Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de besluiten ter bepaling van de rentetarieven)

Januari 2020

24 januari 2020

Monetair beleid

Lancering van de evaluatie van de monetairbeleidsstrategie van de ECB

Op 23 januari 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten te starten met een evaluatie van de monetairbeleidsstrategie van de ECB die werd vastgesteld in 1998 en verduidelijkt in 2003. Meer informatie over de aanleiding voor, de omvang en het tijdschema van de evaluatie is te vinden in een persbericht op de website van de ECB.

Markttransacties

Jaarlijkse evaluatie van aanvaarde niet-gereguleerde markten, instellingen en erkende multilaterale ontwikkelingsbanken en internationale organisaties binnen het onderpandskader van het Eurosysteem

Naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van de lijst van aanvaarde niet-gereguleerde markten voor activa die als onderpand mogen dienen voor monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem, heeft de Raad van Bestuur op 7 januari 2020 besloten geen verandering aan te brengen in deze lijst. Ook besloot de Raad Action Logement Services, CDC Habitat, Île-de-France Mobilités, IN’LI en Investitionsbank des Landes Brandenburg toe te voegen aan de geharmoniseerde lijst van instellingen (agencies), met als gevolg dat door hen uitgegeven effecten in aanmerking komen voor het aankoopprogramma voor door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen. Tevens besloot de Raad grotere haircuts toe te passen bij twee reeds toegelaten instellingen (Caisse des dépôts et consignations en Instituto de Crédito Oficial) die tijdens de evaluatieperiode niet voldeden aan de kwantitatieve criteria voor een lagere haircut. Ten slotte besloot de Raad van Bestuur de lijst van multilaterale ontwikkelingsbanken en internationale organisaties in overeenstemming te brengen met de lijst van entiteiten volgens de artikelen 117, lid 2, en 118, van Verordening (EU) Nr. 575/2013 (verordening kapitaalvereisten – CRR). Op grond hiervan werden de Asian Infrastructure Investment Bank en de International Development Association toegevoegd aan de lijst van toegelaten multilaterale ontwikkelingsbanken en werd de European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock verwijderd van de lijst van toegelaten internationale organisaties. Alle lijsten zijn waar nodig op 10 januari 2020 bijgewerkt en zijn te vinden op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake de beperkingen op contante betalingen, Nederland

Op 30 december 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/46 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Nederlandse minister van Financiën.

Advies van de ECB inzake nationale defensie, Estland

Op 7 januari 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/2 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Estse ministerie van Justitie.

Advies van de ECB inzake maatregelen ter beperking van de macroprudentiële risico's met betrekking tot woonkredieten, Duitsland

Op 8 januari 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/1 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Duitse ministerie van Financiën.

Advies van de ECB inzake het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen, Duitsland

Op 14 januari 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/3 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Duitse ministerie van Financiën.

Bankentoezicht

Totaalresultaten en methodiek van de SREP

Op 3 januari 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de geaggregeerde uitkomsten van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) van 2019 te publiceren. Een boekje inclusief een overzicht van de geaggregeerde SREP-scores van 2019 vergeleken met die van de cyclus van 2018, een overzicht van de totale CET1-eis en aanvullende informatie over SREP-maatregelen wordt op 28 januari 2020 gepubliceerd op de website van het bankentoezicht van de ECB, samen met het bijbehorende persbericht.

Op 16 januari 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht over de ook op 28 januari te publiceren tekst van de SREP-methodiek op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Lancering van een vereenvoudigde publieke consultatie inzake een ontwerp-Richtsnoer van de ECB betreffende de drempel voor de beoordeling van de materialiteit van achterstallige kredietverplichtingen

Op 3 januari 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar aangetekend tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een vereenvoudigde openbare raadpleging te starten over het ontwerprichtsnoer van de ECB betreffende de uitoefening van de discretionaire bevoegdheid krachtens artikel 178, lid 2, onder d), van Verordening (EU) Nr. 575/2013 door nationale bevoegde autoriteiten voor minder belangrijke instellingen. Deze bevoegdheid betreft de drempel voor de beoordeling van de materialiteit van achterstallige kredietverplichtingen. Met dit richtsnoer wil de ECB ervoor zorgen dat de keuzemogelijkheden en discretionaire bevoegdheden waar dienstig op consistente wijze worden toegepast voor zowel belangrijke als minder belangrijke instellingen. De raadpleging werd op 20 januari 2020 gestart. Het desbetreffende persbericht en de onderliggende documentatie zijn beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Aanbeveling van de ECB van 2020 betreffende dividenduitkeringsbeleid en begeleidend schrijven aan banken betreffende bezoldigingsbeleid

Op 17 januari 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht tot aanvaarding van Aanbeveling ECB/2020/1 betreffende het dividenduitkeringsbeleid, en tot goedkeuring van het begeleidend schrijven aan banken betreffende hun bezoldigingsbeleid. De aanbeveling en het schrijven zijn te vinden op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media