Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2020 m. sausio mėn.

2020 m. sausio 24 d.

Pinigų politika

Pradėta ECB pinigų politikos strategijos peržiūra

2020 m. sausio 23 d. Valdančioji taryba nusprendė pradėti 1998 m. priimtos ir 2003 m. patikslintos ECB pinigų politikos strategijos peržiūrą. Daugiau informacijos apie peržiūros motyvus, apimtį ir laiką pateikta ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai.

Rinkos operacijos

Eurosistemos įkaito sistemoje priimtinų nereguliuojamų rinkų, agentūrų ir pripažintų daugiašalių plėtros bankų bei tarptautinių organizacijų metinė peržiūra

2020 m. sausio 7 d. Valdančioji taryba, atlikusi metinę šių sąrašų peržiūrą, nusprendė priimtinų nereguliuojamų rinkų, kuriose prekiaujama turtu, tinkamu būti pateiktu įkaitu Eurosistemai vykdant pinigų politikos operacijas, sąrašo nekeisti, o į suderintą agentūrų sąrašą įtraukti Action Logement Services, CDC Habitat, Île-de-France Mobilités, IN’LI ir Investitionsbank des Landes Brandenburg, taip suteikdama šioms įstaigoms teisę dalyvauti pirkimuose pagal viešojo sektoriaus pirkimo programą. Valdančioji taryba taip pat nusprendė dviem tinkamomis laikomoms agentūroms (Caisse des dépôts et consignations ir Instituto de Crédito Oficial) taikyti konservatyvesnius įkaito vertės sumažinimo koeficientus, nes peržiūros aprėpiamu laikotarpiu jos nevykdė kiekybinių kriterijų, kad joms galėtų būti taikomi mažesni koeficientai. Be to, Valdančioji taryba nusprendė suderinti daugiašalių plėtros bankų ir tarptautinių organizacijų sąrašą su sąrašais, pateiktais Reglamento (ES) Nr. 575/2013 (Kapitalo reikalavimų reglamento) 117 straipsnio 2 dalyje ir 118 straipsnyje. Šis suderinimas reiškia, kad į tinkamų daugiašalių plėtros bankų sąrašą įtraukiami Azijos infrastruktūros investicijų bankas ir Tarptautinė plėtros asociacija, o iš tinkamų tarptautinių organizacijų sąrašo išbraukiama Europos geležinkelio riedmenų finansavimo įmonė. Visi sąrašai, atnaujinti 2020 m. sausio 10 d., paskelbti ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų Nyderlanduose

2019 m. gruodžio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/46 Nyderlandų finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl įstatymo dėl nacionalinės gynybos Estijoje

2020 m. sausio 7 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/2 Estijos teisingumo ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl priemonių makroprudencinei rizikai, susijusiai su gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto paskolomis, riboti Vokietijoje

2020 m. sausio 8 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/1 Vokietijos federalinės finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo Vokietijoje

2020 m. sausio 14 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/3 Vokietijos federalinės finansų ministerijos prašymu.

Bankų priežiūra

SREP suvestiniai rezultatai ir metodika

2020 m. sausio 3 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui skelbti 2019 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) suvestinius rezultatus. Bukletą su 2019 m. SREP suvestinių rezultatų apžvalga, lyginant tų metų bendrus SREP balus su 2018 m. ciklu, ir su suvestine CET 1 poreikio bei papildomų su SREP priemonėms susijusių aspektų apžvalga planuojama paskelbti – kartu su atitinkamu pranešimu spaudai – bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje 2020 m. sausio 28 d.

2020 m. sausio 16 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti SREP metodikos aprašą bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje taip pat sausio 28 d.

Pradėta supaprastinta vieša konsultacija dėl ECB gairių dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės projekto

2020 m. sausio 3 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pradėti supaprastintą viešą konsultaciją dėl ECB gairių dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi teise veikti savo nuožiūra pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punktą dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės, taikytinos mažiau svarbioms įstaigoms, projekto. Šių gairių tikslas – užtikrinti, kad, kai tinka, pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra būtų naudojamasi nuosekliai tiek svarbių, tiek mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu. Vieša konsultacija pradėta 2020 m. sausio 20 d. Pranešimas spaudai apie tai kartu su atitinkamais dokumentais paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

2020 m. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos ir pridedami laiškai bankams dėl jų taikomos atlyginimo politikos

2020 m. sausio 17 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui priimti 2020 m. ECB rekomendaciją ECB/2020/1 dėl dividendų paskirstymo politikos ir patvirtinti prie jos pridedamus laiškus bankams dėl jų taikomos atlyginimo politikos. Rekomendacija ir laiškai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai