oraz powiązanych ustaw w Finlandii

11 sierpnia 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/26 wydaną na wniosek fińskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

7 września 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/27 wydaną na wniosek Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego nadzoru nad systemami płatności oraz wspierającymi je infrastrukturami technologicznymi i sieciowymi we Włoszech

21 września 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/28 wydaną na wniosek Banca d’Italia.

Zarządzanie wewnętrzne

Przewodnicząca Komitetu ds. Informatyki

3 września 2021 decyzją Rady Prezesów Claudia Plattner, dyrektor generalna Dyrekcji Generalnej EBC ds. Systemów Informatycznych, została mianowana przewodniczącą Komitetu ds. Informatyki, ze skutkiem natychmiastowym i do 31 grudnia 2022, tak żeby jej kadencja skończyła się wraz z upływem kadencji pozostałych przewodniczących wszystkich komitetów ESBC i Eurosystemu, nowo lub ponownie mianowanych w grudniu 2019.

Zalecenie udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banca d’Italia

7 września 2021 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2021/41 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banca d’Italia.

Przewodnicząca Komitetu ds. Stosunków Międzynarodowych

22 września 2021 decyzją Rady Prezesów Isabel Vansteenkiste, która wkrótce obejmie stanowisko dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej EBC ds. Stosunków Międzynarodowych i Europejskich, została mianowana przewodniczącą Komitetu ds. Stosunków Międzynarodowych, poczynając od 1 listopada 2021 i do 31 grudnia 2022, tak żeby jej kadencja skończyła się wraz z upływem kadencji pozostałych przewodniczących wszystkich komitetów ESBC i Eurosystemu, nowo lub ponownie mianowanych w grudniu 2019.

Nadzór Bankowy EBC

Zalecenie EBC w sprawie wypłaty dywidend

23 lipca 2021 Rada Prezesów, na wniosek Rady ds. Nadzoru, przyjęła zalecenie EBC/2021/31 uchylające zalecenie EBC/2020/62 w sprawie zasad wypłaty dywidend w czasie pandemii COVID‑19 od 30 września 2021. Komunikat prasowy na ten temat jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Ostateczne wyniki testu warunków skrajnych przeprowadzonego w 2021 przez europejski nadzór bankowy

26 lipca 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru, żeby ogłosić ostateczne zbiorcze wyniki testu warunków skrajnych z 2021. Komunikat prasowy na ten temat jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Raport roczny o działaniach w zakresie nakładania sankcji w jednolitym mechanizmie nadzorczym w 2020

30 lipca 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru, żeby opublikować raport o działaniach w zakresie nakładania sankcji w jednolitym mechanizmie nadzorczym (SSM) w 2020. Zawiera on wyczerpujące statystyki dotyczące działań podjętych w 2020 przez EBC i właściwe organy krajowe państw członkowskich uczestniczących w SSM w zakresie nakładania sankcji w związku z naruszeniami wymogów ostrożnościowych. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Decyzja EBC w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych

13 sierpnia 2021 Rada Prezesów, na wniosek Rady ds. Nadzoru, przyjęła decyzję (UE) 2021/1396 (EBC/2021/39) zmieniającą decyzję EBC/2014/29 w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) nr 680/2014 oraz (UE) 2016/2070.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami