Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Jaanuar 2020

24. jaanuar 2020

Rahapoliitika

EKP rahapoliitika strateegia läbivaatamise algatamine

23. jaanuaril 2020 otsustas EKP nõukogu algatada EKP rahapoliitika strateegia läbivaatamise. Strateegia võeti vastu 1998. aastal ja 2003. aastal täpsustati selle mõningaid elemente. Lähemat teavet läbivaatamise põhialuste, ulatuse ja ajakava kohta saab sellekohasest pressiteatest, mis on avaldatud EKP veebilehel.

Turuoperatsioonid

Aktsepteeritavate reguleerimata turgude, asutuste ning tunnustatud mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide iga-aastane läbivaatamine eurosüsteemi tagatisraamistikus

7. jaanuaril 2020 otsustas EKP nõukogu asjaomaste loetelude iga-aastase läbivaatamise järel jätta muutmata aktsepteeritavate reguleerimata turgude loetelu eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena kõlblike varade puhul ning lisada asutuste ühtlustatud loendisse Action Logement Services, CDC Habitat, Île-de-France Mobilités, IN’LI ja Investitionsbank des Landes Brandenburg. Need asutused on seega kõlblikud osalema avaliku sektori väärtpaberite ostukavas. Ühtlasi otsustas EKP nõukogu kohaldada konservatiivsemaid väärtuskärpeid kahe juba kõlblikuks tunnistatud asutuse suhtes (Caisse des dépôts et consignations ja Instituto de Crédito Oficial), kes ei täitnud vaatlusperioodil kvantitatiivseid kriteeriumeid väiksemate väärtuskärbete kohaldamiseks. Peale selle otsustas EKP nõukogu kooskõlastada mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide loetelud määruse (EL) nr 575/2013 (kapitalinõuete määrus) artikli 117 lõikes 2 ja artiklis 118 esitatud asutuste loeteluga. Kooskõlastamise tulemusel lisati kõlblike mitmepoolsete arengupankade loetellu Aasia Taristuinvesteeringute Pank ja Rahvusvaheline Arenguassotsiatsioon ning kõlblike rahvusvaheliste organisatsioonide loetelust eemaldati Euroopa Raudteeveeremi Rahastamisettevõte. Loetelusid ajakohastati 10. jaanuaril 2020 ja need on avaldatud EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus sularahamaksete piirangute kohta Madalmaades

30. detsembril 2019 võttis EKP nõukogu Madalmaade rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2019/46.

EKP arvamus riigikaitseseaduse kohta Eestis

7. jaanuaril 2020 võttis EKP nõukogu Eesti Vabariigi justiitsministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2020/2.

EKP arvamus meetmete kohta, mis vähendavad eluasemelaenude makrotasandi usaldatavusriske Saksamaal

8. jaanuaril 2020 võttis EKP nõukogu Saksamaa Föderaalse Rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2020/1.

EKP arvamus kesksete vastaspoolte maksevõime taastamise ja kriisilahenduse kohta Saksamaal

14. jaanuaril 2020 võttis EKP nõukogu Saksamaa Föderaalse Rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2020/3.

Pangandusjärelevalve

SREPi koondtulemused ja metoodika

3. jaanuaril 2020 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada 2019. aasta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) koondtulemused. Väljaanne sisaldab 2019. aasta SREPi tulemuste ülevaadet, mis hõlmab SREPi punktisummade koondandmeid võrdluses 2018. aasta tsükliga, esimese taseme põhiomavahendite (CET1) nõuete koondnäitajat ning muude SREPi näitajatega seotud teavet. Väljaanne koos sellekohase pressiteatega avaldatakse EKP pangandusjärelevalve veebilehel kavakohaselt 28. jaanuaril 2020.

16. jaanuaril 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada ka SREPi metoodikat käsitlev väljaanne pangandusjärelevalve veebilehel 28. jaanuaril 2020.

Lihtsustatud avalik konsultatsioon seoses EKP suunise eelnõuga piirmäära kohta, mille alusel hinnatakse tähtajaks tasumata krediidi olemusega nõuete olulisust

3. jaanuaril 2020 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule algatada lihtsustatud avalik konsultatsioon EKP suunise eelnõu kohta, mis käsitleb riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes kaalutlusõiguse kasutamist määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 2 punkti d alusel seoses tähtajaks tasumata krediidi olemusega nõuete olulisuse piirmäära hindamisega. Suunise eesmärk on tagada asjakohasel juhul valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse järjepidev kasutamine nii oluliste kui ka vähem oluliste krediidiasutuste puhul. Avalik konsultatsioon algatati 20. jaanuaril 2020. Sellekohane pressiteade koos asjakohaste dokumentidega on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP 2020. aasta soovitus dividendi jaotamise põhimõtete kohta ja selle kaaskirjad pankadele tasustamispoliitika kohta

17. jaanuaril 2020 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule vastu võtta 2020. aasta soovitus EKP/2020/1 dividendi jaotamise põhimõtete kohta ja heaks kiita kaaskirjad pankadele nende tasustamispoliitika kohta. Soovitus ja kaaskirjad on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Kontaktandmed