Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Januari 2020

24 januari 2020

Penningpolitik

Inledande av översyn av ECB:s penningpolitiska strategi

Den 23 januari 2020 beslutade ECB-rådet att inleda en översyn av ECB:s penningpolitiska strategi som antogs 1998 och ytterligare klargjordes 2003. Mer information om motiv, omfattning och tidsram för denna översyn finns i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats.

Marknadsoperationer

Årlig granskning av godtagbara icke-reglerade marknader, agenturer och godkända multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer i Eurosystemets ramverk för säkerheter

Som resultat av sin årliga granskning beslutade ECB-rådet den 7 januari 2020 att listan över godtagbara icke-reglerade marknader för tillgångar, godtagbara som säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, lämnas oförändrad. Man beslutade också att lägga till Action Logement Services, CDC Habitat, Île-de-France Mobilités, IN’LI och Investitionsbank des Landes Brandenburg på den harmoniserade listan över agenturer, vilket innebär att dessa blir godtagbara för köp inom ramen för programmet för köp av den offentliga sektorns tillgångar (PSPP). ECB-rådet beslutade även att tillämpa mer konservativa värderingsavdrag för två redan godtagbara agenturer (Caisse des dépôts et consignations och Instituto de Crédito Oficial), vilka under granskningsperioden inte har uppfyllt de kvantitativa kriterierna för lägre värderingsavdrag. Vidare beslutade ECB-rådet att listan över multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer ska anpassas så att den blir i linje med den lista över enheter som anges i artiklarna 117.2 och 118 i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen). Detta innebär att Asian Infrastructure Investment Bank och International Development Association läggs till som godtagbara multilaterala utvecklingsbanker medan European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock tas bort från listan över godtagbara internationella organisationer. Samtliga listor uppdaterades den 10 januari 2020 och finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om begränsningar av kontantbetalningar i Nederländerna

Den 30 december 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/46 på begäran av den nederländska finansministern.

ECB:s yttrande om det nationella försvaret i Estland

Den 7 januari 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/2 på begäran av Estlands justitieministerium.

ECB:s yttrande om åtgärder för att begränsa makrotillsynsriskerna på området bostadslån i Tyskland

Den 8 januari 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/1 på begäran av Tysklands federala finansministerium.

ECB:s yttrande om återhämtning och resolution av centrala motparter i Tyskland

Den 14 januari 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/3 på begäran av Tysklands federala finansministerium.

Banktillsyn

Samlat ÖUP-resultat samt ÖUP-metod

Den 3 januari 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera det samlade resultatet av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) 2019. En handbok som omfattar en översikt av ÖUP-utfallet 2019 jämfört med 2018, en samlad översikt över krav på kärnprimärkapital och ytterligare aspekter som är specifika för ÖUP-åtgärder samt ett pressmeddelande kommer enligt plan att publiceras på ECB:s webbplats för banktillsyn den 28 januari 2020.

Den 16 januari 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden avseende en text om ÖUP-metoden som även den ska publiceras på ECB:s webbplats för banktillsyn den 28 januari.

Inledande av ett förenklat offentligt samråd om ett utkast till ECB:s riktlinje avseende tröskeln för att bedöma hur väsentlig en förfallen kreditförpliktelse är

Den 3 januari 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att inleda ett förenklat offentligt samråd om utkastet till ECB:s riktlinje om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges avseende mindre betydande institut enligt artikel 178.2 d i förordning (EU) nr 575/2013 avseende tröskeln för att bedöma hur väsentlig en förfallen kreditförpliktelse är. Syftet med denna riktlinje är att säkerställa en konsekvent tillämpning av alternativ och handlingsutrymmen avseende både betydande och mindre betydande institut där så är lämpligt. Det offentliga samrådet inleddes den 20 januari 2020. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats för banktillsyn tillsammans med underliggande dokumentation.

2020 års ECB-rekommendation om utdelningsregler samt följebrev till bankerna om ersättningspolicy

Den 17 januari 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att anta 2020 års rekommendation (ECB/2020/1) om utdelningsregler samt att godkänna följebreven till bankerna om deras ersättningspolicy. Rekommendationen tillsammans med följebrev finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Kontakt för media