Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

януари 2020 г.

24 януари 2020 г.

Парична политика

Обявяване на преглед на стратегията на паричната политика на ЕЦБ

На 23 януари 2020 г. Управителният съвет взе решение да предприеме преглед на стратегията на паричната политика на ЕЦБ, която бе приета през 1998 г. и прецизирана през 2003 г. Повече информация за основанията, обхвата и графика на прегледа се съдържа в прессъобщение, публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарни операции

Годишен преглед на приемливите нерегулирани пазари, агенции и признати многостранни банки за развитие и международни организации в рамката на Евросистемата за обезпеченията

В резултат от годишния преглед на тези списъци на 7 януари 2020 г. Управителният съвет реши да остави непроменен списъка на приемливи нерегулирани пазари за активи, допустими като обезпечение в операциите по паричната политика на Евросистемата, както и да добави Action Logement Services, CDC Habitat, Île-de-France Mobilités, IN’LI и Investitionsbank des Landes Brandenburg в хармонизирания списък на агенциите, което ги прави допустими за покупки по програмата за закупуване на активи на публичния сектор. Той реши също така да прилага по-консервативно дисконтиране спрямо две вече класифицирани като допустими агенции (Caisse des dépôts et consignations и Instituto de Crédito Oficial), които през периода, който е обект на прегледа, не са изпълнили количествените критерии, за да се ползват от по-ниско дисконтиране. И накрая, Управителният съвет реши да съгласува списъка на многостранни банки за развитие и международни организации със списъка на институциите по член 117, параграф 2 и член 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (Регламента за капиталовите изисквания). От съгласуването следва, че Asian Infrastructure Investment Bank и International Development Association ще бъдат добавени като допустими многостранни банки за развитие, а European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock ще бъде премахната от списъка на допустимите международни организации. Всички списъци, съответно актуализирани на 10 януари 2020 г., са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно ограниченията на плащанията в брой в Нидерландия

На 30 декември 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/46 по искане на министъра на финансите на Нидерландия.

Становище на ЕЦБ относно Закона за националната отбрана в Естония

На 7 януари 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/2 по искане на Министерството на правосъдието на Естония.

Становище на ЕЦБ относно мерките за ограничаване на макропруденциалните рискове при жилищните кредити в Германия

На 8 януари 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/1 по искане на Федералното министерство на финансите на Германия.

Становище на ЕЦБ относно възстановяването и преструктурирането на централни контрагенти в Германия

На 14 януари 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/3 по искане на Федералното министерство на финансите на Германия.

Банков надзор

Обобщени резултати от ПНПО и методологията на ПНПО

На 3 януари 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да публикува обобщените резултати от процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) от 2019 г. Предвижда се на 28 януари 2020 г. на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор да бъде публикувана брошура, включваща обзор на резултатите от ПНПО 2019 във вид на обобщени ПНПО рейтинги в съпоставка с цикъла 2018 г., обобщен преглед на търсенето на БСК1 и допълнителна информация, свързана с мерките по ПНПО. Ще бъде публикувано и прессъобщение по темата.

На 16 януари 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет относно текста на методологията на ПНПО, която също ще бъде публикувана на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор на 28 януари.

Обявяване на опростена публична консултация по проект за Насоки на ЕЦБ във връзка с прага за оценяване на значимостта на просрочените кредитни задължения

На 3 януари 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да обяви опростена публична консултация по проект за Насоки на ЕЦБ относно упражняването на право на преценка съгласно член 178, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции във връзка с прага за оценяване на значимостта на просрочените кредитни задължения. Целта на насоките е да се осигури съгласувано упражняване на правата на избор и преценка по отношение както на значимите, така и на по-малко значимите институции, както е целесъобразно. Публичната консултация бе обявена на 20 януари 2020 г. Прессъобщение по темата и документите по консултацията са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Препоръка на ЕЦБ от 2020 година относно политиките за разпределяне на дивиденти и придружаващи писма до банките относно политиките за възнаграждения

На 17 януари 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да приеме Препоръка ЕЦБ/2020/01 относно политиките за разпределяне на дивиденти и да одобри придружаващите писма до банките относно политиките им за възнагражденията. Препоръката и придружаващите писма са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Данни за контакт за медиите