Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2020. gada janvāris

2020. gada 24. janvārī

Monetārā politika

Sākta ECB monetārās politikas stratēģijas izvērtēšana

Padome 2020. gada 23. janvārī nolēma sākt 1998. gadā apstiprinātās un 2003. gadā papildus precizētās ECB monetārās politikas stratēģijas izvērtēšanu. Sīkāka informācija par šā izvērtējuma pamatojumu, tvērumu un grafiku izklāstīta paziņojumā presei, kas pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus operācijas

Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmas ietvaros pieņemamo neregulēto tirgu, aģentūru un atzīto daudzpusējās attīstības banku un starptautisko organizāciju ikgadējā pārskatīšana

Padome 2020. gada 7. janvārī pēc šo sarakstu ikgadējās pārskatīšanas nolēma nemainīt aktīvu, kas izmantojami kā nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, pieņemamo neregulēto tirgu sarakstu un pievienot saskaņotajam aģentūru sarakstam Action Logement Services, CDC Habitat, Île-de-France Mobilités, IN’LI un Investitionsbank des Landes Brandenburg, kas attiecīgi kļūst par iegādēm "Valsts sektora aktīvu iegādes programmas" ietvaros atbilstošām aģentūrām. Tā nolēma arī piemērot konservatīvākus diskontus divām jau atbilstošām aģentūrām (Caisse des dépôts et consignations un Instituto de Crédito Oficial), kuras aplūkojamā periodā neizpildīja zemāku diskontu piemērošanas kritērijus. Visbeidzot, Padome nolēma saskaņot daudzpusējās attīstības banku un starptautisko organizāciju sarakstu ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 (kapitāla prasību regula) 117. panta 2. punktā un 118. pantā minēto iestāžu sarakstu. Šī saskaņošana ietver Āzijas Infrastruktūras investīciju bankas un Starptautiskās Attīstības asociācijas pievienošanu atbilstošo daudzpusējās attīstības banku sarakstam un Eiropas Dzelzceļa ritošā sastāva finansēšanas kompānijas dzēšanu no atbilstošo starptautisko organizāciju saraksta. Visi saraksti, kas tika atbilstoši aktualizēti 2020. gada 10. janvārī, pieejami ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem Nīderlandē

Padome 2019. gada 30. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2019/46 pēc Nīderlandes finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par valsts aizsardzību Igaunijā

Padome 2020. gada 7. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2020/2 pēc Igaunijas Tieslietu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par pasākumiem mājokļu īpašuma kredītu makroprudenciālā riska ierobežošanai Vācijā

Padome 2020. gada 8. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2020/1 pēc Vācijas Federālās Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par centrālo darījuma partneru atveseļošanu un noregulējumu Vācijā

Padome 2020. gada 14. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2020/3 pēc Vācijas Federālās Finanšu ministrijas lūguma.

Banku uzraudzība

SREP apkopotie rezultāti un metodoloģija

Padome 2020. gada 3. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt 2019. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP) apkopotos rezultātus. Brošūru, kas ietver SREP 2019. gada rezultātus apkopota SREP punktu vērtējuma formā salīdzinājumā ar 2018. gada ciklu, apkopotu pārskatu par nepieciešamo CET1 apjomu un ar SREP pasākumiem saistītos papildu aspektus, 2020. gada 28. janvārī paredzēts kopā ar attiecīgo paziņojumu presei publiskot ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Padome 2020. gada 16. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes ierosinājumu 28. janvārī ECB banku uzraudzības interneta vietnē publicēt arī SREP metodoloģijas tekstu.

Vienkāršotas sabiedriskās apspriešanas uzsākšana saistībā ar ECB pamatnostādnes projektu par kavētu kredītsaistību būtiskuma vērtēšanas robežvērtību

Padome 2020. gada 3. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes ierosinājumu uzsākt vienkāršotu sabiedrisko apspriešanu, kas veltīta ECB pamatnostādnes projektam par Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 2. punkta d) apakšpunktā valstu kompetentajām iestādēm noteikto rīcības brīvību izmantošanu attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm saistībā ar kavētu kredītsaistību būtiskuma vērtēšanas robežvērtību. Šīs pamatnostādnes mērķis ir konsekvences nodrošināšana izvēles iespēju un rīcības brīvības izmantošanā gan attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, gan mazāk nozīmīgajām iestādēm. Sabiedriskā apspriešana tika uzsākta 2020. gada 20. janvārī. Attiecīgs paziņojums presei kopā ar saistītajiem dokumentiem pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

ECB 2020. gada ieteikums par dividenžu sadales politiku un pavadvēstules bankām par atalgojuma politiku

Padome 2020. gada 17. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu pieņemt 2020. gada ieteikumu ECB/2020/1 par dividenžu sadales politiku un apstiprināt pavadvēstules bankām par to atalgojuma politiku. Ieteikums un pavadvēstules pieejamas ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Kontaktinformācija presei