Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Styczeń 2020

24 stycznia 2020

Polityka pieniężna

Rozpoczęcie przeglądu strategii polityki pieniężnej EBC

23 stycznia 2020 Rada Prezesów postanowiła rozpocząć przegląd strategii polityki pieniężnej EBC, przyjętej w 1998 roku i doprecyzowanej w 2003. Więcej informacji o uzasadnieniu, zakresie i harmonogramie tego przeglądu zostało podanych w komunikacie prasowym, który jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Operacje rynkowe

Coroczny przegląd list akceptowanych rynków nieregulowanych, agencji oraz uznanych wielostronnych banków rozwoju i organizacji międzynarodowych w ramowych zasadach Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń

7 stycznia 2020 Rada Prezesów, po corocznym przeglądzie wspomnianych list, podjęła decyzję o niewprowadzaniu zmian na liście akceptowanych rynków nieregulowanych dla aktywów dopuszczonych jako zabezpieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu oraz o dodaniu Action Logement Services, CDC Habitat, Île-de-France Mobilités, IN’LI i Investitionsbank des Landes Brandenburg do zharmonizowanej listy agencji i zakwalifikowaniu ich tym samym do zakupów w ramach programu skupu aktywów sektora publicznego. Rada Prezesów zdecydowała się także zastosować bardziej konserwatywną redukcję wartości w wycenie (haircut) wobec dwóch agencji zakwalifikowanych już do programu – Caisse des dépôts et consignations oraz Instituto de Crédito Oficial – które w analizowanym okresie nie spełniły kryteriów ilościowych będących warunkiem stosowania niższych wskaźników haircut. Rada Prezesów postanowiła też dostosować listę wielostronnych banków rozwoju i organizacji międzynarodowych do listy podmiotów podanej w art. 117 ust. 2 i art. 118 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (rozporządzenie CRR). To oznacza dodanie do listy zakwalifikowanych instytucji międzynarodowych Asian Infrastructure Investment Bank i International Development Association jako wielostronnych banków rozwoju oraz usunięcie z niej Europejskiej Spółki do Finansowania Taboru Kolejowego. Wszystkie listy, zaktualizowane 10 stycznia 2020, są dostępne na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych w Holandii

30 grudnia 2019 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/46 na wniosek Ministra Finansów Holandii.

Opinia EBC w sprawie obrony narodowej w Estonii

7 stycznia 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/2 na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości Estonii.

Opinia EBC w sprawie środków ograniczających ryzyko makroostrożnościowe związane z kredytami na nieruchomości mieszkalne w Niemczech

8 stycznia 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/1 na wniosek Federalnego Ministerstwa Finansów Niemiec.

Opinia EBC w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych w Niemczech

14 stycznia 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/3 na wniosek Federalnego Ministerstwa Finansów Niemiec.

Nadzór bankowy

Zbiorcze wyniki i metodyka procesu SREP

3 stycznia 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie zbiorczych wyników procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) za rok 2019. 28 stycznia 2020 na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu ma się ukazać informator zawierający wyniki procesu SREP za 2019 w formie łącznej punktacji SREP w porównaniu z cyklem 2018, podsumowanie łącznego zapotrzebowania na kapitał podstawowy Tier I (CET1) i dodatkowe informacje dotyczące środków SREP, a także komunikat prasowy w tej sprawie.

16 stycznia 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru w sprawie upublicznienia na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu, również 28 stycznia, tekstu o metodyce SREP.

Rozpoczęcie uproszczonych konsultacji publicznych dotyczących projektu wytycznych EBC w odniesieniu do progu dotyczącego oceny istotności przeterminowanych zobowiązań kredytowych

3 stycznia 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o rozpoczęcie uproszczonych konsultacji publicznych dotyczących projektu wytycznych EBC w sprawie wykonywania przez właściwe organy krajowe, na mocy art. 178 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, swobody uznania wobec instytucji mniej istotnych w odniesieniu do progu dotyczącego oceny istotności przeterminowanych zobowiązań kredytowych. Celem tych wytycznych jest zapewnienie – gdy zachodzi taka potrzeba – jednolitego wykonywania opcji i swobód uznania wobec instytucji zarówno istotnych, jak i mniej istotnych. Konsultacje rozpoczęły się 20 stycznia 2020. Komunikat prasowy w tej sprawie i odnośna dokumentacja są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Zalecenie EBC z 2020 roku w sprawie zasad wypłaty dywidend wraz z towarzyszącymi mu pismami do banków w sprawie zasad wypłaty wynagrodzeń

17 stycznia 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o przyjęcie zalecenia EBC/2020/1 w sprawie zasad wypłaty dywidend oraz zatwierdzenie towarzyszących temu zaleceniu pism do banków w sprawie ich zasad wypłaty wynagrodzeń. Zalecenie i pisma są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Kontakt z mediami