Menu

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

január 2020

24. januára 2020

Menová politika

Revízia stratégie menovej politiky ECB

Dňa 23. januára 2020 Rada guvernérov rozhodla o uskutočnení revízie stratégie menovej politiky ECB, ktorá bola pôvodne prijatá v roku 1998 a bližšie špecifikovaná v roku 2003. Viac informácií o dôvodoch, rozsahu a časovom harmonograme revízie sa nachádza v tlačovej správe zverejnenej na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Ročné prehodnotenie akceptovateľných neregulovaných trhov, agentúr a uznaných multilaterálnych rozvojových bánk a medzinárodných organizácií v kolaterálovom rámci Eurosystému

Dňa 7. januára 2020 sa Rada guvernérov na základe ročného prehodnotenia uvedených zoznamov rozhodla ponechať zoznam akceptovateľných neregulovaných trhov pre aktíva akceptovateľné ako kolaterál v menovopolitických operáciách Eurosystému v nezmenenej podobe, a na harmonizovaný zoznam agentúr pridať agentúry Action Logement Services, CDC Habitat, Île-de-France Mobilités, IN’LI a Investitionsbank des Landes Brandenburg, ktoré sa tak môžu podieľať na nákupoch v rámci programu nákupu aktív verejného sektora. Zároveň rozhodla o uplatňovaní konzervatívnejších zrážok v prípade dvoch už predtým akceptovateľných agentúr (Caisse des dépôts et consignations a Instituto de Crédito Oficial), ktoré za hodnotené obdobie nesplnili kvantitatívne kritériá na uplatnenie nižších zrážok. Rada guvernérov sa tiež rozhodla zosúladiť zoznam multilaterálnych rozvojových bánk a medzinárodných organizácií so zoznamom subjektov uvedených v článku 117 ods. 2 a v článku 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (nariadenia o kapitálových požiadavkách). V rámci zosúladenia medzi akceptovateľné multilaterálne rozvojové banky zaradila Asian Infrastructure Investment Bank a International Development Association a zo zoznamu akceptovateľných medzinárodných organizácií vyradila European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock. Všetky zoznamy, ktoré boli 10. januára 2020 zodpovedajúcim spôsobom aktualizované, sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k obmedzeniam platieb v hotovosti v Holandsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/46 dňa 30. decembra 2019 na žiadosť holandského ministra financií.

Stanovisko ECB k zákonu o obrane štátu v Estónsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/2 dňa 7. januára 2020 na žiadosť estónskeho ministerstva spravodlivosti.

Stanovisko ECB k opatreniam na obmedzenie makroprudenciálnych rizík úverov na obytné nehnuteľnosti v Nemecku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/1 dňa 8. januára 2020 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva financií.

Stanovisko ECB k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií centrálnych protistrán v Nemecku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/3 dňa 14. januára 2020 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva financií.

Bankový dohľad

Celkové výsledky a metodika SREP

Dňa 3. januára 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť celkové výsledky postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) za rok 2019. 28. januára 2020 bude na internetovej stránke bankového dohľadu ECB spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnená brožúra s prehľadom celkových výsledkov hodnotenia SREP 2019 v porovnaní s výsledkami za rok 2018, celkovým prehľadom požiadaviek CET1 a ďalšími prvkami opatrení SREP.

Dňa 16. januára 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad týkajúcemu sa zverejnenia metodiky SREP na internetovej stránke bankového dohľadu ECB 28. januára 2020.

Otvorenie zjednodušenej verejnej konzultácie o návrhu usmernenia ECB, ktoré sa týka prahu pre posúdenie závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti

Dňa 3. januára 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad otvoriť zjednodušenú verejnú konzultáciu o návrhu usmernenia ECB o uplatnení právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov v zmysle článku 178 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti s prahom pre posudzovanie závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti v prípade menej významných inštitúcií. Účelom tohto usmernenia je v príslušných prípadoch zabezpečiť konzistentné uplatňovanie možností a právomocí vo vzťahu k významným i menej významným inštitúciám. Verejná konzultácia sa začala 20. januára 2020. Súvisiaca tlačová správa je spolu s podkladmi konzultácie k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Odporúčanie ECB o prístupe k rozdeľovaniu dividend z roku 2020 a s ním súvisiace listy bankám týkajúce sa zásad odmeňovania

Dňa 17. januára 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad prijať odporúčanie ECB/2020/1 o prístupe k rozdeľovaniu dividend a schváliť s ním súvisiace listy bankám o ich zásadách odmeňovania. Odporúčanie a súvisiace listy sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Kontakt pre médiá